Kritiky.cz > Speciály > Strašidla - Ze zákulisí natáčení

Strašidla - Ze zákulisí natáčení

Stras02
Stras02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roli hej­ka­la Huga uvi­dí­me Bronislava Kotiše  a jak při­zná­vá, role to byla pří­jem­ná: „Na Hugově posta­vě mne bavi­lo, že moh­la mít bříško, nemu­se­la se namá­čet ve vodě ani běhat a létat vzdu­chem a klid­ně si poba­fá­va­la dout­ník a obtě­žo­va­la tak celý natá­če­cí štáb včet­ně na tuto „vůni“ aler­gic­ké­ho pana reži­sé­ra,“ říká s úsmě­vem herec, kte­rý se Zdeňkem Troškou pra­cu­je již po něko­li­ká­té a spo­lu­prá­ci si pochva­lu­je : „I přes obtě­žo­vá­ní dout­ní­ko­vým dýmem byl pan reži­sér milý jako vždy, jen jed­nou se roz­čí­lil, kdo že to bafá­ní vlast­ně vymys­lel!“

V roli upí­ra Ignáce, kte­rý se sna­ží vyu­žít neleh­ké situ­a­ce a zís­kat svou dáv­nou lás­ku Patricii, si zahra­je okouz­lu­jí­cí Karel Dobrý. „Je to spíš tako­vý dlou­ho odmí­ta­ný nápad­ník, než krve­lač­ný upír,“ před­sta­vu­je Ignáce herec. Pro svou posta­vu zís­kal nejen atrak­tiv­ní čer­ný kos­tým, ale také ele­gant­ní  upír­ské zuby. V zub­ní ordi­na­ci mu nej­pr­ve sejmu­li otis­ky a pak vyro­bi­li spe­ci­ál­ní  zub­ní náhra­du, kte­rá se při­pev­ní na sku­teč­ný chrup. Hned prv­ní natá­če­cí den čeka­la na Karla Dobrého scé­na, kdy se líbá s Patricií.  Rozhodně mu v tom­to zábě­ru zuby pře­ká­že­ly méně, než při obě­dě v poled­ní pau­ze, ale i to se obe­šlo bez neho­dy. Na líbá­ní s krás­nou Patricií v podá­ní Terezy Kostkové vzpo­mí­ná i Bronislav Kotiš: Nejvíce jsem se zapo­til při „akč­ní“ líba­cí scé­ně s Terezou Kostkovou, když při pou­hé zkouš­ce jsem se poně­kud zapo­mněl a líbal jsem doo­prav­dy a nemohl jsem pře­stat! Naštěstí zasá­hl asi­s­tent Marek Kališ a volal, že to by to snad sta­či­lo, ne!? Zdeněk Troška nevo­lal, asi se mu to líbi­lo.“

Kostýmy pro Strašidla vytvo­ři­la Lucie Ulíková, líče­ní umě­lec­ká mas­kér­ka Nevena Thielová. Pro Strašidla bylo vyro­be­no cel­kem 15 kos­tý­mů a 6 paruk.

„Kostýmy stra­ši­del­né rodi­ny v nové rodin­né kome­dii Zdeňka Trošky jsou z 90 pro­cent navr­že­ny a uši­ty pří­mo pro ten­to film. Nejprve jsem chtě­la posta­vy roz­to­mi­lé netra­dič­ní rodin­ky odli­šit od oby­va­tel malé­ho měs­teč­ka pou­ze čás­teč­ně, ale pohád­ko­vý žánr a podrob­ný roz­bor scé­ná­ře umož­nil odtrh­nout je od sou­čas­nos­ti. Drobná vzná­še­cí kouz­la, tope­ní vod­ní­kem a pro­mě­ny v koč­ku mne nako­nec doved­ly ke kom­plet­ní­mu zpra­co­vá­ní kos­tý­mů. Některé tri­ky vyža­du­jí více vari­ant, a tak jsem měla mož­nost vytvo­řit krás­nou kolek­ci,“ říká Lucie Ulíková. Nejnáročnější z celé kolek­ce byl kos­tým upí­ra Ignáce.  Jeho neto­pý­ří kabát, ves­ta a vlast­ně celý kom­plet se nedal sesa­dit z fun­du­so­vých kous­ků. Proto bylo vše navr­že­no, nakou­pe­no a uši­to od A do Z.  S výš­kou posta­vy Karla Dobrého kos­tým ožil a nad­při­ro­ze­no vstou­pi­lo z dáv­ných dob do šedé sou­čas­nos­ti,“ dodá­vá kos­tým­ní výtvar­ni­ce Lucie Ulíková.

Pro Terezu Kostkovou je při­pra­ve­no hned pět kos­tý­mů, v nichž se obje­ví nejen jako čaro­děj­ka. Paní Patricie se totiž ve svém kou­zel­nic­kém řemes­le spe­ci­a­li­zu­je na pro­mě­nu ve  zná­mé fil­mo­vé hvězdy. A tak na natá­če­ní fil­mu Strašidla sym­bo­lic­ky zaví­tal duch Audrey Hepburnové nebo Marilyn Monroe.

Paruky pro Terezu Kostkovou byly dove­ze­ny až z Paříže.  Tereza Kostková se jako krás­ná hrdá čaro­děj­ni­ce ze své­ho zdob­né­ho kos­tý­mu pro­mě­ňu­je v dal­ší krás­ky, jen aby pře­svěd­či­la své­ho man­že­la hej­ka­la, že respek­to­vat lid­ský svět je hloupé a pod jejich úro­veň. Ve své posled­ní pro­mě­ně sice vez­me na milost smr­tel­ní­ky, ale opět s noble­sou. Objeví se na závěr v mode­lu „hau­te cou­tu­re“ inspi­ro­va­ný fran­couz­skou módou pade­sá­tých let,“ vyprá­ví Lucie Ulíková.

Modely pro Patricii spo­lu s kos­tý­mem pro Ignáce a vod­ní­ka Bublu, kte­ré­ho hra­je Jiří Dvořák, pat­ří k těm nej­draž­ším. „Poslední jme­no­va­ný má více pře­vle­ků a všech­ny topí­me a máčí­me :). Náš vod­ník je ele­gant­ní švi­hák, nesmě­lý milov­ník s pro­še­di­vě­lý­mi skrá­ně­mi. Chce se zalí­bit krás­né paní Karolíně, a tak jeho pře­vle­ky od „pru­ho­va­né­ho vora­ře z Podskalí“, přes „ženi­cha“, po „vel­kou fra­ko­vou kla­si­ku“ svěd­čí o vzrůs­ta­jí­cím citu ke křeh­ké Terezce Bebarové.  Bylo tře­ba také brát ohled na poža­dav­ky spe­ci­ál­ních efek­tů. Většina tri­ků se klí­ču­je na mod­ré nebo zele­né poza­dí, tak­že to při­nes­lo dal­ší limi­ty,“ pro­zra­zu­je kos­tým­ní výtvar­ni­ce.

Vstup do vody čekal na Jiřího Dvořáka hned dru­hý natá­če­cí den, kdy se tep­lo­ta pohy­bo­va­la něco málo nad dese­ti stup­ni nad nulou. „A je doce­la para­dox, že já jako více­mé­ně nepla­vec hra­ju vod­ní­ka,“ při­zná­vá se herec.

Na Terezu Kostkovou ve fil­mu Strašidla čeka­lo i jed­no pří­jem­né setká­ní – popr­vé se na fil­mo­vém plát­ně potka­la se svou mamin­kou Carmen Mayerovou. Režisér Zdeněk Troška měl původ­ně v plá­nu obsa­dit do fil­mu všech­ny tři pří­sluš­ní­ky herec­ké rodi­ny Kostkových včet­ně Petra Kostky. Z toho z časo­vých důvo­dů sice sešlo, ale Tereza s mamin­kou si zahrá­ly kou­zel­nic­kou mamin­ku a dce­ru. „Pravidelně se potká­vá­me už tři­náct let  na jeviš­ti, ale ješ­tě jsme spo­lu neto­či­ly, tak jsem ráda, že se to koneč­ně poda­ři­lo,“ upřes­ni­la Tereza Kostková.

Také Carmen Mayerová má pro sebe krás­ný kos­tým a kos­tým­ní výtvar­ni­ce Lucie Ulíková si obzvláš­tě dala zále­žet na klo­bou­cích, kte­ré jí dodá­va­jí důstoj­nost i roz­mar­nost. „Moje paní Žofie je dáma, kte­rá se cítí veli­ce mla­dá, přes­to­že jí je asi 356 let,“ před­sta­vu­je svou hrdin­ku Carmen Mayerová. Díky své roli si hereč­ka při­da­la také jed­nu úpl­ně zce­la novou zku­še­nost: „Poprvé jsem letě­la na koš­tě­ti a hez­ké to bylo,“ při­zna­la se.

Jako jed­na z prv­ních při­šla hned dru­hý den na řadu scé­na, kdy se vod­ník Bubla v podá­ní Jiřího Dvořáka pokou­ší uto­pit Matěje Hádka, kte­rý hra­je  reži­sé­ra míst­ní­ho diva­dla a zce­la pod­leh­ne kouz­lu víly Jitřenky a chce ji zís­kat pro sebe.  „Hraju diva­del­ní­ho reži­sé­ra, vel­mi ješit­né­ho reži­sé­ra, přes­ně tako­vé­ho, jimž se říká, nar­cist­ní typ,“ smě­je se Matěj Hádek a dodá­vá: „Je to zastyd­lej týpek, co vidí jen sám sebe.“

Režisér Málek chce zís­kat krás­nou vílu stůj co stůj. Nevinná Jitřenka má však naštěs­tí  moc­né­ho ochrán­ce – strýč­ka vod­ní­ka.  Matěj Hádek je z fil­mů zvyk­lý na nároč­né scé­ny, tak­že se nene­chal dublo­vat a sta­teč­ně šel do vody na vlast­ní kůži. Na roz­díl od prv­ní­ho dne, přá­lo fil­ma­řům poča­sí, tak­že Matěje dopro­vá­ze­lo do stu­de­né vody slun­ce.

 „Já jsem se do té vody dokon­ce těšil, pro­to­že jsem měl pod kos­tý­mem neo­prén a byl jsem v něm již del­ší dobu, tak mi bylo tako­vé vedro, že už jsem se těšil, jak tam sko­čím a schla­dím se,“ pood­ha­lu­je Matěj Hádek vznik zábě­rů ve vodě. Přesto hned po dokon­če­ní scé­ny byl zaba­len do ruč­ní­ků a dek, aby  se jeho účast na natá­če­ní obe­šla bez nastyd­nu­tí.

Vílu Jitřenku se ve fil­mu zahrá­la mla­dá hereč­ka Sara Sandeva. „Jitřenka je tako­vá veli­ce kou­zel­ná bytost, kte­rá má svůj svět. Ten je napl­něn hlav­ně tan­cem, tan­co­vá­ní je tako­vá její při­ro­ze­nost, způ­sob exis­ten­ce,“ popi­su­je éte­ric­kou roli mla­dá hereč­ka. „Je sice krás­né pro­tan­čit celé natá­če­ní, ale jako víla jsem na sobě měla oprav­du lehouč­ký kos­tým, tak­že jsem byla ráda, za kaž­dou chví­li na slu­níč­ku, kdy jsem se tro­chu zahřá­la.“

Jitřenka, ale okouz­lí také ředi­te­le diva­dla v podá­ní Petra Nárožného. „ Je to tako­vý důle­ži­tý pán, kte­rý je nejen ředi­te­lem, ale také umě­lec­ky tvo­ří. Zrovna se při­pra­vu­je jeho pohád­ka. A tak si před­stav­te, jak to asi může vypa­dat, když se v diva­dle zkou­ší kus, kte­rý napsal pan ředi­tel. Takže já jako ředi­tel jsem pře­svěd­čen, že je to geni­ál­ní dílo, že mi to všich­ni tro­chu kazí a trnu a stra­chu­ju se o výsle­dek,“ před­sta­vu­je Petr Nárožný roli, kte­rou si s chu­tí zahrál.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť […] Posted in Filmové recenze
  • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […] Posted in Zajímavosti
  • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […] Posted in Speciály
  • Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny16. června 2017 Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny Pohádka Čertoviny, která se natáčí od konce Května se pomalu blíží do finále. Pohádka se natáčela v místech jako je zábavný park Čertoviny, na zámku v Dobříši, ve skanzenu v Přerově nad […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem23. prosince 2023 Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Babovřesky 326. září 2019 Babovřesky 3 Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a […] Posted in Speciály
  • Babovřesky 213. září 2019 Babovřesky 2 POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE REŽISÉRA ZDEŇKA TROŠKY BABOVŘESKY - Námět Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální […] Posted in Speciály
  • Anděl Páně 219. listopadu 2018 Anděl Páně 2 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze […] Posted in Galerie
  • Po čem muži touží - Ze zákulisí25. září 2018 Po čem muži touží - Ze zákulisí Natáčelo se v Praze, ale na závěr natáčení se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kterému patří Pohádková vesnička.  Zde vznikaly scény výletu na kolech. V průběhu natáčení si museli herci […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly?25. září 2018 Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly? „No, možná by nad moje síly byl právě ten mužský svět,“ tvrdí Andrea Hoffmanová. „Myslím si, že jsou situace, kdy si muž může dovolit rozčílit se, a ženě se vždycky řekne: „Nebuď […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39953 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72207 KB. | 23.07.2024 - 16:41:57