Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-13.epizóda(SK-21.,22.) Koniec „neporaziteľného“ Toma?

Survivor-13.epizóda(SK-21.,22.) Koniec „neporaziteľného“ Toma?

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1

Po kme­ňo­vej rade sa dostá­va­me zno­va k tej „nud­nej­šej“ epi­zó­de. Klasika obe súťa­že o odme­nu boli na 7 bodov a prišlo mi to ako neko­neč­no. Ale už je to asi aj zby­točne spo­mí­nať. Ostáva, len dúfať, že to zase nedajú na 10.

SK-21.epizóda

Najprv začnem pozi­tív­ne a pote­ši­lo ma, že sa do súťa­že zapo­ji­lo viac ako 1-2 ľudia. Myslím, že iba raz sme mali tro­ji­ce a dnes rov­no štvo­ricu, ale ako už je zvy­kom, tak pro­duk­cia si to v polo­vi­ci súťa­že roz­mys­le­la a dala to zase na troch. Toto neu­stá­le mene­nie pra­vi­diel počas súťa­že je ťaž­ký ama­té­rizmus. Ale ako pove­dal Novotný vo vystrih­nu­tom zábe­re „pra­vi­dlá tu urču­ju já“ a my môž­me aku­rát tak skri­ti­zo­vať ten­to nez­my­sel.

V prvom súbo­ji o odme­nu sa hra­lo o ovoc­ný špíz, kto­rý víťaz­né­mu kme­ňu urči­te dodá viac ener­gie. Musím pove­dať, že to hád­za­nie na kon­ci urči­te bolo veľ­mi ťaž­ké a ani sa nedi­vím, že väč­ši­na potre­bo­va­la také množ­stvo poku­sov. V prvom súbo­ji sa stretol už pra­vi­del­ne boduj­úci Daniel, kto­rý zís­kal bod aj teraz, keď pora­zil Veve. Ale to je taká troš­ku povin­ná výhra, tak ako bola aj násled­ná výhra Adama pro­ti Nicol. Za sta­vu 1:1 sa Mao utrh­lo a zís­ka­lo tri body za sebou a to postup­ne Tom pro­ti Veronike, Xénia pro­ti Vláďovi a Braňo pro­ti Johy. Následne síce Tomáš pro­ti Dominike zní­žil na 4:2, ale v ráži bol aj Daniel a pri­dal pia­ty bod na stra­nu Mao. Za sta­vu 5:2 vykre­sa­li iskier­ku náde­je Veronika a Adam, ktorí pora­zi­li Nicol a Xéniu. Za sta­vu 5:4 sme sa dosta­li aj ku našej Survivor kla­si­ke Braňo vs Tomáš, ale výsle­dok už kla­sic­ký nebol a Braňo v tej­to súťa­ži zís­kal svoj dru­hý bod z dvoch. Johy sa pro­ti Aylin ešte poda­ri­lo zní­žiť, no Tom bol už pre Chilli veľ­ký orie­šok a tak si Mao pri­pí­sa­lo už tretiu výhru v rade. Na kon­ci tej­to čas­ti sme dosta­li aj časť Survivor love, kde sme sa dozve­de­li aký typ muža pri­ťa­hu­je Xéniu a prekva­pi­vo to bol typ ako Tom, ja som čakal, že skôr Enrique. Proste naťa­ho­va­nie, aby časť mala pož­do­va­ný čas.

SK-22.epizóda

V dru­hom súbo­ji o odme­nu v tej­to epi­zó­de sa bojo­va­lo o ľado­vý čas a gri­lo­va­né mäso a to už teda je fakt veľ­ká odme­na, kto­rá môže pri­niesť potreb­né sily na výhru v hre o imu­ni­tu.

Ako prvá dvo­ji­ca šľa Braňo a Vladimír. Braňovi posled­ná odme­na vyšla skve­le, nao­pak Vladimírovi vôbec a tak si chcel napra­viť chuť a to sa mu aj poda­ri­lo, keď uchma­tol prvý a nie posled­ný bod pre Azua. Potom deba­klom pora­zi­la Veronika Nicol a prakva­pi­vo Adamovi sa zno­va poda­ri­lo pora­ziť Toma. Stav 3:0 nastal veľ­mi rých­lo, no neja­ké­ho debak­li v podo­be 7:1,7:2 sa asi nedo­čká­me a tak nasle­do­va­li 2 body pre Mao, kto­ré po skve­lom obra­te zís­ka­la Dominika pro­ti Chilli a Daniel pro­ti Tomášovi.

Keď som videl, že ide Xénia a Veve, tak sok si pove­dal, že to bude veľ­ký obrat a aj bol, ale len v mojom úsud­ku. Absolútne som nečakal, že vyhrá Veve, ale pro­s­te raz to výjde, keď máte XY poku­sov. Piaty bod pri­dal Adam pro­ti Braňovi, kto­rý sa vrá­til do svo­jich sta­rých koľa­jí prehi­er. Aylin násled­ne pro­ti Chilli doká­za­la zní­žiť, no pri­šiel ďal­ší šok, keď Vladimír pora­zil Toma a aká to bola poráž­ka. Tom mal náskok, ale Vladimír tra­fil z dvoch poku­sov obe a pri­pra­vil pre Tomáša pocit, aký ešte neo­k­ú­sil a to nevy­hrať na súťa­ži ani bod. Skoro podob­ným výko­nom sa potom zaskve­la aj Xénia, tá však potre­bo­va­la o jeden pokus viac. Posledná dvo­ji­ca bola Braňo vs Tomáš a aj tu sme sa vrá­ti­li do sta­rých koľa­jí a po výhre Tomáša vyhra­lo konečne aj Azua pome­rom 7:4.

Sám som zve­da­vý ako budú vyze­rať v súbo­ji o imu­ni­tu. Ale koniec epi­zó­dy nám pri­nie­sol zau­jí­ma­vý zvrat a to, že Nicol našla skry­tú imu­ni­tu a ešte viac ma pote­ši­la, že to niko­mu nepo­ve­da­la a tak­to to má byť. Ak by Mao súboj o imu­ni­tu pre­hra­lo, tak by tým­to moh­la veľ­mi zamiešať kar­ta­mi. Trošku ma však prekva­pu­je, že tie skry­té imu­ni­ty čo našli pla­tia len do zlu­če­nia a našli ich tie naj­slab­šie člen­ky kmeňa a keď­že zlúče­nie je blíz­ko, tak to doslo­va hovorí „pou­ži ma“.

Záver: Ako som už spo­mí­nal, tak tie­to epi­zó­dy čo obsa­hujú málo tak­ti­ky a roz­ho­vo­rov (táto dokon­ca mimo nájde­nia sky­tej imu­ni­ty neob­sa­ho­va­la nič) ma neba­via a pre­to nemô­žem dať viac ako 5/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20312 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71579 KB. | 25.06.2024 - 21:40:14