Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Na jaké filmy se těšit v březnu?

Na jaké filmy se těšit v březnu?

20170124 094851710
20170124 094851710
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Oscary jsou za námi, ješ­tě nás čeka­jí České lvy a poté si od fil­mo­vých cen zas nece­lý rok odpo­či­ne­me. My zatím může­me chodt na kina na fil­my, kte­ré se mož­ná o něja­ké soš­ky utka­jí příští rok. Jaké fil­my se v našich kineh obje­ví v břez­nu?
Logan - v kinech od 2. 3.
Pro komik­so­vé fanouš­ky je ten­to film napros­tou povi­nos­tí. Jedná se totiž o posled­ní účin­ko­vá­ní Hugha Jackmana v roli Wolverina a také Patricka Stewarta v roli Charlese Xaviera. Trailer nazna­ču­je, že děj igno­ru­je pře­de­šlé x-menovské fil­my, kte­ré se pod­le sním­ku mož­ná vůbec neu­dá­ly a exis­tu­jí jen na strán­kách komik­sů. Příběh se bude točit kolem mla­dé dív­ky, kte­rá svý­mi schopn­st­mi nápad­ně při­po­mí­ná Logana. Hlavním zápo­rá­kem fil­mu bude Nathaniel Essex/Mr. Sinister ztvár­ně­ný Boydem Holbrookem. První ohla­sy nazna­ču­jí, že se film pove­dl na výbor­nou.
Výsledek obrázku pro logan
Zdroj: 20th Century Fox
Nechte zpí­vat Mišíka - od 8. 3.
První ze dvou doku­men­tů v našem výbě­ru je o legen­dár­ním čes­kém muzi­kan­to­vi Vladimíru Mišíkovi. Dokument se bude zabý­vat i posta­vu Mišíkova otce, kte­ré­ho nikdy nepo­znal, jeli­kož byl ame­ric­kým vojá­kem. Zajímavé je, že se film bude z čás­ti ode­hrá­vat i na fik­tiv­ní pla­ne­tě. což napo­ví­dá o ori­gi­nál­nos­ti celé­ho doku­men­tu. Objeví se zde napří­klad i Vladimírův syn Adam nebo jeho muzi­kan­ští kole­go­vé jako napří­klad nedáv­no zesnu­lý Radim Hladík, Olin Nezezchleba či Pavel Skála. Pro kaž­dé­ho milov­ní­ka čes­ké rocko­vé a popu­lár­ní muzi­ky je ten­to film jas­ným důvdem k návště­ve kina.
Kong: Ostrov lebek / Kong: Skull Island - od 9. 3.
Další zpra­co­vá­ní slav­né­ho pří­bě­hu o ginatc­kém opi­čá­ko­vi si vzal na paškál mla­dý reži­sér Jordan Vogt-Roberts Film láká pře­de­vším na skvost­né herec­ké obsa­ze­ní v čele s Tomem Hiddlestonem a Brie Larson. Tyto dvě hlav­ní posta­vy dopl­ní také napří­klad dvě herec­ké legen­dy Samuel L. Jackson a John Goodman. Podle trai­le­ru je mož­né sou­dit, že Kong je nyní vět­ší než kdy dřív. Jeho sou­bo­je s osta­ní­mi mon­st­ry tedy budou nej­spíš ješ­tě více epic­ké.
Masaryk - od 9. 3.
Devátého břez­ne dora­zí do kin dlou­ho oče­ká­va­ný živo­to­pis­ný film o význam­ném čes­ko­slo­ven­ském poli­ti­ko­vi a diplo­ma­to­vi, Janu Masarykovi. Do hlav­ní role byl obsa­zen Karel Roden, kte­rý sho­dou okol­nos­tí hrál v nedáv­né době i Janova otce, pre­zi­den­ta osvo­bo­di­te­le Tomáše Garrigue Masaryka. Ohlasy z Berlinalle nejsou pří­liš pozi­tiv­ní, ale nech­me se pře­svěd­čit sami a dou­fej­me, že bude­me pří­jem­ně pře­kva­pe­ni. Nápovědou může být, když Masaryk pro­mě­ní něja­ké z nomi­na­cí na Českého lva. Masaryk jich má totiž nej­ví­ce (14). V roli Edvarda Beneše se obje­ví Oldřich Kaiser.
Rocco - od 16. 3.
Dokument o slav­ném ital­ském por­no­her­ci Rocco Siffredim nám nabíd­ne pohled do záku­li­sí ero­tic­ké­ho prů­mys­lu, ale i osob­ní zpo­věď por­no­her­ce, kte­rý se roz­ho­dl s natá­če­ním nedáv­no skon­čit. Trailer nazna­ču­je, že by film mohl být vel­mi zají­ma­vý a pove­de­ný, a to nejen pro milov­ní­ky fil­mů pro dospě­lé.
Kráska a zví­ře / Beauty and the Beast - od 16. 3.
Stejně jako v pří­pa­dě Konga se i zde jed­ná o nové zpra­co­vá­ní kla­sic­ké­ho pří­bě­hu, kte­rý zná snad kaž­dý. Tentokrát na reži­sér­skou žid­li use­dl autor posled­ních dvou fil­mů Twilight ságy, Bill Condon. Krásku si zahrá­la fil­mo­vá Hermiona Emma Watson a zví­ře Dan Stevens. V ori­gi­nál­ním zně­ní se může­me těšit na hla­sy slav­ných her­ců mlu­ví­cí hodi­ny, sví­cen a kon­vič­ku Emma Thompson, Ian McKellen a Ewan McGregor).
Související obrázek
Zdroj: Disney
Život / Life - od 23. 3.
Pro milov­ní­ky Sci-fi jsou v břez­nu na výběr dva fil­my. Ten prv­ní je Život s Jakem Gyllenghaalem a Rayenem Reynoldsem v hlav­ních rolích. Tito dva dva se spo­leč­ně s ostat­ní­mi čle­ny posád­ky vesmír­né sta­ni­ce, kte­rá se sna­ží obje­vit důkaz živo­ta na Marsu. To se jim pove­de, ale nej­spíš by byli rádi, kdy­by se tak nikdy nesta­lo, jeli­kož je tvor žačne ohro­žo­vat na živo­tě. Přežije někdo?
Ghost in the Shell - od 30. 3.
Tím dru­hým Sci-fi je pak ame­ric­ká ver­ze japon­ské kla­si­ky. Amerického zpra­co­vá­ní se ujal reži­sér Rupert Sanders a do hlav­ní role polo-robotky obsa­dil okouz­lu­jí­cí Scarlett Johansson. Děj se ode­hrá­vá v blíz­ké budouc­nos­ti, kdy je hlav­ní posta­va veli­tel­kou spe­ci­ál­ní jed­not­ky. Zápletka by měla být v tom, že hlav­ní posta­va začne pochy­bo­vat o své exis­ten­ci a pát­rat svém půvo­du.
Mžitky / Powidoki - od 30. 3.
Mžitky jsou posled­ním fil­mem legen­dár­ní­ho pol­ské­ho reži­sé­ra Andrzeje Wajdy, kte­rý v loň­ském roce zesnul ve věku požeh­na­ných deva­de­sá­ti let. Snímek vyprá­ví pří­běh pol­ské­ho malí­ře Wladyslawa Strzeminskiho, kte­rý v roce 1945 odmít­ne slou­žit sta­li­nis­tic­ké pro­pa­gan­dě a začne se svý­mi stu­den­ty bojo­vat pro­ti reži­mu. Pokud si chce­te v břez­nu z kina odnést i něco jiné­ho než pro­ži­tek kva­lit­ní zába­vy, něco hlub­ší­ho tak vyraž­te na Mžitky.

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové tipy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23816 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71745 KB. | 29.02.2024 - 13:54:37