Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-14.epizóda(SK-23.,24.)- Súboj duelových titanov

Survivor-14.epizóda(SK-23.,24.)- Súboj duelových titanov

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 2
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 2

Koniec týždňa nám pri­náša zno­vú tú moju obľ­úbe­nej­šiu časť s kme­ňo­vou radou. A v epi­zó­de č.14 sme prišli o jed­né­ho z naj­vý­raznej­ších súťa­ži­a­cich.

SK-23.epizóda

Začíname hneď súbo­jom o imu­ni­tu. Hovoril som, že dúfam, že sa 10-bodovej súťa­že nedo­čká­me, ale dočka­li sme sa zno­va. No zase v tom­to prí­pa­de to nebu­dem kri­ti­zo­vať, keď­že šlo o fakt rych­le súbo­je, no až na ten posled­ný.

Úloha súťa­ži­a­cich bola jed­no­du­chá a to zho­diť pomo­cou tyče súpe­ra z kla­di­ny do vody. Avšak musím pou­ká­zať na zby­toč­nú kom­pli­ká­ciu pra­vi­diel, naprí­klad som nepo­cho­pil pre­čo sa nemô­že štu­chať. Navyše bolo zaká­za­né tri­a­fať do hla­vy a aj tak sa stá­va­lo, že to súťa­ži­a­cim pre­šlo.

Ako prvý pro­ti sebe nast­úpi­li Braňo a Adam a cel­kom ľah­ko vyhral Braňo. O vyrov­na­nie sa posta­ra­la Johy pro­ti Aylin, kde sa navzá­jom tra­fi­li do hla­vy a Aylin sa sama hodi­la do vody. To som naj­prv nechá­pal, no na kon­ci po jej vysvetlení(mala ťaž­ký otras moz­gu) je to pocho­pi­teľ­né. Potom však prišla laví­na bodov pre Mao o kto­ré sa posta­ra­li Nicol pro­ti Veve, Tom pro­ti Vladimírovi, Dominika pro­ti Chilli a Xénia pro­ti Veronike. Už v zápa­se Toma a Vladimíra som postre­hol, že ho Tom tra­fil do hla­vy a nebol to faul, to bol prvý taký­to moment. Potom doká­zal zní­žiť Adam pro­ti Tomovi, kde to bolo dosť tak­tic­ké a pri­da­li sa k nemu aj Veve pro­ti Aylin a Chilli pro­ti Nicol. Máme stav 5:4 a ďal­šie 2 pre Mao pri­da­li Braňo pro­ti Vladimírovi a Xénia pro­ti Johy. Tu Johy dosta­la faul za tra­fe­nú hla­vu, no Xénia ju tam sama do dráhy nasta­vi­la.

Za sta­vu 7:4 zni­žo­va­li Azua v podo­be Veroniky pro­ti Dominike a Adama pro­ti Braňovi. Tu som si vši­mol, že úzky vyvý­še­ný stu­pi­e­nok nahra­di­li pev­né hra­ni­ce. Čiže zase si mení­me pra­vi­dlá počas súťaže.....to už je fakt mimo. Ale poď­me ďalej na 7:7 doká­za­la vyrov­nať Chilli pro­ti Aylin, no potom Nicol prekva­pi­vo zho­di­la Veroniku a po Tomovom víťaz­stve bolo sko­ro jas­né, že to má Mao vo vrec­ku. Johy síce pro­ti Dominike ešte vykre­sa­la iskier­ku náde­je, no Xénia v suve­rén­ne najd­h­šom súbo­ji zho­di­la Veve a tak zís­ka­la imu­ni­tu pre Mao.

Pri súbo­ji o imu­ni­tu musím spo­me­n­úť nesku­toč­né množ­stvo zby­toč­ných spo­ma­le­ných zábe­rov, v ktor­úch snáď opa­ko­va­li kaž­dý súboj ešte raz....takto to vyze­rá, keď sa musí­te dostať až na 2 hodi­ny mate­ri­á­lu a ste leni­vý hľa­dať zau­ji­ma­vé roz­ho­vo­ry v tábo­roch.

Po pre­hre v súbo­ji o imu­ni­tu nasle­do­val kla­sic­ky súboj o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu v kto­rom po veľ­kom boji vo finá­le vyhra­la Johy pro­ti Vladimírovi. A to vlast­ne urči­lo čo sa bude diať ďalej.

SK-24.epizóda

Začnem tým, že vidí­me u Xénii viac roz­ho­vo­rov a viac sna­hy o tak­ti­ku čo musím pochvá­liť, lebo musí roz­mý­šľať dopre­du v prí­pa­de pre­hry. No to je z Maa asi tak všet­ko a poď­me k Azua. Keďže indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu vyhra­la Johy, tak bolo sko­ro jas­né, že duel bude Adam vs Vladimír, čo je smut­né, keď tam vidím Veve, kto­rá je úpl­ne zby­toč­ná a doká­že vám vra­ziť nôž do chrb­ta, ak ju to zachrá­ni. Možno neja­ká šan­ca aj bola, ak by nie­čo Vladimír vymys­lel, no Adam to prak­tic­ky oka­mži­te zare­zal svo­jím výle­vom pro­ti Johy. Vyhrážať sa tým, že ak ho dajú do due­lu a vyhrá, tak bude sabo­to­vať súťa­že bola nesku­toč­ná hlúposť a len potvr­d­zu­je, že Adam túto hru nevie hrať. A ešte viac to potvr­dil na kme­ňo­vej rade.

Najprv pri roz­ho­vo­roch sa Ondra pre­rie­kol, že zlúče­nie ešte nie je vôbec blíz­ko, čo ma prekva­pu­je, keď­že ich je 13 a v počte 12 by som ho už oča­ká­val, ale zjav­ne bude až pri počte 10.

Hlasovanie „vyhral“ Adam, kto­rý dostal všet­ky hla­sy okrem Vladimírovho. A potom to prišlo aj keby Johy na sekun­du roz­mý­šľa­la dať Veve, tak Adam ju sme­ro­val, že chce chla­pa a kto bol jedi­ná mož­nosť? Áno jeho par­ťák Vladimír. Síce bolo na 99,9% isté, že by to tak bolo aj bez toho, no fakt tie­to jeho výle­vy sú dôvod pre­čo s ním nikto iný spo­lu­pra­co­vať nechcel. Ako pove­da­la Johy, tak si „serie do huby“ a mala prav­du. A keď sme pri Johy, tak ona potvr­di­la pred­po­kla­dy a nomi­no­va­la do due­lu Vladimíra. Fakt jedi­ný spô­sob ako vyra­diť pri due­loch jed­né­ho z tých­to dvoch bolo dať ich pro­ti sebe a bola to mož­nosť, ktorú si nemoh­la nechať újsť.

Duel: A tak sa v due­ly stret­li Adam a Vladimír a musím pove­dať, že to bol super duel a podľa mňa hocik­to z nich dvoch by v tom­to pora­zil hoci­ko­ho iné­ho mož­no až na Toma. A ešte viac ma pote­ši­lo, že ho celý komen­to­val Novotný. Neviem či to Šmahel zabu­dol pre­da­bo­vať, ale ten roz­diel je mar­kant­ný a závi­dím Čechom, že im tie súťa­že komen­tu­je prá­ve on. Duel po veľ­kom boji vyhral Vladimír a poslal Adama domov. Potvrdilo sa to čo som pred­po­ve­dal, že sa Adam nedo­sta­ne do zlúče­nia, aj keď keby tu nebo­li due­ly v kto­rých bol výbor­ný, tak letí pod­stat­ne skôr. Proste to jeho sprá­va­nie a vystu­po­va­nie bolo otrav­né už z tele­ví­zie a nie keby ešte ho mám mať kaž­dý deň v tábo­re. Paradoxne to môže otvo­riť dve­re Vladimírovi pri iných súťa­ži­a­cich. Mne osob­ne sa zdá, že spo­lu s Chilli by moh­li spra­viť sil­nú dvo­jicu resp. mohol by v ali­an­cii nahra­diť chla­pa, kto­rý v nasle­duj­úcej čas­ti odí­de. Meno nebu­dem hovo­riť, ak by to niek­to neve­del, no po tom čo to tak veľ­ko­le­po vša­de ozná­mi­li ešte pred tým, než to bolo na Voyo aj tak asi väč­ši­na vie o kom hovorím. Vladimír navy­še vyhral už tretí duel a doka­zu­je, že pora­ziť ho v nich bude veľ­mi veľ­mi ťaž­ké.

Záver: Som rád, že sa potvr­di­la ďal­šia z mojich pre­dik­cií a to, že sa Adam nedo­ži­je zlúče­nia, pro­s­te s jeho pova­hou a sprá­va­ním to bolo nemož­né. Celkovo dávam tej­to epi­zó­de 7/10 pre skvelú súťaž o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu a hlav­ne duel. Sám som veľ­mi zve­da­vý aký dopad bude mať vypad­nu­tie Adama na hru Vladimíra a to uvi­dí­me v ďal­šej epi­zó­de.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kmenová rada | Survivor CZ&SK29. dubna 2022 Kmenová rada | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Co kdyby...? - What If... the World Lost Its Mightiest Heroes?25. srpna 2021 Co kdyby...? - What If... the World Lost Its Mightiest Heroes? Třetí díl je vlastně alternativní verze takzvaného “Furyho velkého týdne”. Právě návrat na k začátkům MCU a odkazy na různé projekty vlastně byly nejsilnější stránkou příběhu. Chválím též […] Posted in Krátké recenze
  • Život je hra - Postavy4. dubna 2020 Život je hra - Postavy Štěpán Havlíček (Václav Marhold) Divný a infantilní kluk má něco přes dvacet a chová se trochu jako idiot. Chce to, co každý v jeho věku: holku, víc sexu a míň trapných situací. Martin […] Posted in Profily postav
  • Photos from Mahriz Gaming's post9. června 2021 Photos from Mahriz Gaming's post Rychlá akce Bright Memory: Infinite se ukazuje na nových screenshotech. 10. 6. na akci Play For All nám studio FYQD-Studio ukáže nový gameplay trailer. Posted in Krátké herní aktuality
  • Titulky k Pearson S01E04 - The Deputy Mayor16. února 2021 Titulky k Pearson S01E04 - The Deputy Mayor Ve čtvrtém díle je starosta mimo město a ke slovu se dostává jeho zástupce, který chce pojmenovat ulici po svém příteli z mládí, ale ten je v očích policie nepřítel města. A Keri s […] Posted in Titulky
  • Jen vraždy v budově - Mabel Mora25. srpna 2022 Jen vraždy v budově - Mabel Mora Mabel Mora je jednou ze tří moderátorek podcastu Only Murders in the Building. Je obyvatelkou bytu 12E v domě Arconia. Hraje ji Selena Gomez Smrt otce Když byla Mabel malá, rodiče jí […] Posted in Profily postav
  • Soutěž o náhodný Steam klíč18. července 2016 Soutěž o náhodný Steam klíč Vyhlašujeme týdenní soutěž o náhodný Steam klíč. Náhodný Steam klíč získá autor nejlepších textu v bublinách. Odkaz na soutěžní obrázek: https://www.facebook.com Soutěž […] Posted in Soutěže
  • Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 %21. dubna 2017 Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 % Jinny se přestěhovala z Finmory na Skotskou vysočinu a pozná arabskou horkokrevnou klisnu Šantu. Pokouší se jí cvičit mírumilovně, tudíž žádný křik ani bití, to vše je Jinny jako milovnici […] Posted in Recenze knih
  • Univerzita výjimečných - Zrada7. dubna 2017 Univerzita výjimečných - Zrada Tesa úspěšně prošla Testováním – náročnými zkouškami, při kterých málem přišla o život. Nyní se ocitá na univerzitě v Tosu a seznamuje se s ostatními studenty, novým prostředím a utváří si […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k La Brea S01E03 - The Hunt23. října 2021 Titulky k La Brea S01E03 - The Hunt Skupině přeživších dochází jídlo a tak se rozhodnou vyrazit na lov. Mezitím Gavin s doktorkou Nathanovou připravují start záchranné mise, ale chybí jim pilot. Gavin naštěstí jednoho zná, […] Posted in Titulky
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,32775 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71531 KB. | 21.06.2024 - 12:43:04