Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-14.epizóda(SK-23.,24.)- Súboj duelových titanov

Survivor-14.epizóda(SK-23.,24.)- Súboj duelových titanov

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 2
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 2

Koniec týždňa nám pri­náša zno­vú tú moju obľ­úbe­nej­šiu časť s kme­ňo­vou radou. A v epi­zó­de č.14 sme prišli o jed­né­ho z naj­vý­raznej­ších súťa­ži­a­cich.

SK-23.epizóda

Začíname hneď súbo­jom o imu­ni­tu. Hovoril som, že dúfam, že sa 10-bodovej súťa­že nedo­čká­me, ale dočka­li sme sa zno­va. No zase v tom­to prí­pa­de to nebu­dem kri­ti­zo­vať, keď­že šlo o fakt rych­le súbo­je, no až na ten posled­ný.

Úloha súťa­ži­a­cich bola jed­no­du­chá a to zho­diť pomo­cou tyče súpe­ra z kla­di­ny do vody. Avšak musím pou­ká­zať na zby­toč­nú kom­pli­ká­ciu pra­vi­diel, naprí­klad som nepo­cho­pil pre­čo sa nemô­že štu­chať. Navyše bolo zaká­za­né tri­a­fať do hla­vy a aj tak sa stá­va­lo, že to súťa­ži­a­cim pre­šlo.

Ako prvý pro­ti sebe nast­úpi­li Braňo a Adam a cel­kom ľah­ko vyhral Braňo. O vyrov­na­nie sa posta­ra­la Johy pro­ti Aylin, kde sa navzá­jom tra­fi­li do hla­vy a Aylin sa sama hodi­la do vody. To som naj­prv nechá­pal, no na kon­ci po jej vysvetlení(mala ťaž­ký otras moz­gu) je to pocho­pi­teľ­né. Potom však prišla laví­na bodov pre Mao o kto­ré sa posta­ra­li Nicol pro­ti Veve, Tom pro­ti Vladimírovi, Dominika pro­ti Chilli a Xénia pro­ti Veronike. Už v zápa­se Toma a Vladimíra som postre­hol, že ho Tom tra­fil do hla­vy a nebol to faul, to bol prvý taký­to moment. Potom doká­zal zní­žiť Adam pro­ti Tomovi, kde to bolo dosť tak­tic­ké a pri­da­li sa k nemu aj Veve pro­ti Aylin a Chilli pro­ti Nicol. Máme stav 5:4 a ďal­šie 2 pre Mao pri­da­li Braňo pro­ti Vladimírovi a Xénia pro­ti Johy. Tu Johy dosta­la faul za tra­fe­nú hla­vu, no Xénia ju tam sama do dráhy nasta­vi­la.

Za sta­vu 7:4 zni­žo­va­li Azua v podo­be Veroniky pro­ti Dominike a Adama pro­ti Braňovi. Tu som si vši­mol, že úzky vyvý­še­ný stu­pi­e­nok nahra­di­li pev­né hra­ni­ce. Čiže zase si mení­me pra­vi­dlá počas súťaže.....to už je fakt mimo. Ale poď­me ďalej na 7:7 doká­za­la vyrov­nať Chilli pro­ti Aylin, no potom Nicol prekva­pi­vo zho­di­la Veroniku a po Tomovom víťaz­stve bolo sko­ro jas­né, že to má Mao vo vrec­ku. Johy síce pro­ti Dominike ešte vykre­sa­la iskier­ku náde­je, no Xénia v suve­rén­ne najd­h­šom súbo­ji zho­di­la Veve a tak zís­ka­la imu­ni­tu pre Mao.

Pri súbo­ji o imu­ni­tu musím spo­me­n­úť nesku­toč­né množ­stvo zby­toč­ných spo­ma­le­ných zábe­rov, v ktor­úch snáď opa­ko­va­li kaž­dý súboj ešte raz....takto to vyze­rá, keď sa musí­te dostať až na 2 hodi­ny mate­ri­á­lu a ste leni­vý hľa­dať zau­ji­ma­vé roz­ho­vo­ry v tábo­roch.

Po pre­hre v súbo­ji o imu­ni­tu nasle­do­val kla­sic­ky súboj o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu v kto­rom po veľ­kom boji vo finá­le vyhra­la Johy pro­ti Vladimírovi. A to vlast­ne urči­lo čo sa bude diať ďalej.

SK-24.epizóda

Začnem tým, že vidí­me u Xénii viac roz­ho­vo­rov a viac sna­hy o tak­ti­ku čo musím pochvá­liť, lebo musí roz­mý­šľať dopre­du v prí­pa­de pre­hry. No to je z Maa asi tak všet­ko a poď­me k Azua. Keďže indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu vyhra­la Johy, tak bolo sko­ro jas­né, že duel bude Adam vs Vladimír, čo je smut­né, keď tam vidím Veve, kto­rá je úpl­ne zby­toč­ná a doká­že vám vra­ziť nôž do chrb­ta, ak ju to zachrá­ni. Možno neja­ká šan­ca aj bola, ak by nie­čo Vladimír vymys­lel, no Adam to prak­tic­ky oka­mži­te zare­zal svo­jím výle­vom pro­ti Johy. Vyhrážať sa tým, že ak ho dajú do due­lu a vyhrá, tak bude sabo­to­vať súťa­že bola nesku­toč­ná hlúposť a len potvr­d­zu­je, že Adam túto hru nevie hrať. A ešte viac to potvr­dil na kme­ňo­vej rade.

Najprv pri roz­ho­vo­roch sa Ondra pre­rie­kol, že zlúče­nie ešte nie je vôbec blíz­ko, čo ma prekva­pu­je, keď­že ich je 13 a v počte 12 by som ho už oča­ká­val, ale zjav­ne bude až pri počte 10.

Hlasovanie „vyhral“ Adam, kto­rý dostal všet­ky hla­sy okrem Vladimírovho. A potom to prišlo aj keby Johy na sekun­du roz­mý­šľa­la dať Veve, tak Adam ju sme­ro­val, že chce chla­pa a kto bol jedi­ná mož­nosť? Áno jeho par­ťák Vladimír. Síce bolo na 99,9% isté, že by to tak bolo aj bez toho, no fakt tie­to jeho výle­vy sú dôvod pre­čo s ním nikto iný spo­lu­pra­co­vať nechcel. Ako pove­da­la Johy, tak si „serie do huby“ a mala prav­du. A keď sme pri Johy, tak ona potvr­di­la pred­po­kla­dy a nomi­no­va­la do due­lu Vladimíra. Fakt jedi­ný spô­sob ako vyra­diť pri due­loch jed­né­ho z tých­to dvoch bolo dať ich pro­ti sebe a bola to mož­nosť, ktorú si nemoh­la nechať újsť.

Duel: A tak sa v due­ly stret­li Adam a Vladimír a musím pove­dať, že to bol super duel a podľa mňa hocik­to z nich dvoch by v tom­to pora­zil hoci­ko­ho iné­ho mož­no až na Toma. A ešte viac ma pote­ši­lo, že ho celý komen­to­val Novotný. Neviem či to Šmahel zabu­dol pre­da­bo­vať, ale ten roz­diel je mar­kant­ný a závi­dím Čechom, že im tie súťa­že komen­tu­je prá­ve on. Duel po veľ­kom boji vyhral Vladimír a poslal Adama domov. Potvrdilo sa to čo som pred­po­ve­dal, že sa Adam nedo­sta­ne do zlúče­nia, aj keď keby tu nebo­li due­ly v kto­rých bol výbor­ný, tak letí pod­stat­ne skôr. Proste to jeho sprá­va­nie a vystu­po­va­nie bolo otrav­né už z tele­ví­zie a nie keby ešte ho mám mať kaž­dý deň v tábo­re. Paradoxne to môže otvo­riť dve­re Vladimírovi pri iných súťa­ži­a­cich. Mne osob­ne sa zdá, že spo­lu s Chilli by moh­li spra­viť sil­nú dvo­jicu resp. mohol by v ali­an­cii nahra­diť chla­pa, kto­rý v nasle­duj­úcej čas­ti odí­de. Meno nebu­dem hovo­riť, ak by to niek­to neve­del, no po tom čo to tak veľ­ko­le­po vša­de ozná­mi­li ešte pred tým, než to bolo na Voyo aj tak asi väč­ši­na vie o kom hovorím. Vladimír navy­še vyhral už tretí duel a doka­zu­je, že pora­ziť ho v nich bude veľ­mi veľ­mi ťaž­ké.

Záver: Som rád, že sa potvr­di­la ďal­šia z mojich pre­dik­cií a to, že sa Adam nedo­ži­je zlúče­nia, pro­s­te s jeho pova­hou a sprá­va­ním to bolo nemož­né. Celkovo dávam tej­to epi­zó­de 7/10 pre skvelú súťaž o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu a hlav­ne duel. Sám som veľ­mi zve­da­vý aký dopad bude mať vypad­nu­tie Adama na hru Vladimíra a to uvi­dí­me v ďal­šej epi­zó­de.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Halloween Kills (2021)28. listopadu 2021 Halloween Kills (2021) Takhle to dopadá, když se důležité postavy odstaví na vedlejší kolej. Pak už vás pobaví jen porce násilí a brutality…Smrtící past sklapla a problém jménem Michael Myers měl být […] Posted in Horory
  • Magnificent Seven24. září 2016 Magnificent Seven Western se v poslední době opět dostává do popředí a znovu táhne do kin. V posledních deseti letech jmenujme hlavně True Grit/Opravdová kuráž (2010) a Django Unchained/Nespoutaný Django […] Posted in Kritický Klub
  • Jakša: Nekompromisní operace (2022)11. dubna 2022 Jakša: Nekompromisní operace (2022) Jsem rád, že Netflix nakupuje filmy z Jížní Koree a tak dává lidem o nich více vědět, hlavně není potřeba čekat půl roku na anglické titulky, takže thumbs up, ale samotný film mi na poměry […] Posted in Krátké recenze
  • Cantervillské strašidlo2. listopadu 2017 Cantervillské strašidlo Pár slov o autorovi: Anglický autor irského původu. Během studia na něj měli velký vliv dekadentní názory. Díky tomu se stal ústřední postavou hnutí dekadentů (oslava krásy, nepřijímání […] Posted in Knihy k maturitě
  • Sega vydává retro konzoli k oslavě 30. výročí Segy Mega Drive7. srpna 2019 Sega vydává retro konzoli k oslavě 30. výročí Segy Mega Drive V poslední době byli hráči zaplaveni vlnou retro konzolí, ať už se jednalo o původní PlayStation nebo Nintendo Classic Mini. V tomto trendu nyní pokračuje i Sega, která oživí 16-bit herní […] Posted in Novinky ze světa her
  • Vzpomínky na Itálii (Made in Italy) - Recenze - 65%3. srpna 2020 Vzpomínky na Itálii (Made in Italy) - Recenze - 65% Život se pomalu vrací k normálu a je na čase vyrazit zase do kina! A to třeba na romantickou komedii Vzpomínky na Itálii. Hlavní role zde představují otec se synem. Jack (Micheál […] Posted in Filmové recenze
  • Nič nekrváca večne (2003)19. března 2012 Nič nekrváca večne (2003) Čtveřice přátel se vydává hledat ukrytý poklad na zříceninu hradu Všehrad. Ten je však hlídán upírem Sluncomilem, který už dlouho neochutnal lidskou krev. Čtveřice přátel se vydává ke […] Posted in Horory
  • Krvavě rudé nebe (2021)25. července 2021 Krvavě rudé nebe (2021) Slušná německá upířína z Netflixu.Osobně jsem čekal větší nářez, ale vzhledem k tomu, že upířiny posledních let se vydávaly spíše artovým směrem, tak by bylo nefér tohle odstřelit […] Posted in Krátké recenze
  • PlayAllspoluprace164. ledna 2007 Eragon - MEGA recenze Do kin právě vkročil tento film na poli fantazy a upřímně řečeno, byl dosti očekávaný. Mnoho lidí v něm vidělo nástupce Pána prstenů, jiní zase tvrdili, že to bude naprostý propadák. Ovšem […] Posted in Filmové recenze
  • Hobit: Neočekávaná cesta20. listopadu 2021 Hobit: Neočekávaná cesta Peter Jackson se vrátil do Středozemě a je to shledání krásné a dojemné, nad kterým budou intelektuálové remcat. Byla to – vlastně ještě pořád je – filmová událost roku 2012. Každý, kdo […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24992 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71915 KB. | 20.07.2024 - 18:26:45