Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 12. díl (SK-19, 20.) - Skrytá imunita konečně nalezena

Survivor - 12. díl (SK-19, 20.) - Skrytá imunita konečně nalezena

Ostrov
Ostrov
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Epizodu s odmě­na­mi nahra­di­la epi­zo­da s kme­no­vou radou, kte­rá je vždyc­ky zají­ma­věj­ší, ale­spoň pro mě. A ten­to díl toho roz­hod­ně uká­zal hod­ně.

SK-19. díl

Jsem rád, že se v epi­zo­dách kme­no­vé rady mlu­ví o tak­ti­ce více než v prv­ních dílech. I když v kme­ni Azua jich vidí­me víc, pro­to­že je tam Vladimir, kte­rý jako jeden z mála hra­je hru tak, jak se má hrát. Velmi dob­ře vyu­žil tak­ti­ku sou­bo­je a fakt být v kůži sou­tě­ží­cích, radě­ji bych byl s ním než pro­ti němu.

Epizoda zača­la tím, že Adam našel zprá­vu a co mě pře­kva­pi­lo, že ji hned běžel pře­číst kme­ni a sta­lo se přes­ně to, co jsem nedáv­no vyčí­tal Nicole. Tentokrát to však již byla nápo­vě­da ke skry­té imu­ni­tě, tak­že o ní všich­ni vědě­li a Veve ji nako­nec našel. Škoda, pro­to­že kdy­by ho scho­va­li a pak našli spo­leč­ně s Vladimírem, pořád­ně by zamí­cha­li hrou. Ale pojď­me k sou­tě­ži o imu­ni­tu.

Jsem rád, že už to neby­lo do 10 bodů, ale i 7 je hod­ně a oprav­du mi začí­ná vadit indi­vi­du­ál­ní kme­no­vá sou­těž. Nejvíc mi ale vadí, že během sou­tě­že opět mění pra­vi­dla. A to se stá­vá čas­to. Boj o imu­ni­tu začal opě­tov­ným deba­klem Braňa od Tomáše, což je tako­vá jis­to­ta, když se ti dva pot­ka­jí. Pak to byla Xenie pro­ti Veve, což je dal­ší jis­to­ta, pro­to­že Veve je pod­le mě momen­tál­ně ješ­tě slab­ší než Nicole. Poté potvr­dil roli favo­ri­ta Vladimír, ale Daniel nešel vůbec špat­ně, no Vladimír tre­fil terč dva­krát ze dvou poku­sů a to roz­hod­lo. Pak si Dominika pora­di­la s Chilli a Tom opět pro­šel sou­tě­ží jako po más­le, ale to je u něj zvy­kem. Stav byl 3:2 pro Mao a do dal­ší­ho zápa­su šly Johy a Nicol. Souboj pod­le oče­ká­vá­ní ovlád­la Johy a vyrov­na­la na 3:3. Další duel se ode­hrál mezi Danielem a Tomášem a k mému pře­kva­pe­ní vyhrál Daniel, čímž potvr­dil své zlep­šu­jí­cí se výko­ny v sou­tě­žích. Aylin zvý­ši­la na 5:3 pro­ti Lence, kte­rá není mimo čis­tě fyzic­ké sou­tě­že pří­liš plat­ná. Azua se však poda­ři­lo vyrov­nat, body při­da­ly Adam a Veronika pro­ti Braňovi a Nicole. U Nicol se také oče­ká­vá, že pro­hra­je, ale u Braňa je oprav­du až smut­né, že se téměř nikdy nezmů­že bodo­vat. Také Daniel je momen­tál­ně sil­něj­ší než on. Za sta­vu 5:5 při­šel vel­mi zají­ma­vý sou­boj mezi Tomem a Vladimírem, ale Tom je pros­tě v sou­tě­žích úpl­ně jiný než ostat­ní a doká­zal zís­kat dal­ší bod pro Mao. Poslední bod zís­ka­la Dominika pro­ti Johy, a tak Mao zís­kal imu­ni­tu a poslal Azua na kme­no­vou radu.

SK-20. díl

Po sou­tě­ži o imu­ni­tu se, jak je zvy­kem, bojo­va­lo o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu. Vladimírovo vítěz­ství není pře­kva­pe­ním, ale sku­teč­nost, že Veve byla s ním ve finá­le, mě šoko­va­la. Ale to, že Vladimir vyhrál, zna­me­na­lo, že zby­tek kme­ne bude v ohro­že­ní, jinak bychom prav­dě­po­dob­ně vidě­li sou­boj Adam vs. Vladimir. Veve musí tyhle dva hod­ně nená­vi­dět, když se hned spo­ji­la s býva­lý­mi hrá­či Mao a takhle jim pro­da­la moc.

Kmenová rada: Na kme­no­vé radě jsme popr­vé vyu­ži­li skry­tou imu­ni­tu, a to od Veve, kte­rá si tím zachrá­ni­la život ve hře. Adam zís­kal 5 hla­sů, a tak byl zvo­len prv­ním due­lan­tem. Druhého vybral Vladimír a vybral si Lenku. Velmi dob­rá vol­ba, pro­to­že je zřej­mé, že původ­ní Azua s nimi za žád­ných okol­nos­tí nebu­de spo­lu­pra­co­vat, tak­že zku­sí štěs­tí jiným smě­rem. Lenka je sice sil­ná, ale v ostat­ních sou­bo­jích jí to moc nešlo, a pro­to­že sou­bo­je jsou hlav­ně o šikov­nos­ti a vytr­va­los­ti, což neby­la její sil­ná strán­ka, bylo jas­né, že Adam vyhra­je, což se také sta­lo, a poslal Lenku domů. Adam i Vladimir vyhrá­li po dvou sou­bo­jích a bude vel­mi těž­ké je vyho­dit, pokud nepů­jdou pro­ti sobě.

Závěr: Tento díl se mi líbil více než před­cho­zí, ale to je zase jas­né, když je to díl o kme­no­vé radě. Jsem rád, že to neskon­či­lo sou­bo­jem Vladimír vs. Adam, kte­rý by prav­dě­po­dob­ně násle­do­val, kdy­by Vladimír nevy­hrál indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu. Sám jsem zvě­da­vý, jak dlou­ho se tomu­to sou­bo­ji budou vyhý­bat, a co se týče zají­ma­vos­ti, dou­fám, že co nejdéle. Epizodu hod­no­tím 6 body z 10.


Fotka od gre­b­motPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52162 s | počet dotazů: 247 | paměť: 73404 KB. | 20.07.2024 - 18:26:44