Kritiky.cz > Speciály > Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - speciál - 2. díl - JENÍČEK A MAŘENKA - RESTART

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - speciál - 2. díl - JENÍČEK A MAŘENKA - RESTART

MarinkaMala
MarinkaMala
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Aby mohl při­vést Jeníčka a Mařenku do cen­t­ra moder­ní akce, potře­bo­val Tommy Wirkola najít dvě sil­né osobnosti,které zvlád­nou pře­nést tyto posta­vy z legen­dy do sku­teč­né­ho živo­ta. Jeho hle­dá­ní něko­ho, kdo před­sta­vu­je sou­čas­ný ide­ál toho, jak asi Jeníček s Mařenkou mohou vypa­dat – když dospí­vá­ní pro­ži­li sně­ním o straš­li­vé pomstě a odpla­tě hnus­ným čaro­děj­ni­cím - ved­la ke spo­je­ní Jeremyho Rennera, kte­rý byl nomi­no­ván na Oscara za skvě­le zahra­nou akč­ní roli bom­bo­vé­ho exper­ta ve vál­ce v Íráku ve fil­mu Smrt čeká všu­de a vychá­ze­jí­cí brit­skou herec­kou hvězdu Gemmu Arterton, kte­rá zau­ja­la svým půva­bem, když roz­ší­ři­la kul­tov­ní okruh Bond Girls v Quantum of Solace.

Renner nemohl odo­lat legra­ci, kte­rou scé­nář nabí­zel. „Když jsem scé­nář četl, pomys­lel jsem si, že to nemů­že být prav­da, něco tako­vé­ho ješ­tě nikdy nikdo neu­dě­lal. Byla to úžas­ná myš­len­ka se sil­ným poten­ci­á­lem,” říká. „Moc se mi líbí, že scé­nář, kte­rý Tommy napsal, nechá­vá posta­vám hod­ně pro­sto­ru a říkal jsem si, že by bylo skvě­lé zabý­vat se tím ohro­mu­jí­cím pou­tem mezi bra­t­rem a sestrou v pro­stře­dí fan­tas­tic­ké­ho svě­ta.”

Renner poslé­ze zjis­til, že ho zce­la pohl­ti­lo to, co se sta­lo Jeníčkovou základ­ní filo­zo­fií. „Prošel si s Mařenkou obrov­skou tragé­dií,” vyklá­dá Renner. „Nemají rodi­če, čaro­děj­ni­ce se poku­si­la je sníst a to, co si z toho Jeníček odne­sl, je, že musí­te vzít svůj osob­ní hněv a bolest a udě­lat s nimi něco dob­ré­ho.”

Tato filo­zo­fie před­zna­me­na­la Jeníčkův suchý humor a devas­tu­jí­cí způ­sob zachá­ze­ní se zbra­ně­mi, kte­ré pou­ží­vá k zabí­je­ní čaro­děj­nic. Pro Rennera zna­me­na­la pří­pra­vu na zatím nej­in­ten­ziv­něj­ší akč­ní scé­ny v jeho herec­ké kari­é­ře.

„Ve fil­mu je spous­ta sku­teč­ně nároč­ných akcí,” vyvsět­lu­je Renner. „Jednou z věcí, kte­rý­mi se ten­to film odli­šu­je, je, že zatím­co hrdi­no­vé vět­ši­nou vyhra­jí všech­ny bitvy, Jeníček a Mařenka dosta­nou něko­li­krát kopa­nec do zad­ku. V jis­tém smys­lu jsme tak muse­li čelit poráž­kám kaž­dý den! Ale samo­zřej­mě jsme si to uži­li. Tommy tomu celé­mu dal neu­vě­ři­tel­nou nála­du, byla to smě­si­ce váž­ných chvil i humo­ru, a pod­le mého názo­ru prá­vě tohle dává celé­mu fil­mu pro­jev reál­né­ho dob­ro­druž­ství.”

Také Arterton je nad­še­ná zvra­ty celé­ho pří­bě­hu. „Miluji původ­ní pohád­ku a tenhle pří­běh se od ní odpi­chu­je,” říká. „S Jeníčkem a Mařenkou se setká­vá­me už jako se slav­ný­mi nájem­ný­mi lov­ci čaro­děj­nic. Je to ale také čas, kdy se začí­na­jí zají­mat o to, kdo jsou a proč se ty straš­né věci sta­ly zrov­na jim – což je dostá­vá do vel­mi napí­na­vých situ­a­cí.”

Uprostřed všu­dypří­tom­né­ho napě­tí bavi­la Arterton dyna­mi­ka vzta­hu mezi bra­t­rem a sestrou, kte­rá je vždy v srd­ci jaké­ko­liv akce, bez ohle­du na to, o jak extrém­ní věc jde. „Je úžas­né pozná­vat ten sou­ro­ze­nec­ký vztah,” říká Arterton. „Jeníček a Mařenka jsou svá­za­ní tím nezlo­mi­tel­ným pou­tem, ale záro­veň jsou kaž­dý jiný. Ona je moz­kem ope­ra­cí, on před­sta­vu­je sva­ly. On je vti­pá­lek a šou­men. Ona pozo­ru­je, vyhod­no­cu­je, a je to prá­vě ona, kdo se sna­ží sku­teč­ně pocho­pit čaro­děj­nic­tví. Oba muse­jí maxi­mál­ně vyu­ží­vat své sil­né strán­ky.”

Mezi Rennerem a Arterton na scé­ně vzni­kl sku­teč­ně dob­rý vztah, kte­rý pomohl k tomu, aby jejich sou­ro­ze­nec­ká blíz­kost – a riva­li­ta – půso­bi­la věro­hod­ně. Arterton o Rennerovi říká: „Jeremy je v akci napros­to úžas­ný, ale záro­veň se pro­je­vu­je hod­ně cit­li­vě, když je to potře­ba. Přináší do jejich vzta­hu hod­ně legra­ce.”

Renner to Arterton vra­cí: „Gemma je sku­teč­ný kle­not. Měli jsme štěs­tí, že jsme ji obje­vi­li, pro­to­že kro­mě toho, že si jsme podob­ní, dala posta­vě Mařenky nád­her­nou hloub­ku.”

Renner s Arterton při tré­nin­ku úzce spo­lu­pra­co­va­li s koor­di­ná­to­rem kaska­dé­rů (kte­rý je záro­veň pomoc­ným reži­sé­rem) Davidem Leitchem. Způsoby, jaký­mi jejich posta­vy boju­jí, jsou smě­si­cí sty­lů moder­ních akč­ních kome­dií a bojů ze sta­rých pohá­dek. Leitch pozna­me­ná­vá: „Akce v tom­to fil­mu jsou tvr­dé, rych­lé a pře­de­vším zábav­né. Miluji ten způ­sob Jackieho Chana, hyb­rid kome­die a akce. Co se týká naše­ho akč­ní­ho sty­lu, Tommy nám nechal napros­to vol­nou ruku, tak­že jsme pře­mýš­le­li nad tím, jaký styl bude kon­krét­ní posta­vu nej­lé­pe cha­rak­te­ri­zo­vat.”

Jak Jeníček, tak Mařenka uka­zu­jí kaž­dý svou osob­nost pro­střed­nic­tvím své­ho jedi­neč­né­ho bojo­vé­ho sty­lu. „Jeníček je ten typ klu­ka, kte­rý víc stří­lí než míří,”vysvětluje Leitch, „zatím­co Mařenka víc plá­nu­je.”

Přestože byla ochot­ná zku­sit coko­liv, neby­la Arterton ten typ, kte­rý si dělá co chce bez ohle­du na pra­vi­dla. „Když jsme začí­na­li, říka­la ‘Vážně si nepři­pa­dám jako drs­ná hol­ka.’ Ale maka­la na sobě a tu sílu zís­ka­la,” říká Leitch. Arterton se do tré­nin­ku pus­ti­la s plnou ver­vou. „Přicházela jsem jako prv­ní a dost inten­ziv­ně jsem pra­co­va­la s týmem kaska­dé­rů,” vysvět­lu­je před­sta­vi­tel­ka Mařenky. „Bylo to skvě­lé, pro­to­že to mi dalo kva­lit­ní zákla­dy a díky tomu jsem se cíti­la v akč­ních scé­nách dale­ko jis­těj­ší. Je toho tolik, čím Mařenka pro­chá­zí!”

Wirkolovi tato dvo­ji­ce per­fekt­ně sed­la do jeho tem­né, ale živé před­sta­vy o fil­mu: „Jeremy v sobě má při­ro­ze­nou muž­skou vůd­čí schop­nost, kte­rá doká­že táh­nout akč­ní film, ale má v sobě i tem­nou strán­ku a urči­tou nepřed­ví­da­tel­nost, což milu­ji. Když se k nám při­da­la Gemma, napo­ji­la se na něj oka­mži­tě, ale záro­veň jas­ně uká­za­la, že doká­že být stej­ně zábav­ná a schop­ná. Chtěl jsem, aby Mařenka kolem sebe kopa­la stej­ně jako Jeníček. Oba si své role maxi­mál­ně uži­li.”

Producent Kevin Messick dodá­vá: „Jeremy je stej­ný typ jako Han Solo. Takový skvě­lý herec ztvár­ňu­jí­cí Jeníčka v jeho svě­tě fan­ta­zie fil­mu hod­ně pomá­há. A Gemma skvě­le udr­žu­je tu sestro – bra­tr­skou rov­no­váhu, kte­rá mezi nimi je. Je vel­mi sexy a drs­ná, ale vtáh­ne vás do jejich sou­ro­ze­nec­ké­ho vzta­hu. Mají mezi sebou ten zvlášt­ní vztah lásky-a-nenávisti dvou lidí, kte­ří spo­leč­ně pro­šli během dospí­vá­ní neu­vě­ři­tel­ně tvr­dou zkouš­kou – jen jejich utr­pe­ním byla čaro­děj­ni­ce.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13681 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72303 KB. | 19.05.2024 - 20:24:33