Kritiky.cz > Horory > Scarecrow (2013)

Scarecrow (2013)

rp Scarecrow 28201329.jpg
rp Scarecrow 28201329.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po sto letech dostal Strašák zase chuť na lid­skou krev…

Obyvatelé malé­ho měs­teč­ka se při­pra­vu­jí na blí­ží­cí se sto­le­té výro­čí zalo­že­ní fes­ti­va­lu Vraždícího stra­šá­ka – tam­ní stra­ši­del­né legen­dy, kte­rou se stra­ší pře­de­vším malé děti. Netuší, že se legen­da brzy změ­ní v krva­vou rea­li­tu a odne­se to sku­pin­ka zlo­bi­vých stu­den­tů se svým uči­te­lem Aaronem, kte­ří se za trest vydá­va­jí na sta­rou far­mu, aby pře­vez­li staré­ho stra­šá­ka do měs­ta. Ti se zde setká­va­jí s uči­te­lo­vou býva­lou pří­tel­ky­ní Kristen a jejím dal­ším ex Eddiem, kte­rý se s Aaronem moc nemu­sí. Jejich nevra­ži­vost však musí stra­nou, pro­to­že stra­šák oží­vá a roz­pou­tá krva­vá jat­ka…Český název: Legenda o vraž­dí­cím stra­šá­ko­vi

Režie: Sheldon Wilson

Rok výro­by: 2013

Délka: 86 min

Země: USA / Kanada

 

Hrají:

Lacey Chabert...(Kristen)

Robin Dunne...(Aaron)

Carlo Marks...(Eddie)

Nicole Muñoz...(Maria)

Brittney Wilson...(Beth)

...a dal­ší


Filmů o obživlých stra­šá­cích exis­tu­je dnes již celá řada, tak­že je asi všem jas­né, že tady o něja­kou extra ori­gi­nál­ní záplet­ku člo­věk asi moc nena­ra­zí. V rám­ci Syfy tvor­by a samot­né Maneater film Series, kte­ré je ten­to níz­ko­roz­počto­vý kou­sek sou­čás­tí, však jde o vcel­ku sne­si­tel­nou podí­va­nou a musím říct, že jde o jeden z nej­lep­ších fil­mů, kte­ré nám tato sci-fi horo­ro­vá série nabíd­la. Možná se mnou nebu­de­te sou­hla­sit, ale mě se ten­to film doce­la líbil a to i přes někte­ré své nedo­stat­ky.

 

Příběh má zají­ma­vý spád již od prv­ních minut, nabíd­ne nám něko­lik doce­la pove­de­ných mord scén a ani samot­ná atmo­sfé­ra není vylo­že­ně špat­ná. Osamocená ponu­rá far­ma a sta­rá sto­do­la upro­střed kuku­řič­ných lánů skrý­vá děsi­vou minu­lost, kte­rá se nyní roz­hod­la při­po­me­nout tou nej­bru­tál­něj­ší for­mou. Digitální stra­šák sice nepat­ří mezi skvost­ná mon­stra a jeho zpra­co­vá­ní moc kva­lit­ní není, ale jeho vra­žed­né řádě­ní vám nedá ani chví­li oddychu a divák se tak u toho fil­mu nemá čas ani moc nudit. Počet mrtvých je sluš­ných a jejich úmr­tí jsou růz­no­ro­dá, tak­že si kaž­dý při­jde jis­tě na své. Charakteristika jed­not­li­vých postav taky neby­la nej­hor­ší a vylo­že­ně nesym­pa­tic­ký mi tu nebyl nikdo.

 

Co se herec­kých výko­nů a obsa­ze­ní týče, tak i tady jsem byl doce­la spo­ko­je­ný. Hlavní hvězda Lacey Chabert si neved­la vůbec špat­ně a zby­tek v čele s Robinem Dunnem jí zdat­ně sekun­do­val. Jen ško­da, že ani tato tele­viz­ní podí­va­ná se neo­be­šla bez něko­li­ka nelo­gic­kých momen­tů a zástu­pu žánro­vé­ho klišé, nad kte­rý­mi občas zůstá­val rozum stát. Když to ale srov­nám s ostat­ní­mi fil­my z Maneater série, tak jsem nad nimi ten­to­krát doká­zal máv­nout rukou. Scarecrow tak mož­ná lehce nad­hod­no­tím, ale já v tom stej­ně viděl sluš­nou prů­měr­nou podí­va­nou. Strašák sice mohl být mno­hem lépe zpra­co­va­ný, ale ta jat­ka mi to ale­spoň čás­teč­ně vyna­hra­di­ly. 


Hodnocení:

50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49953 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72225 KB. | 28.05.2024 - 03:12:04