Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-17.epizóda(SK-29.,30.)-Viac zlodejov ryže v Mao?

Survivor-17.epizóda(SK-29.,30.)-Viac zlodejov ryže v Mao?

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 5
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 5

36 dní- v ori­gi­ná­le to už zna­me­ná boj o finá­lo­vú dvojicu/trojicu, no u nás nena­stá­va ani len zlúče­nie. Ako som však už písal oča­ká­vam ho pri desi­a­tich súťa­ži­a­cich.

SK-29.epizóda

Začíname deba­tou o tom, že Aylin pred kme­ňo­vou radou pove­da­la Nicol, že aj Tom a Braňo si bra­li por­cie ryže navy­še. Fakt ško­da, že jej to nepo­ve­da­la skôr, lebo z násled­nej reak­cie ostat­ných sme videli, že by sme asi videli úpl­ne iné zlo­že­nie due­lu. Kmene sú už preple­te­né a podľa mňa už nepla­tí „sta­ré“ Azua a „sta­ré“ Mao.

Na stra­ne Azua sa tipo­val výsle­dok due­lu a Vladimír ako jedi­ný chcel, aby sa vrá­til Daniel. Pri nast­úpe­ní na súťaž sa Azua dozve­de­li, že vypadla Aylin a tak dali pries­tor sa vyli­ať Veve, aby nati­ahli epi­zó­du. Potom sa to zase rie­ši­lo aj po súťa­ži, lebo zase potre­bu­je­me pro­s­te 2 hodi­ny. No ale poď­me k súťa­ži.

Tentokrát v celej epi­zó­de bola len jed­na, čo musím pochvá­liť. Čo však pochvá­liť nemô­žem je to, že u nás na Slovensku to roz­de­li­li v polo­vi­ci súťa­že. Bol stav 3:3 a na zvy­šok súťa­že sme si muse­li počkať až do stre­dy.

SK-30.epizóda

Veľmi dob­re šla zo zači­at­ku Johy, no v dru­hej polo­vi­ci súťa­že jej to už tak nešlo. Komu to však išlo skve­le bol Daniel, Tom a Xénia. Čo sa týka rých­los­ti, či už v zapa­mätá­va­ní ale­bo behoch, tak títo tra­ja vyni­ka­li. Mao tak zasl­úže­ne vyhra­li 7:4 a pri­tom dru­há časť epi­zó­dy na Slovensku začí­na­la výhrou Veve nad Braňom a vte­dy bolo 4:3 pre Azua, čiže skve­lý obrat.

Treba však pove­dať, že súťaž po 36.dňoch, kde si musí­te nie­čo zapa­mätať je veľ­mi nároč­ná, pred­sa­len to jed­lo chý­ba a nemys­lí vám to potom tak ako by nor­mál­ne mys­le­lo.

Po výhre šli za Mao naku­po­vať Daniel a Nicol a vybra­li fakt rozum­ne, no musím oce­niť aj fakt, že ich napadlo vyjed­ná­vať a aj keď to nevy­šlo, tak za pokus to stá­lo.

Zvyšok die­lu už bol o ničom, zno­va sme sa vrá­ti­li k vypad­nu­tiu Aylin a smut­nej Veve. No zase tuto musím oce­niť Veve, že sa svo­ji­mi emó­ci­a­mi nene­cha­la zlá­kať a chce s Vladimírom spo­lu­pra­co­vať, pre­to­že ako aj sama pove­da­la : „Je to dob­rý hráč“.

Epizódu kon­čí­me roz­ho­vo­rom Toma a Xénie, kde zjav­ne Tom chce, aby ak sa bude roz­ho­do­vať o due­li a bude tam jeho meno, tak aby ho Xénia z toho vykr­úti­la. Zjavne cíti ohro­ze­nie. Xénia mu všaka dala dob­rú radu, aby sa ukľud­nil a nepre­ží­val tak extrém­ne tie súťa­že.

Záver: Epizóda mala svo­je pozi­tí­va a aj nega­tí­va. Najväčšie nega­tí­vum je to roz­sek­nu­tie súťa­že, no to sa týka len Slovenska a tým pádom v Česku to bolo úpl­ne v pori­a­d­ku. Popravde fakt sa teším na ďal­šiu časť a veľ­mi by som chcel vidieť na kme­ňo­vej rade Mao a to čo by sa na nej sta­lo. Epizódu hod­no­tím na 6/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,83544 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71531 KB. | 23.06.2024 - 07:07:27