Kritiky.cz > Recenze knih > Victoria Aveyardová: Křišťálový meč

Victoria Aveyardová: Křišťálový meč

Mec
Mec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mare Barrowová opět na scé­ně! Rudá krá­lov­na se navra­cí v pokra­čo­vá­ní s názvem Křišťálový meč. Bude dru­hý díl ale­spoň šla­pat na nohy tomu prv­ní­mu, kte­rým geni­ál­ní autor­ka Victoria Aveyardoá ohro­mi­la čte­ná­ře po celém svě­tě? Ano! Druhý díl je mini­mál­ně stej­ně tak čti­vý, pro­myš­le­ný, krva­vý, nespra­ved­li­vý, zákeř­ný, akč­ní a napí­na­vý jako Rudá krá­lov­na. Možná i o fous lep­ší, tedy až na poně­kud poma­lý roz­jezd.

Rudá krá­lov­na skon­či­la tak, že snad kaž­dý hned tou­žil mít v ruce pokra­čo­vá­ní této dysto­pie, ve kte­rém jsou lidé roz­dě­le­ni pod­le bar­vy krve. Nemohla jsem se dočkat, až se koneč­ně dozvím, kam osud Mare zave­de a jaké vše­li­ja­ké pře­káž­ky jí posta­ví do ces­ty. Bohužel jsem se na pokra­čo­vá­ní nače­ka­la sko­ro celý rok, ale hlav­ně že Křišťálový meč spat­řil svět­lo svě­ta a je tady! Na co nás ve zkrat­ce může nalá­kat (pro­to­že nalá­ka­ní stej­ně již všich­ni jsou!)?

Mare, ačko­liv má rudou krev, vlast­ní o „něco“ více, co oby­čej­ný Rudý ne. A tím jsou nad­při­ro­ze­né a jedi­neč­né schop­nos­ti – dove­de ovlá­dat bles­ky. Ale to již všech­no víme. Mare se pove­de uprch­nout od zrád­ce Mavena, býva­lé­ho prin­ce, nyní už zákeř­né­ho, zlé­ho a pomstych­ti­vé­ho krá­le. Mare s Calem, star­ším prin­cem z bra­tr­ské dvo­ji­ce a čle­ny Šarlatové hlíd­ky prcha­jí a pře­kva­pi­vě zjiš­ťu­jí, že Mare není jedi­ná Rudá, kdo má zvlášt­ní schop­nos­ti. Postupně se tak sna­ží uči­nit nemož­né – posta­vit novou armá­du rudo­stří­br­ných, kte­rá by byla sil­něj­ší než coko­li před­tím a spo­leč­ný­mi sila­mi by moh­li vzdo­ro­vat Mavenovi, kte­rý je pro­ná­sle­du­je na kaž­dém kro­ku. Ale není prá­vě jejich tou­ha po pomstě a smr­ti přes­ně to, o co kru­té­mu krá­li jde? A nezačne se z Mare stá­vat něco jiné­ho, hor­ší­ho a krve­lač­něj­ší­ho než jen rudo­stří­br­ný člo­věk ovlá­da­jí­cí bles­ky?

Vše, čím si nás Victoria Aveyardová pod­ma­ni­la v Rudé krá­lov­ně, neo­po­mně­la ani tady. Připravila si pro nás pořád­nou por­ci akč­ní­ho počte­níč­ka, u kte­ré­ho asi jen tak někdo neza­mhou­ří oko. Zničený svět bez řádu (nebo s řádem jen „na oko“, jak chce­te), zka­že­ní lidé, kte­ří neví, komu můžou důvě­řo­vat, co mohou od koho oče­ká­vat, kdo je může zra­dit. Protože prav­da je ta, že zra­dit může kdo­ko­li, i váš nej­bliž­ší, od kte­ré­ho bys­te to v živo­tě neče­ka­li. A jak to pak dopad­ne? Nejen to vám odha­lí Křišťálový meč!

K doko­na­los­ti má kni­ha po obsa­ho­vé strán­ce vel­mi blíz­ko – děj má smy­sl, tem­po (až na začá­tek, kte­rý se vle­kl opro­ti šíle­ně akč­ní­mu zbyt­ku díla), neu­stá­le se něco děje, žád­ná kapi­to­la nekon­čí uza­vře­ně, stá­le je něco v pohy­bu a něja­ká hroz­ba hro­zí ve vzdu­chu. Ale dysto­pic­ký svět, kte­rý nám autor­ka před­sta­vu­je, se nyní nachá­zí na pokra­ji napros­té­ho úpad­ku a roz­hod­ně doko­na­lý není. Strach, bída, nejis­to­ta, hlad, věč­ná zra­da, bitvy a nepo­ko­je… To není hezká před­sta­va budouc­nos­ti, ale zase na dru­hou stra­nu Křišťálový meč tak před­sta­vu­je pra­vou dysto­pii se vším všu­dy, kte­rých je stá­le poskrov­nu a pro mě osob­ně zna­me­ná také spo­leč­nost, ve kte­ré bych nikdy nechtě­la žít.

Ale zbí­da­če­ný svět a nová armá­da není jen to, oč tady běží. S narůs­ta­jí­cí armá­dou se totiž obje­vu­jí nové posta­vy, kte­ré mi čas­to­krát byly sym­pa­tič­těj­ší než jaká­ko­liv posta­va dopo­sud. V Rudé krá­lov­ně totiž nebyl snad ani jeden hrdi­na, kte­rý by si neza­slou­žil mini­mál­ně pár dnů ve věze­ní. Zato tady už je nám ved­le obrov­ské­ho zla také dopřá­no tro­chu las­ka­vos­ti, vlíd­nos­ti a lás­ky, za což jsem byla vděč­ná.

Křišťálovému meči můžu vytknout leda tak zpo­ma­le­ný úvod. Ale na ten mě Victoria Aveyardová svým vypra­věč­ským umem při­nu­ti­la zapo­me­nout vzhle­dem k tomu, co nasta­lo v jádru a vrchol­ném závě­ru pří­bě­hu. Knihu dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří si oblí­bi­li Rudou krá­lov­nu a Mare, ať už pro napě­tí, čti­vost, akci, ane­bo také nejis­tou a křeh­kou lás­ku, rodin­né pou­to, klu­ba­jí­cí se přá­tel­ství, nebo jedi­neč­ný svět Stříbrných a Rudých, ve kte­rém se fan­ta­zii meze nekla­dou.


  • Autor:Victoria Aveyardová
  • Žánr:lite­ra­tu­ra pro dív­ky, fan­ta­sy pro děti, dysto­pie, dob­ro­druž­ství
  • Nakladatelstvi:COOBOO
  • Datum vydá­ní:12.09.2016

Knihu si kup­te na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19909 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72038 KB. | 13.04.2024 - 14:20:34