Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 16. díl (SK-27, 28.) - Krást jídlo se nevyplácí

Survivor - 16. díl (SK-27, 28.) - Krást jídlo se nevyplácí

praslin 3555706 1920
praslin 3555706 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sloučení je vel­mi blíz­ko, ale ješ­tě blí­že byla opět kme­no­vá a indi­vi­du­ál­ní část imu­ni­ty, kme­no­vá rada a duel.

SK-27. díl

Díl začí­ná sou­tě­ží o imu­ni­tu, a i když jsem si doká­zal před­sta­vit něko­lik růz­ných scé­ná­řů, v žád­ném z nich by se tohle nesta­lo. Zřejmě stá­le pla­tí, že jed­na stra­na si vždy vybe­re svůj pár a i své­ho sou­pe­ře, a pro­to to čas­to kon­čí vel­mi vyrov­na­ně. V této čás­ti byl ten­to před­po­klad napros­to roz­bit skvě­lým výko­nem celé­ho kme­ne Azua, dokon­ce i Veve. Opravdu, i když Mao neby­li úpl­ně marní,Azua byli vždy o něco lep­ší buď na drá­ze, nebo v háze­ní. Drtivé vítěz­ství 7:0 je pod­le mého názo­ru uni­kát­ní a nebu­de se opa­ko­vat, ale bude zají­ma­vé sle­do­vat, jaký vliv to bude mít na kme­ny v dal­ší sou­tě­ži.

Musím pochvá­lit sou­těž o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu, že je tam časo­mí­ra, a vola­lo se po ní už dlou­ho, tak­že opět pozi­tiv­ní posun vpřed. Soutěž dala Nicol a Xenii vel­kou šan­ci na vítěz­ství, což se jim poda­ři­lo a postou­pi­ly do finá­le, kde Nicol vydr­že­la déle. Po indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tě jsme se dočka­li dal­ších roz­ho­vo­rů a jak víte, já osob­ně jsem za to vel­mi rád a je to dal­ší plu­so­vý bod.

SK-28. díl

Po roz­ho­vo­rech se zača­la řešit krá­dež rýže od Aylin a jak to bylo trap­né pro ně, tak to bylo trap­né pro mě. Je mož­né, že šlo o zkrat, jak řek­la Nicole, ale to čin neo­mlou­vá. Trochu váš­ně do toho vlo­žil jinak cel­kem klid­ně půso­bí­cí Braňo.

Po tom­to trap­ném momen­tu jsme se dočka­li dal­ších roz­ho­vo­rů v Azua. Vladimir se opět uká­zal jako dob­rý tak­tik a jsem rád, že pro­duk­ce odvy­sí­la­la roz­ho­vor, ve kte­rém mlu­vil o Vevě a vysvět­lo­val svou mož­nou spo­lu­prá­ci s ní. Adamův odchod mu mož­ná pro­spěl víc, než jsem si mys­lel, a po skon­če­ní toho­to dílu bych tomu­to spo­je­ní věřil ješ­tě víc. Johy ješ­tě pro­zra­di­la svůj plán na žen­skou ali­an­ci, což je také zají­ma­vé, pro­to­že se zdá­lo, že je dost nená­pad­ná, co se týče tak­ti­ky.

Kmenová rada pro­bí­ha­la pod­le vzo­ru krá­de­že, ale býva­lá Azua drže­la hla­so­vá­ní pohro­ma­dě, a tak v pomě­ru hla­sů 4:3 „vyhrál“ Daniel nad Aylin. Tradiční roz­ho­vor se Šmahelem před due­lem jsem už vyne­chal, pro­to­že je to ztrá­ta času. Souboj byl vel­mi zají­ma­vý a fan­dil jsem Danielovi, a pro­to jsem rád, že vyhrál, a dokon­ce poměr­ně domi­nant­ně. Aylin v sou­tě­ži skon­či­la a nut­no říct, že Mao při­šel o hráč­ku, kte­rá v posled­ních sou­tě­žích doce­la dob­ře bodo­va­la.

Závěr: Velmi mě potě­ši­la spous­ta roz­ho­vo­rů a pří­pad­né uká­zá­ní karet někte­rých hrá­čů, stej­ně tak sou­boj, pro­to­že Daniel je oprav­du sym­paťák a i když pod­le mě nemá nejmen­ší šan­ci na vítěz­ství, urči­tě si zaslou­ží mini­mál­ně slou­če­ní. Epizodu hod­no­tím 8/10. Proč zatím nej­ví­ce? Důvody jsou prá­vě tady v závě­re a také na kme­no­vé radě byly uká­zá­na sku­teč­ná tak­ti­ka, napří­klad, když jste moh­li vidět, jak byl naštva­ný Braňo, že musel dát Daniela a ne Aylin. Normálně bych čekal, že Aylin dá ze vzte­ku a nic si z toho nedě­lá, ale to se nesta­lo, a tak ho musím pochvá­lit.


Fotka od WalkersskPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88658 s | počet dotazů: 243 | paměť: 73033 KB. | 23.06.2024 - 03:10:17