Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Tajná invaze - Epizoda 1: Zmrtvýchvstání

Tajná invaze - Epizoda 1: Zmrtvýchvstání

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nick Fury (Samuel L. Jackson) se dozví­dá o uta­je­né inva­zi Skrullů na Zemi...

Nick Fury v podá­ní Samuela L. Jacksona je sou­čás­tí Marvel Cinematic Universe již od po-titulkové scé­ny prv­ní­ho Iron Mana a tedy již od samé­ho počát­ku. Již na počát­ku dru­hé­ho dese­ti­le­tí aktu­ál­ní­ho sto­le­tí se mlu­vi­lo o jeho vlast­ním fil­mu, z Furyho se ovšem i po letech sta­la spí­še důle­ži­tá ved­lej­ší figur­ka nej­růz­něj­ších pro­jek­tů. Nick Fury se ovšem nako­nec své­ho sólo­vé­ho pro­jek­tu dočká­vá - Tak tro­chu. Adaptace komik­so­vé udá­los­ti Tajná vál­ka totiž v hlav­ní roli sází prá­vě na Jacksonova Furyho a del­ší dobu láka­la na to, že se atmo­sfé­rou při­blí­ží k dru­hé­mu Captainu Americovi a bude poja­tá sku­teč­ně jako para­no­id­ní thriller, kde bude díky mimo­zem­ské rase Skrullům a jejich mění­cím se schop­nos­tem těž­ké komu­ko­liv věřit. Ambice tvůr­cům roz­hod­ně nechy­bí, je ovšem pocho­pi­tel­ně těž­ké říci, zda se šes­ti­díl­né­mu seri­á­lu poda­ří ambi­ce napl­nit. První díl je kaž­do­pád­ně fajn pří­sli­bem.

Start seri­á­lo­vé Tajné inva­ze v režii Aliho Selima (kte­rý se cho­pí režie všech epi­zod) se od počát­ku sna­ží vyvo­lá­vat para­no­id­ní dojem, v úvod­ní honič­ce napří­klad potě­ší poměr­ně šikov­ná koo­pe­ra­ce tem­pa a kame­ry. První epi­zo­da s podti­tu­lem Zmrtvýchvstání tak na samot­ném star­tu zvlád­ne vyvo­lat nadě­je, kte­rou nezka­zí ani umě­lou inte­li­gen­cí vytvo­ře­né úvod­ní titul­ky, kte­ré i přes zají­ma­vý design neza­přou fakt drob­né umě­los­ti a více snad­no popo­str­čí oba­vy z budouc­nos­ti A. I. a její úlo­hy v Hollywoodu.

Samuel L. Jackson dopře­du sli­bo­val, že Tajná inva­ze Nicka Furyho před­sta­ví v kra­pet jiném svět­le a roz­hod­ně se uka­zu­je, že nešlo o pla­né řeči. Fury se náh­le jeví jako cit­li­věj­ší i humor­něj­ší cha­rak­ter, kte­ré­mu je navíc pořád ser­ví­ro­vá­no na talíř, že není ve své for­mě a není tou nej­os­třej­ší tuž­kou, kte­rá by mož­ná v boji pro­ti Skrullům byla aktu­ál­ně nej­os­třej­ší. Na jed­nu stra­nu může toto poje­tí mož­ná na Furyho vrhat až nemi­lý stín, na tu dru­hou je ovšem vidět, že se s Furym sku­teč­ně hra­je kra­pet jinak a že někdo, kdo zvlá­dal být vždy o krok napřed, začí­ná být poma­lu rád, že jakž takž stí­há nebez­peč­nou hru. Už prv­ní epi­zo­da zvlá­dá nazna­čit, že se tu s Furym roz­hod­ně bude pra­co­vat kra­pet jinak a bude zají­ma­vé sle­do­vat, jak moc bude vývoj Furyho fun­go­vat.

Skrullové jsou zde před­sta­ve­ni ve zce­la nové for­mě, kte­rá roz­hod­ně není čer­no­bí­lá, i přes sci-fi prv­ky se tu nějak těží z thrille­ro­vé atmo­sfé­ry, kte­rá navíc doka­zu­je, že i samot­né spo­le­čen­ství Skrullů není tak jed­no­du­ché a spo­ry jsou i uvnitř čle­nů rasy zele­ných měňav­ců. Talos v podá­ní Bena Mendelsohna tak na samém seri­á­lu star­tu nazna­čí poten­ci­o­nál­ně zají­ma­vý vývoj své­ho cha­rak­ter­ní­ho archu, kte­rý bude pocho­pi­tel­ně těžit pře­de­vším ze vzta­hu s dce­rou G’iah v podá­ní Emilie Clarke. V rám­ci něja­ké­ho počá­teč­ní­ho před­sta­ve­ní je opět těž­ké sou­dit, jak sil­ná prá­ce s tím­to spo­le­čen­stvím bude, i díky počá­teč­ní nečer­no­bí­los­ti kon­flik­tu je tu ovšem roz­hod­ně zava­ře­no na něco poten­ci­o­nál­ně zají­ma­vé­ho.

V režii Selima má při samém star­tu Tajná inva­ze roz­hod­ně řeme­sl­né kva­li­ty, i přes men­ší růž­ky humo­ru se tu ve finá­le jede spí­še na váž­něj­ší notu a závěr epi­zo­dy dokon­ce zvlá­dá vyvo­lat dojem, že je něco sku­teč­ně v sáz­ce. CGI mož­ná chví­le­mi nepů­so­bí nej­pře­svěd­či­vě­ji, vše ovšem zachra­ňu­je pořád dosta­teč­ně z počát­ku vykres­le­ná záplet­ka, kte­rá uka­zu­je, že sáz­ka na sce­náris­tu Kyle Brandstreeta (seri­ál Mr. Robot) mož­ná při­nes­la to správ­né ovo­ce. I když je pocho­pi­tel­ně na samot­ném star­tu a při čeká­ní na zby­lých 5 epi­zod ješ­tě pořád pří­liš brzo sou­dit.

Tajná inva­ze přes­to odstar­to­va­la v solid­ní for­mě a láká na zají­ma­vý kon­cept, nečer­no­bí­lý kon­flikt i sluš­ně nastí­ně­nou para­no­id­ní atmo­sfé­rou, kte­rá by moh­la parád­ně fun­go­vat i nadá­le. Ideálnější start si nešlo přát...

Verdikt: 4 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97606 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72128 KB. | 22.04.2024 - 09:03:07