Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Garfield ve filmu: Podprůměrný animák s ikonickou postavou Garfielda

Garfield ve filmu: Podprůměrný animák s ikonickou postavou Garfielda

Photo © Sony Pictures Entertainmen
Photo © Sony Pictures Entertainmen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

U nás doma máme rádi komiksy a Garfielda obzvlášť, tak­že jsme se s nad­še­ním vypra­vi­li do kina na sní­mek Garfield ve fil­mu. První komiks s kocou­rem Garfieldem milu­jí­cím lasag­ne vyšel již 19. 6. 1978. Za tím­to sním­kem sto­jí ame­ric­ký reži­sér Mark Dindal, kte­rý mimo jiné reží­ro­val ani­má­ky  Strašpytlík, Není král jako král nebo Kočky netan­čí. Jen bych doda­la, že jiný ani­mo­va­ný celo­ve­čer­ní film s Garfieldem byl plá­no­ván již v roce 1990 pod názvem „Garfieldův soud­ný den“ a zrza­vý kocour v něm měl zachrá­nit měs­to před obrov­skou bouř­kou, ale z fil­mu nako­nec sešlo, pro­to­že tvůr­ci se pří­běh fil­mu jevil až pří­liš tem­ný a záhad­ný.

Česká pre­mi­é­ra pro­běh­la 16. květ­na 2024.

Přečtěme si nyní, co nám sdě­lu­je ano­ta­ce: „Světoznámý kocour Garfield, kte­rý nesná­ší pon­děl­ky, milu­je lasag­ne a nej­ra­dě­ji by pro­spal život uvnitř v pohod­lí, se vydá ven do nepo­ho­dy na vel­ké dob­ro­druž­ství! Po neče­ka­ném návra­tu jeho dlou­ho pohře­šo­va­né­ho otce Vica se Garfield a jeho psí kama­rád Odie musí zří­ci spo­ko­je­né­ho živo­ta v suchu a pomo­ci Vicovi pro­vést jed­nu veli­ce ris­kant­ní lou­pež.“

Animák s Garfieldem cílí pře­de­vším na děti, a pro­to jsme se i s dět­mi vypra­vi­li do kina. Na ani­mák s Garfieldem jsem se veli­ce těši­la a trai­ler nazna­čo­val, že by se moh­lo jed­nat o dal­ší kul­tov­ní zába­vu. Začátek fil­mu se jevil býti slib­ný a naděj­ný. Děj vyprá­ví o malém Garfieldovi jako koťát­ku, kte­ré opus­til jeho otec a toto roz­to­mi­lé koťát­ko zůsta­lo na svě­tě úpl­ně samot­né a opuš­tě­né. Záhy ten­to malý dro­be­ček s vel­ký­ma smut­ný­ma oči­ma obje­ví v ital­ské piz­ze­rii své­ho budou­cí­ho páníč­ka Johna, se kte­rým se oka­mži­tě spřá­te­lí. A z nevin­né­ho koťát­ka vyros­te vše­žra­vý obří kocour Garfield, kte­ré­mu se pod­ři­zu­je celá Johnova domác­nost včet­ně psa Odieho. Dříve než po půl hodi­ně děje fil­mu mne zpr­vu vcel­ku vtip­ný a vese­lý sní­mek začal nudit, pro­to­že se pro­mě­nil v bez­du­chý kýč. Nějak jsem postrá­da­la hlub­ší myš­len­ku a sil­něj­ší emo­ce. Bohužel jsem vní­ma­la pou­ze povrch­ní hez­ky barev­né sním­ky, kte­ré mi tan­či­ly před oči­ma, ale děj se nějak roz­pa­dal, byl jako­by sle­pe­ný z jed­not­li­vých udá­los­tí bez pojí­cích mezi­člán­ků.

Děj pokra­ču­je dále a Garfield s Oddiem byli upro­střed noci une­se­ni, čím začí­ná ono dob­ro­druž­ství. Mnohdy jde obě­ma Johnovým domá­cím maz­lí­čům o život a při­tom se zno­vu setká­va­jí s Vicem – Garfieldovým otcem, kte­ré­mu zrza­vý kocour nikdy neod­pus­til, že jej zane­chal samot­né­ho napo­spas svě­tu. V prů­bě­hu dal­ší­ho děje dojde k odpuš­tě­ní a pro­hlou­be­ní vzá­jem­né­ho vzta­hu mezi obě­ma kocou­ry. Tedy konec byl před­ví­da­tel­ným hap­py endem.

Scénář pro ani­mák s Garfieldem se mi jeví jako infan­til­ní, povrch­ní a plyt­ký – pro tako­vou osob­nost veli­kos­ti Garfielda bych oče­ká­va­la něco více vel­ko­le­pé­ho, str­hu­jí­cí­ho a zábav­né­ho. Lze říci, že pří­běh sním­ku mne pře­váž­nou část sto­pá­že nudil, pro­to­že byl pří­liš jed­no­du­chý, a bylo mi smut­no, že dět­mi milo­va­ný Garfild nedo­stal ve fil­mu lep­ší šan­ci na úspěch. Zato ani­ma­ce jsou skvě­lé. Celkově se jed­ná o sní­mek, kte­rý neu­ra­zí, ale ani nena­dchne, a evi­dent­ně těží z úspě­chů iko­nic­ké posta­vy Garfielda.

Animák s Garfieldem je jako rodin­ný film určen pře­de­vším dětem, je tedy zábav­ný, milý, barev­ný a mír­ně humor­ný. Děj sním­ku se mi však jako dospě­lá­ko­vi jeví jako plyt­ký a povrch­ní kýč, vyprá­vě­ní děje se mi jeví jed­no­duš­ší, ale z lás­ky ke Garfieldovi dávám 50 %.

 

Garfield ve fil­mu

 • Původní název: The Garfield Movie
 • Žánr: Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
 • Země: USA / Velká Británie
 • Rok: 2024
 • Stopáž: 101 min
 • Režie: Mark Dindal
 • Scénář: Paul A. Kaplan, Mark Torgove, David Reynolds
 • Hudba: John Debney
 • Hrají: Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Hannah Waddingham, Ving Rhames, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Harvey Guillén, Brett Goldstein, Bowen Yang, Snoop Dogg, Janelle James
 • Produkce: John Cohen, Broderick Johnson, Andrew A. Kosove, Namit Malhotra, Craig Sost, Steven P. Wegner
 • Střih: Mark Keefer
 • Zvuk: Jeremy Price, Chris Burdon
 • Scénografie: Pete Oswald

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11994 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71711 KB. | 19.06.2024 - 18:57:53