Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Marvel na D23: novinky a oznámení

Marvel na D23: novinky a oznámení

Photo © Marvel Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures
Photo © Marvel Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Včera (10. 9.) se v kali­forn­ském Anaheimu kona­lo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi nej­vět­ší akce pro fil­mo­vé nad­šen­ce, naroz­díl od SDCC zamě­ře­né pou­ze na Disney. Hlavními byly již tra­dič­ně Star Wars a Marvel Cinematic Universe, a prá­vě na dru­hou jme­no­va­nou sérii se zde zamě­ří­me. Jako kaž­dý rok jsme se tedy dočka­li nových ozná­me­ní a infor­ma­cí o nad­chá­ze­jí­cích pro­jek­tech, pojď­me si je tedy shr­nout.

Black Panther: Wakanda Forever

Prezentaci Marvelu vyko­pl panel o pokra­čo­vá­ní Black Panthera. Režisér Ryan Coogler a něko­lik her­ců při­šlo na akci uká­zat klip z fil­mu, ve kte­rém krá­lov­na krá­lov­na Ramonda (Angela Bassett) pro­mlou­vá k OSN. Část této scé­ny jsme již vidě­li v trai­le­ru, ten­to­krát bylo však uká­zá­no více - něko­lik čle­nů rady s Ramondou dis­ku­tu­je a pad­nou téma­ta jako oba­va o bez­peč­nost, a také se dozví­dá­me, že detek­to­ry kovu nepo­zna­jí vibra­ni­um. Ramonda úder vra­cí s obvi­ně­ním, že se všich­ni sna­ží zne­u­žít T’Challovy smr­ti. Scéna je pro­stří­ha­ná se zábě­ry z labo­ra­to­ře v Mali, kde pro­ti sobě boju­jí Dora Milaje a (zřej­mě) ame­rič­tí vojá­ci, kte­ří se sna­ží ukrást vibra­ni­um. Na kon­ci pak Dora Milaje prá­vě tyto vojá­ky před­ve­dou před OSN. Režisér i her­ci také pro­mlu­vi­li o tom, že se fil­mem sna­ži­li co nej­ví­ce uctít památ­ku Chadwicka Bosemana. Film uza­vře čtvr­tou fázi Marvelu a do čes­kých kin zaví­tá 10. 11. 2022.

Ironheart

Ryan Coogler ješ­tě na podiu zůstal a zůčast­nil se pane­lu o Ironheart, při­čemž jsme se dozvě­dě­li, že byl pro ten­to seri­ál výkon­ným pro­du­cen­tem. Zde jsme se tolik novi­nek nedo­zvě­dě­li, pou­ze jsme dosta­li ofi­ci­ál­ní potvr­ze­ní, že Anthony Ramos si v seri­á­lu zahra­je zapo­rá­ka The Hood - při­dá­vá se tak k Dominique Thorne v titul­ní roli Riri Williams aneb Ironheart. Ústředním téma­tem seri­á­lu má být střet tech­no­lo­gie a magie, kdy Ironheart pou­ží­vá tech­no­lo­gii jako Tony Stark, a pro­ti ní sto­jí The Hood se svou čer­nou magií. Z fil­mu Captain America: Civil War se pak vra­cí Jim Rash jako zaměst­na­nec M.I.T., kte­rý v kra­tič­ké ukáz­ce pre­zen­to­va­né na D23 kři­čí na Riri, že není jedi­nou stu­dent­kou na ško­le a že na své pro­jek­ty potře­bu­je pří­liš moc peněz, načež něco v její labo­ra­to­ři explo­du­je. Podle spo­leh­li­vých zdro­jů by se v seri­á­lu měl obje­vit mimo jiné i Alden Ehrenreich coby Zeke Stane, syn Obediaha Stanea z prv­ní­ho Iron Mana - tato infor­ma­ce však neby­la na D23 potvr­ze­na. Seriál se aktu­ál­ně natá­čí a pre­mi­é­ru bude mít na Disney+ někdy v roce 2023.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania

Následoval panel o tře­tím dílu Ant-Mana. Na akci byla exklu­ziv­ně puš­tě­na upou­táv­ka na ten­to film, kte­rá byla více méně totož­ná s tou z letoš­ní­ho SDCC, pou­ze byla pro­dlou­že­na o dia­log mezi Ant-Manem a Kangem. Kang (Jonathan Majors) vysvět­lu­je, že mu něco bylo ukra­de­no, a že potře­bu­je, aby to pro něj prá­vě Ant-Man ukra­dl zpět. Vrací se mimo­cho­dem také Randall Park jakož­to agent Jimmy Woo, kte­rý se obje­vil v obou Ant-Manech a v seri­á­lu WandaVision. Herci opět uved­li, že jde o něco váž­něj­ší film, než byly před­cho­zí dva díly Ant-Mana, a že vel­kou část času strá­ví­me v Quantum Realm. Film má být také pří­mo pro­po­jen s fil­mem Avengers: The Kang Dynasty, kte­rý byl v čer­ven­ci ozná­men na SDCC a kte­ré­ho bychom se měli dočkat v roce 2025. Quantumania bude prv­ním pro­jek­tem páté fáze MCU a čes­ká pre­mi­é­ra je naplá­no­vá­na na 16. 2. 2023.

Werewolf by Night

Konečně byl ozná­men horro­ro­vý halloween­ský spe­ci­ál Werewolf by Night, o kte­rém jsme vědě­li již dlou­hou řadu měsí­ců, ovšem z něja­ké­ho důvo­du nebyl až dosud potvr­zen. Speciál zre­ží­ro­val skla­da­tel Michael Giacchino, kte­rý slo­žil hud­bu pro něko­lik Marvel pro­jek­tů, novou tri­lo­gii Star Trek, Rogue One: A Star Wars Story či letoš­ní­ho Batmana. Byl zve­řej­něn také trai­ler (ten­to­krát i na inter­ne­tu, nejen v sále). Speciál je sty­li­zo­ván jako čer­no­bí­lý horror z 50. let a při­po­mí­ná něco, co by mohl nato­čit tře­ba Ed Wood. Děj se bude ode­hrá­vat ve stra­ši­del­ném palá­ci, kde je zamče­no něko­lik lidí, a jeden z nich je vlkodlak. V trai­le­ru také vidí­me posta­vu Man-Thing či agen­ty TVA ze seri­á­lu Loki. V titul­ní roli Jacka Russela se před­sta­ví Gael Garcia Bernal a v dru­hé hlav­ní roli jej dopl­ní Laura Donnelly jakož­to Elsa Bloodstone. Speciál bude mít pre­mi­é­ru na Disney+ za nece­lý měsíc, 7. 10. 2022.

Secret Invasion + Armor Wars

Jako dal­ší při­šel na řadu seri­ál Secret Invasion, kte­rý se nám rov­něž před­ve­dl v prv­ním trai­le­ru. V něm vidí­me navrá­ti­vší posta­vy jako jsou Nick Fury (Samuel L. Jackson), MariaHill (Cobie Smoulders), James Rhodes ali­as War Machine (Don Cheadle, kte­rý mimo­cho­dem při­šel na D23 osob­ně a o seri­á­lu mlu­vil), Talos (Ben Mendelsohn) či Everett Ross (Martin Freeman). Nově se v seri­á­lu obje­ví napří­klad hereč­ky Emilia Clarke a Olivia Coleman či herec Kingsley Ben-Adir. Má jít o špi­o­náž­ní thriller, ve kte­rém Nick Fury odha­lu­je, že Skrullové infil­tro­va­li lid­stvo, a sna­ží se jim zabrá­nit v jejich plá­nu. Volně tak nava­zu­je na pří­běh fil­mu Captain Marvel. V komik­sech šlo o vel­kou udá­lost, během níž se zjis­ti­lo, že celá řada milo­va­ných super­hr­di­nů byli celou dobu Skrullové a dojde k šoku­jí­cím odha­le­ním i něko­li­ka úmr­tím. Seriál by se měl obje­vit na Disney+ někdy v prv­ní polo­vi­ně příští­ho roku.

Zmiňme také seri­ál Armor Wars, kte­rý byl odha­len v roce 2019 a od té doby jsme se o něm nic nové­ho nedo­zvě­dě­li. Moc se toho nezmě­ni­lo ani vče­ra, jen byl opět potvr­zen návrat Rhodeyho (Don Cheadle), a nově jsme zjis­ti­li, že seri­ál bude nava­zo­vat prá­vě na Secret Invasion. Viděli jsme také nové logo a bylo ozná­me­no, že prv­ní klap­ka má pad­nout někdy příští rok.

Echo

Seriál Echo, jaký­si spin-off loň­ské­ho Hawkeye, se také dočkal vlast­ní­ho pane­lu. Do titul­ní role Echo (vlast­ním jmé­nem Maya Lopez) se vra­cí hereč­ka Alaqua Cox, a může­me také oče­ká­vat Vincenta D’Onofria jakož­to Wilsona Fiska/Kingpina - oba se na akci obje­vi­li osob­ně. Seriál má pro­zkou­mat Mayinu minu­lost (nemě­lo by však jít o prequel) a její spi­ri­tu­ál­ní napo­je­ní na his­to­rii původ­ních oby­va­tel Ameriky. Ukázka puš­tě­ná exklu­ziv­ně pro účast­ní­ky Expa prý uká­za­la hod­ně domo­ro­dých Američanů a také byla nabi­tá akcí. V samot­ném závě­ru se pak obje­vil prá­vě Kingpin s pás­kou přes oko (zra­ně­ní mu způ­so­bi­la Echo v seri­á­lu Hawkeye). Echo má již doto­če­no a na Disney+ zaví­tí někdy v létě 2023.

Daredevil: Born Again

Vincent D’Onofrio ješ­tě na podiu zůstal a při­dal se k němu Charlie Cox, aby hovo­ři­li o nad­há­ze­jí­cím seri­á­lu Daredevil: Born Again. Cox pro­zra­dil, že má vel­kou radost, že je koneč­ně napl­no sou­čás­tí MCU, a že má navíc spous­tu pro­sto­ru. Objevil se totiž ve fil­mu Spider-Man: Bez domo­va, zane­dlou­ho se ho dočká­me v seri­á­lu She-Hulk, obje­vit by se měl i v ani­mo­va­né sérii Spider-Man: Freshman Year a údaj­ně (nejde o potvr­ze­nou infor­ma­ci) má být i sou­čás­tí Echo. No a samo­zřej­mě dostá­vá i ten­to svůj vlast­ní seri­ál, kte­rý má mít hned 18 epi­zod. Dostali jsme také nové logo, kde koneč­ně vidí­me Daredevilův iko­nic­ký sym­bol dvou D. Ukázka samo­zřej­mě pre­zen­to­vá­na neby­la, zato se však účast­ní­ci Expa dočka­li exklu­ziv­ní­ho kli­pu z jed­né z nad­chá­ze­jí­cích epi­zod seri­á­lu She-Hulk: Neuvěřitelná práv­nič­ka, kde Daredevil Jennifer vysvět­lu­je, jaký je roz­díl mezi „goon“ a „hen­chman“, a také před­vá­dí svou schop­nost a poslou­chá tlu­kot její­ho srd­ce. Mezi posta­va­mi to prý oprav­du jis­kří a málem dojde k polib­ku. Charlie Cox dále uve­dl, že se z Daredevila nesta­ne žád­ný vti­pá­lek a zacho­vá si seri­óz­nost, jakou měl v milo­va­ném seri­á­lu od Netflixu. Připomněl však záro­veň, že exis­tu­jí i humor­né komiksy s Daredevilem, tak­že pro něja­ký ten vtip sem a tam je urči­tě pro­stor. Točit se má začít příští rok a pre­mi­é­ra na Disney+ je naplá­no­vá­na na rok 2024.

Loki - dru­há série

Bylo potvr­ze­no, že se vra­cí Tom Hiddleston jako Loki, Owen Wilson jako Mobius, Sofia Di Martino jako Sylvie a Jonathan Majors jako Kang, respek­ti­ve něja­ká nová ver­ze Kanga. Nováčkem v obsa­ze­ní je Ken Huy Quan, kte­ré­ho zná­te díky roli Kraťase z dru­hé­ho Indiana Jonese, a kte­rý letos ohlá­sil svůj návrat do Hollywoodu svým fan­tas­tic­kým výko­nem ve fil­mu Všechno, všu­de, najed­nou. Má si zahrát zaměst­nan­ce TVA. Na akci byla puš­tě­na také krát­ká ukáz­ka, kde vidí­me násled­ky finá­le prv­ní série. Lokiho nikdo nezná, v cen­tá­le TVA jsou všu­de sochy Kanga, a vše prý půso­bí stra­ši­del­ně. Aktuálně se natá­čí a k pre­mi­é­ře by mělo dojít příští léto.

Captain America: New World Order

Film byl ozná­men na čer­ven­co­vém SDCC, teh­dy jsme se však o něm nedo­zvě­dě­li prak­tic­ky nic, jen to, že vra­cí Anthony Mackie jako Sam Wilson - teď však víme mno­hem více. Kromě Mackieho se ve fil­mu obje­ví Danny Ramirez jako Joaquín Torres, kte­rý se před­sta­vil v seri­á­lu The Falcon and The Winter Soldier a kte­rý se nyní zhos­tí role nové­ho Falcona. Ze stej­né­ho seri­á­lu se vra­cí i Isaiah Bradley coby Carl Lumbly aneb zapo­me­nu­tý super­vo­ják z 50. let. Představí se nám také Shira Haas jakož­to izra­el­ská super­hr­din­ka Sabra. Snad nej­vět­ší novin­kou je však návrat Tima Blakea Nelsona, kte­rý se po čtr­nác­ti letech obje­ví jako Samuel Sterns ali­as The Leader. Toho jsme popr­vé a zatím napo­sle­dy vidě­li ve fil­mu Neuvěřitelný Hulk. Režie se zhos­tí Julius Onah a scé­nář napí­šou Dalan Musson a Malcolm Spellman, kte­rý půso­bil jako showrun­ner a hlav­ní scé­náris­ta pro The Falcon and The Winter Soldier. Dočkali jsme se mimo­cho­dem i nové loga. Česká pre­mi­é­ra fil­mu je oče­ká­vá­na 2. 5. 2024.

Thunderbolts

O fil­mu jsme se ofi­ci­ál­ně dozvě­dě­li tak­též na SDCC, nyní však máme dal­ší detai­ly. Film napí­šou Kurt Busiek a Eric Pearson, zre­ží­ro­vat by ho pak měl Jack Schreier. Představeno nám bylo také (cel­kem počet­né) obsa­ze­ní. Z fil­mu Black Widow se vra­cí Yelena Belove (Florence Pugh) - ta by měla tým vést; dále pak Red Guardian (David Harbour), Taskmaster (Olga Kurylenko), a v nepo­sled­ní řadě Valentina Allegra de Fontaine (zkrá­ce­ně jen Val), kte­rá se obje­vi­la v poti­tul­ko­vé scé­ně. Objeví se také Bucky Barnes (Sebastian Stan) a John Walker aneb U.S. Agent (Wyatt Russel), kte­ré­ho v seri­á­lu The Falcon and The Winter Soldier rekru­to­va­la prá­vě Val. Tým pak dopl­ní zápo­rač­ka Ghost (Hannah John-Kamen) z fil­mu Ant-Man a Wasp. V komik­sech jsou důle­ži­tý­mi čle­ny týmu i Baron Zemo a The Abomination (kte­rý se do MCU vrá­til v loň­ském Shang-Chim a aktu­ál­ně září v She-Hulk) - jejich účast v tom­to fil­mu však zatím neby­la potvr­ze­na. Komplikací bude zřej­mě také úmr­tí Williama Hurta, kte­rý v MCU ztvár­ňo­val Thaddeuse „Thunderbolta“ Rosse. Ross je totiž v komik­sech jakož­to Red Hulk jed­ním z pře­dá­ků toho­to týmu. Točit by se mělo příští rok a pre­mi­é­ra je naplá­no­vá­na na 26. 7. 2024.

The Marvels

Prezentaci Marvelu uza­vřel panel o fil­mu The Marvels. Na podi­um dora­zi­la reži­sér­ka Nia DaCosta a hereč­ky Brie Larson, Iman Vellani a Teyonah Parris. Exkluzivně na akci byla puš­tě­na upou­táv­ka - v ní se dozví­me že všech­ny tři hlav­ní před­sta­vi­tel­ky si nekon­t­ro­lo­va­ně vymě­ní mís­ta, když pou­ži­jí své schop­nos­ti. Nejdříve vidí­me Monicu Rambeau ali­as Photon (Parris), kte­rá v se v ast­ro­naut­ském oble­ku vzná­ší vně vesmír­né sta­ni­ce, na kte­ré je Nick Fury. Dotkne se něja­ké­ho mod­ré­ho ener­ge­tic­ké­ho pole, a v tom oka­mži­ku se tam mís­to ní obje­ví Ms. Marvel (Vellani). Ta pak začne vyši­lo­vat a zeptá se Furyho, jest­li by se moh­la při­dat k týmu Avengers. Monica si vymě­ní mís­to s Carol ali­as Captain Marvel (Larson) a je pře­ne­se­na na jaký­si měsíc a je najed­nou obklo­pe­na váleč­ní­ky z rasy Kree. Carol se samo­zřej­mě ocit­ne v poko­ji Kamaly Khan - to jsme vidě­li nedáv­no v seri­á­lu Ms. Marvel coby poti­tul­ko­vu scé­nu posled­ní epi­zo­dy. Vidíme také Carol a Monicu, jak se sezna­mu­jí s rodi­če­mi Kamaly, a také spo­lu­prá­ci všech tří hrdi­nek - prý se vzá­jem­ně skvě­le dopl­ňu­jí.

Co jsme se nedo­zvě­dě­li?

Velkým zkla­má­ním bude pro spous­tu lidí fakt, že neby­lo ozná­me­no obsa­ze­ní nové Fantastické čtyř­ky. O fil­mu jsme se pou­ze ofi­ci­ál­ně dozvě­dě­li, že jej zre­ží­ru­je Matt Shakman, tedy tvůr­ce WandaVision. to už jsme však něko­lik týd­nů vědě­li z tis­ku, když bylo ozná­me­no, že Shakman opus­til nový Star Trek prá­vě pro­to, aby se mohl věno­vat tomu­to fil­mu. Nemáme žád­né novin­ky ani o pro­jek­tech jako Blade, Strážci gala­xie Vol. 3 nebo jejich vánoč­ní spe­ci­ál, seri­ál zamě­ře­ný na Okoye, Deadpool 3, čtvr­tý Spider-Man či nad­chá­ze­jí­cí Avengers fil­my The Kang DynastySecret Wars. Nebyly ozná­me­ny ani žád­né nové pro­jek­ty, šes­tá fáze tedy dosud mimo Avengers a F4 zeje prázd­no­tou. O nich ovšem může­me ale­spoň spe­ku­lo­vat - nedáv­no totiž Marvel zare­gis­tro­val názvy Shang-Chi and the Wrckage of Time, Nomad, Midnight Sons nebo Celestials: End of Time. Máme tedy jakousi před­sta­vu o šes­té fázi, zatím však nic ofi­ci­ál­ní­ho.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59953 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71851 KB. | 14.07.2024 - 06:22:51