Kritiky.cz > Speciály > Top Gear slaví 45 let od prvního dílu.

Top Gear slaví 45 let od prvního dílu.

Foto: Suzuki Liana, World of Top Gear by Oast House Archive & Wikimedia Commons & CC BY-SA 2.0
Foto: Suzuki Liana, World of Top Gear by Oast House Archive & Wikimedia Commons & CC BY-SA 2.0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Top Gear byl brit­ský moto­ris­tic­ký maga­zín vytvo­ře­ný BBC a vysí­la­ný na BBC Two mezi 22. dub­nem 1977 a 17. pro­sin­cem 2001. Pořad se zamě­řo­val na řadu moto­ris­tic­kých témat, nej­čas­tě­ji na recen­ze auto­mo­bi­lů, bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu a spo­tře­bi­tel­ské pora­den­ství. Pořad původ­ně uvá­dě­li Angela Ripponová a Tom Coyne, ale v půl­ho­di­no­vých blo­cích se vystří­da­la řada mode­rá­to­rů a repor­té­rů, včet­ně Noela Edmondse, Jeremyho Clarksona, Tiffa Needella, Williama Woollarda a Quentina Willsona. Na pře­lo­mu 80. a 90. let se pořad těšil vel­ké obli­bě a vznik­la k němu řada spin-offů, včet­ně vlast­ní­ho časo­pi­su s názvem Top Gear Magazine.

V roce 1999 sle­do­va­nost Top Gearu po odcho­du význam­ných mode­rá­to­rů kles­la, což ved­lo k tomu, že BBC pořad v roce 2001 zru­ši­la. Zatímco řada mode­rá­to­rů a pro­dukč­ních pře­šla na Channel 5, kde vzni­kl nový moto­ris­tic­ký pořad, Clarkson a jeho kole­ga Andy Wilman pře­svěd­či­li BBC, aby pořad obno­vi­la v pře­pra­co­va­ném for­má­tu a zno­vu jej uved­la o rok poz­dě­ji v říj­nu 2002.

Formát

Top Gear fun­go­val ve for­má­tu maga­zí­nu zamě­ře­né­ho na klí­čo­vá téma­ta, kte­rá bylo mož­né pokrýt v rám­ci 30minutového vysí­la­cí­ho času kaž­dé epi­zo­dy. Moderátoři se zamě­řo­va­li na různá téma­ta sou­vi­se­jí­cí s moto­ris­mem, nej­čas­tě­ji na sil­nič­ní tes­ty nových vozů, spo­tře­bi­tel­ské rady, bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu a moto­ris­tic­ký sport. Další téma­ta se v prů­bě­hu 24leté his­to­rie pořa­du měni­la, ale zahr­no­va­la prv­ky jako bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu a roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi sou­vi­se­jí­cí­mi s dopra­vou a auto­mo­bi­ly. Vedle stan­dard­ních epi­zod obsa­ho­val pořad i řadu spe­ci­á­lů zamě­ře­ných na auto­mo­bi­ly nebo ces­ty.

Historie

Původ

Původní pořad a jeho název vymys­lel pro­du­cent Derek Smith, kte­rý navr­hl BBC Midlands kon­cept měsíč­ní­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu s maga­zí­no­vým for­má­tem zamě­ře­né­ho na různá téma­ta, jako jsou nové auto­mo­bi­ly, bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu a dal­ší téma­ta, a zahr­nu­jí­cí­ho mode­rá­to­ry pod­po­ro­va­né repor­té­ry. Tento for­mát se již osvěd­čil v dob­ře zave­de­ném pořa­du Drive-In (poz­dě­ji Wheels) tele­vi­ze Thames, kte­rý se vysí­lal od roku 1974 a v němž vystu­po­va­li budou­cí mode­rá­to­ři Top Gearu Chris Goffey a Sue Bakerová. BBC Midlands si objed­na­la sérii deví­ti epi­zod Top Gearu na rok 1977, pro­dukč­ní štáb pra­co­val ve stu­diu Pebble Mill v Birminghamu, Smith byl pově­řen funk­cí výkon­né­ho pro­du­cen­ta a Angela Ripponová a Tom Coyne, vedou­cí míst­ní­ho večer­ní­ho zpra­vo­daj­ské­ho pořa­du Midlands Today, byli naja­ti, aby nový pořad uvá­dě­li spo­lu s míst­ní­mi repor­té­ry. Protože byl Top Gear kon­ci­po­ván pře­de­vším jako regi­o­nál­ní pořad, byl během své­ho vysí­lá­ní dostup­ný pou­ze divá­kům BBC Midlands.

V roce 1978 pro­je­vi­la BBC o Top Gear zájem a roz­hod­la o jeho celo­stát­ním vysí­lá­ní v celém Spojeném krá­lov­ství a objed­na­la deset dílů prv­ní série. Smith i Rippon zůsta­li ve svých rolích, Barrie Gill nahra­dil Coynea na pozi­ci spo­lumo­de­rá­to­ra, při­čemž téma­ty prv­ní série byly napří­klad jíz­da na dovo­le­né, tes­ty MOT, hle­dá­ní řidič­ky rallye, doprav­ní zácpy, rez a koro­ze a tacho­gra­fy u náklad­ních auto­mo­bi­lů. Vedle stan­dard­ních moto­ris­tic­kých témat zařa­dil štáb do vysí­lá­ní také fil­my zamě­ře­né na moto­ris­tic­ké udá­los­ti, jako je 24hodinový závod v Le Mans nebo brit­ský mezi­ná­rod­ní auto­sa­lon. O rok poz­dě­ji BBC objed­na­la dru­hou sérii, v níž Rippon a Gill zůsta­li ve svých rolích a k nimž se při­po­jil nový tým repor­té­rů.

1980-1990

V roce 1980 ros­tou­cí popu­la­ri­ta pořa­du ved­la k tomu, že BBC zařa­di­la Top Gear do své­ho vysí­la­cí­ho sché­ma­tu BBC Two a objed­ná­va­la dvě série roč­ně - jed­nu pro vysí­la­cí sché­ma konec zimy a začá­tek jara a dru­hou pro vysí­la­cí sché­ma pod­zim a začá­tek zimy. Protože však Rippon a Gill po dru­hé sérii pořa­du ode­šli, byl mode­ro­vá­ním Top Gearu pově­řen Noel Edmonds, kte­rý si roli hlav­ní­ho mode­rá­to­ra udr­žel po dvě série, než ho v roce 1981 nahra­dil William Woollard, býva­lý mode­rá­tor vědec­ké­ho seri­á­lu Svět zítř­ka na BBC1. Bývalí mode­rá­to­ři pořa­dů Drive-In / Wheels Chris Goffey a Sue Bakerová ve stej­ném obdo­bí pře­běh­li od Thames k BBC a Top Gearu.

Roli výkon­né­ho pro­du­cen­ta si Smith udr­žel dal­ší tři roky, než ji v roce 1983 pře­dal Dennisi Adamsovi. V letech 1980-1985 byly do vysí­lá­ní pořa­du zařa­ze­ny spe­ci­á­ly, kte­ré se zamě­řo­va­ly na zpra­vo­daj­ství z moto­ris­tic­kých akcí, včet­ně dva­krát roč­ně kona­né­ho brit­ské­ho auto­sa­lo­nu a lon­dýn­ské­ho moto­sa­lo­nu, ačko­li Top Gear dosá­hl výhrad­ní domi­nan­ce v rallye, spor­tu, kte­rý spor­tov­ní divi­ze BBC nemoh­la kon­t­ro­lo­vat.

V roce 1986 Dennis Adams rezig­no­val na funk­ci výkon­né­ho pro­du­cen­ta, což ved­lo k tomu, že na jeho mís­to byl při­jat Tom Ross, kte­rý se v roce 1988 stal redak­to­rem a svou býva­lou funk­ci pře­ne­chal Jonu Bentleymu a Kenu Pollockovi. Do té doby pro­šel pořad řadou nená­pad­ných změn ve své pre­zen­ta­ci, navzdo­ry údaj­ným hroz­bám uvnitř BBC o jeho zru­še­ní, kte­ré měly za cíl zvý­šit jeho pres­tiž a zvý­šit jeho sle­do­va­nost pro­střed­nic­tvím šir­ší­ho spek­tra moto­ris­tic­kých témat - ta zahr­no­va­la spo­tře­bi­tel­ské otáz­ky, kla­sic­ké auto­mo­bi­ly, moto­cy­kly a širo­kou šká­lu moto­ris­tic­kých udá­los­tí. V této době se do pořa­du Top Gear zača­li zapo­jo­vat noví mode­rá­to­ři, z nichž se něko­lik sta­lo význam­ný­mi osob­nost­mi tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní, včet­ně býva­lé­ho jezd­ce Formule 1 Tiffa Needella a novi­ná­ře Jeremyho Clarksona, kte­ré­ho spo­leč­nost Bentley zís­ka­la poté, co se sezná­mi­la s jeho pra­cí v časo­pi­se Performance Car Magazine.

Přes pře­tr­vá­va­jí­cí kri­ti­ku pre­zen­ta­ce pořa­du, včet­ně obav, že pořad pod­po­ru­je nezod­po­věd­né cho­vá­ní řidi­čů a igno­ru­je otáz­ky týka­jí­cí se vli­vu jízdy na život­ní pro­stře­dí, měl Top Gear vyso­kou sle­do­va­nost a po roce 1988 se pra­vi­del­ně stá­val nej­sle­do­va­něj­ším pořa­dem BBC Two s prů­měr­nou sle­do­va­nos­tí pět mili­o­nů divá­ků. Částečně se na této zvý­še­né popu­la­ri­tě podí­le­lo Clarksonovo angaž­má, pro­to­že jeho styl pre­zen­ta­ce a recen­zo­vá­ní auto­mo­bi­lů se u divá­ků osvěd­čil - v recen­zi původ­ní­ho vozu Vauxhall Vectra Clarkson ote­vře­ně vyjá­d­řil svůj názor na ten­to vůz, když pro­hlá­sil: „Vím, že je to náhra­da za Cavalier. Já vím. Ale říkám vám, že je to jen kra­bi­ce na kolech.“

V roce 1991 Ross a Woollard pořad po 25. sérii opus­ti­li. Zatímco Bentley pře­vzal funk­ci šéf­re­dak­to­ra pro 26. sérii, v 90. letech se účast­ni­la řada nových tvá­ří, kte­ré nahra­di­ly ostat­ní, včet­ně pro­dej­ce auto­mo­bi­lů Quentina Willsona, Steva Berryho, závod­ni­ce Vicki Butler-Hendersonové a novi­ná­ře Jamese Maye. Byly při­dá­ny dal­ší for­má­ty, včet­ně série auto­mo­bi­lo­vých cen pro nej­lep­ší vůz pod­le názo­ru mode­rá­tor­ské­ho týmu. Kromě toho se pořad dočkal i řady dal­ších ved­lej­ších dílů a dal­ších spe­ci­á­lů. Po úspě­chu pořa­du Top Gear na pře­lo­mu 80. a 90. let se obje­vi­la řada kon­ku­renč­ních pořa­dů, včet­ně pořa­du Driving na Channel 4, Pulling Power na Central, Vroom Vroom na Granadě a India’s Wheels na BBC World.

Od roku 1994 vychá­zel také měsíč­ník. Jeho sou­čás­tí byl prů­zkum spo­ko­je­nos­ti zákaz­ní­ků, kte­rý byl nej­pr­ve zdů­raz­něn v pořa­du a poté podrob­ně zve­řej­něn v časo­pi­se. Vozy sta­ré dva a tři roky hod­no­ti­li jejich zákaz­ní­ci v pomě­ru 1:5 pod­le fak­to­rů, jako je výkon, spo­tře­ba pali­va, kva­li­ta kon­struk­ce, spo­leh­li­vost a služ­by pro­dej­ců. V prv­ních čtyřech anke­tách (1994 až 1997) zví­tě­zi­la Toyota Corolla, v letech 1998 a 1999 Subaru Impreza a v letech 2000 a 2001 Subaru Legacy. Vauxhall Frontera byl v původ­ním prů­zku­mu v roce 1994 vyhod­no­cen jako nejmé­ně uspo­ko­ji­vý vůz, o rok poz­dě­ji násle­do­val Ford Escort, v letech 1996 a 1997 Lada Samara, v roce 1998 Vauxhall Vectra, v roce 1999 Ford Galaxy a v letech 2000 a 2001 Vauxhall Sintra. Trvale dob­rých výsled­ků v prů­zku­mu dosa­ho­va­ly také vozy zna­ček Honda, Mazda a Škoda, zatím­co u mno­ha vozů zna­ček Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Peugeot, Renault a Rover tomu bylo čas­to nao­pak. Mercedes-Benz a Volkswagen byly také občas vyzdvi­ho­vá­ny, pro­to­že nedo­ká­za­ly dostát svým tra­dič­ně vyso­kým stan­dar­dům kva­li­ty výro­by a spo­leh­li­vos­ti.

Zánik a následky

V roce 1999, po odcho­du Clarksona, zača­la sle­do­va­nost Top Gearu na vrcho­lu, i když stá­le pří­z­ni­vá, kle­sat, což bylo dále ovliv­ně­no odcho­dem dal­ších čle­nů mode­rá­tor­ské­ho týmu - význam­ným odcho­dem byl Brendan Coogan, kte­rý byl nucen odstou­pit poté, co byl v čer­ven­ci usvěd­čen z říze­ní pod vli­vem alko­ho­lu. O mode­ro­vá­ní se sta­ra­li pře­de­vším Willson a Kate Humbleová, než se v posled­ní sérii ujal vede­ní Jason Barlow, kte­rý navá­zal na svou prá­ci v pořa­du Driven na Channel 4. Přestože Top Gear zůstal na BBC Two oblí­be­ným pořa­dem, jehož posled­ní řada běže­la nepře­tr­ži­tě od září 2000 do říj­na 2001, BBC usou­di­la, že si Top Gear neza­slou­ží dal­ší série, a v pro­sin­ci 2001 pořad zru­ši­la.

Po zru­še­ní Top Gearu se vět­ši­na pro­dukč­ní­ho štá­bu a něko­lik mode­rá­to­rů pořa­du roz­hod­lo pře­jít na Channel 5 v rám­ci doho­dy o vytvo­ře­ní nové­ho moto­ris­tic­ké­ho pořa­du. V rám­ci jeho for­má­tu, zamě­ře­né­ho jako nové poje­tí vlast­ní­ho Top Gearu, by pořad obsa­ho­val vlast­ní recen­ze auto­mo­bi­lů, spo­tře­bi­tel­ské rady a dal­ší zkou­má­ní moto­ris­tic­ké tema­ti­ky, při­čemž jeho mode­rá­to­ry by byli Tiff Needell, Quentin Willson a Vicki Butler-Hendersonová a Jon Bentley by pra­co­val jako pro­du­cent. Pořad byl spuš­těn v dub­nu 2002 pod názvem Fifth Gear, pro­to­že BBC se nechtě­la z práv­ních důvo­dů vzdát práv na název Top Gear.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76719 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72404 KB. | 29.05.2024 - 07:24:35