Kritiky.cz > Speciály > Červený trpaslík - Země zaslíbená

Červený trpaslík - Země zaslíbená

Photo © British Broadcasting Corporation (BBC)
Photo © British Broadcasting Corporation (BBC)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Red Dwarf: The Promised Land (Červený trpas­lík: Země zaslí­be­ná) je brit­ský kome­di­ál­ní tele­viz­ní spe­ci­ál z roku 2020 a jedi­ný díl 13. sezó­ny brit­ské­ho sci-fi sit­co­mu Červený trpas­lík

Ve spe­ci­á­lu se posád­ka Červeného trpas­lí­ka ve slo­že­ní Dave Lister (Charles), Arnold Rimmer (Barrie), Kocour (John-Jules) a Kryton (Llewellyn) posta­ví Rodonovi (Ray Fearon), vůd­ci sku­pi­ny divo­kých koček, kte­rý se zavá­zal vyhla­dit všech­ny, kdo ho neu­ctí­va­jí jako své­ho boha.

Děj

Flotilu váleč­ných lodí řídí „felis sapi­ens“ pod tyran­skou vlá­dou Rodona, nelí­tost­né­ho vůd­ce divo­kých koček, kte­rý pří­sa­hal, že vyhla­dí všech­ny koč­ky, kte­ré uctí­va­jí něko­ho jiné­ho než jeho. Tři koči­čí kle­ri­ci mají být za ten­to zlo­čin popra­ve­ni, ale poda­ří se jim unik­nout. Ukradnou rake­to­plán a vyda­jí se na ces­tu do své­ho „rodiš­tě“, aby našli své­ho boha. Lister mezi­tím něko­lik týd­nů pro­chá­zí pro­sto­ry lodi, kte­ré nepro­zkou­mal od chví­le, kdy opus­til stá­zi, včet­ně nákla­do­vých pro­stor, kde mimo jiné najde restar­to­va­cí disk pro Holly, lod­ní počí­tač, kte­rý se před lety ztra­til. Po jeho spuš­tě­ní zjis­tí, že Holly byl obno­ven z původ­ní­ho spouš­tě­cí­ho sou­bo­ru a nedo­ká­že roz­po­znat posád­ku. Poté, co zjis­tí, že loď je téměř opuš­tě­ná a neslou­ží žád­né­mu logis­tic­ké­mu úče­lu, Holly se řídí jeho napro­gra­mo­va­ný­mi instruk­ce­mi, aby se lodi zba­vil jejím zni­če­ním. Protože ho nedo­ká­že pře­svěd­čit o opa­ku, Lister, Kryton, Rimmer a Kocour prcha­jí v Kosmiku, aby našli novou loď.

Nakonec nara­zí na loď zva­nou Železná hvězda, opuš­tě­né pla­vi­dlo vyba­ve­né tech­no­lo­gií, kte­rá je mno­hem lep­ší než na Červeném trpas­lí­ko­vi. Vzápětí obje­ví novou for­mu tech­no­lo­gie holo­gra­mo­vé pro­jek­ce nazva­nou „Diamantové svět­lo“, kte­rá je sil­něj­ší než „Tvrdé svět­lo“ a dává holo­gra­mům schop­nos­ti podob­né super­hr­di­nům, spo­ju­je tvr­dé svě­tel­né pro­jek­ce s měk­ký­mi svě­tel­ný­mi pro­jek­ce­mi. Rimmer se roz­hod­ne igno­ro­vat všech­na bez­peč­nost­ní opat­ře­ní a nechá si svůj vlast­ní pro­gram pře­vést na Diamantové svět­lo, což mu dává úžas­né schop­nos­ti a zvo­lí si jmé­no super­hr­di­ny „Mocné svět­lo“, ale po něko­li­ka minu­tách se vypne. Zjistí, že neu­vá­že­ným pou­ží­vá­ním tech­no­lo­gie před pro­ve­de­ním bez­peč­nost­ních tes­tů zni­čil bate­rii své Světelné vče­ly, kte­rá má nyní ener­gii jen na něko­lik minut, a pro­to může exis­to­vat pou­ze teh­dy, je-li při­po­je­na k elek­tric­ké síti. Při dal­ším prů­zku­mu lodi nara­zí na tři koči­čí kle­ri­ky, kte­ří v Listerovi oka­mži­tě pozna­jí své­ho boha. Lister se sna­ží dát věci do pořád­ku, ale Kryton mu to nedo­po­ru­ču­je, pro­to­že jejich víra je to jedi­né, co mají. Klerici pro­zra­dí, že utek­li před Rodonem, kte­rý po nich a po Anubisově kame­ni, mystic­kém kame­ni ovlá­da­jí­cím vel­kou moc, pát­rá; Kryton však rych­le zjis­tí, že kámen je ve sku­teč­nos­ti leš­tě­ný brou­čí trus.

Rodon si pro Anubisův kámen při­jíž­dí a rych­le odlé­tá zpět na svůj křiž­ník, kde naří­dí, aby byla Železná hvězda ostře­lo­vá­na. Všichni trpas­lí­ci a tři kle­ri­ci prcha­jí zpět na Kosmik a odlé­ta­jí před zni­če­ním Železné hvězdy, ale poško­ze­ní způ­so­be­né tros­ka­mi způ­so­bí, že ztros­ko­ta­jí na poušt­ním měsí­ci. Rodonova loď je dostih­ne a začne je pro­ná­sle­do­vat, což je donu­tí ukrýt se v píseč­né bou­ři, aby nako­nec skon­či­li uvěz­ně­ni v pod­ze­mí. Při hle­dá­ní pomo­ci se Rimmer, kte­rý se stal čer­no­bí­lým nasta­ve­ním s níz­kou ener­gií, spo­jí s Hollym a pře­svěd­čí ho, aby do jeho sys­té­mu nahrál posled­ní ulo­že­né zálož­ní sou­bo­ry původ­ní­ho Hollyho, čímž obno­ví jeho vzpo­mín­ky a před­cho­zí „počí­ta­čo­vě senil­ní“ osob­nost. Ve sna­ze pomo­ci jim Holly vypus­tí důl­ní tor­pé­do, kte­ré zni­čí celý měsíc a v tla­ko­vé vlně odho­dí Kosmíka. Po přesku­pe­ní na Červeném trpas­lí­ku se dozví­da­jí, že na lodi je Rodon a jeho posád­ka, kte­ří při­šli vrá­tit Anubisův kámen, pro­to­že ho pova­žu­jí za bez­cen­ný. Před odcho­dem nechá na palubě Červeného trpas­lí­ka bom­bu, kte­rá je všech­ny zabi­je.

Lister si uvě­do­mí, že obal z brou­čí­ho tru­su Anubisova kame­ne je jen vrch­ní vrst­va, a odstra­ní ji, aby odha­lil sku­teč­ný kámen, kte­rý je zdro­jem nesmír­né moci. Přenesením této síly na Rimmera se zno­vu zapo­jí jeho for­ma Diamantového svět­la a s něko­li­ka vte­ři­na­mi k dob­ru Rimmer vyne­se bom­bu do vesmí­ru, kde neškod­ně explo­du­je. Lister pak vede útok pro­ti Rodonovi, při němž spo­lu s Rimmerem vytvo­ří lase­ro­vé uka­zo­vát­ko namí­ře­né na Rodona, tak­že na něj zaú­to­čí jeho vlast­ní lidé, což způ­so­bí, že jeho loď ztra­tí kon­t­ro­lu a nara­zí do aste­ro­i­du, čímž ji i všech­ny na palubě zni­čí. Hledají, jak restar­to­vat Krytona, kte­rý slou­žil jako Rimmerův zdroj ener­gie, ale zjis­tí, že jeho sys­tém je zablo­ko­va­ný a nemů­že se dobít. Aby zachrá­nil Krytona, vzdá se Rimmer svých super­schop­nos­tí a pou­ži­je Anubisův kámen, aby Krytona vrá­til zpět k živo­tu. Trpaslíci vrá­tí kle­ri­ky do Kočičí flo­ti­ly, kde podě­ku­jí Listerovi za to, že jim uká­zal pra­vou legen­du, kte­rou by měli násle­do­vat, a pro­zra­dí, že nyní Rimmera uctí­va­jí jako boha. Lodě se roz­dě­lí a Trpaslíci se vra­ce­jí domů.

Obsazení

-Chris Barrie jako Arnold Rimmer, neu­ro­tic­ký spo­lubyd­lí­cí Davea Listera, kte­rý byl po své smr­ti v prv­ním díle seri­á­lu vzkří­šen jako holo­gram.

-Craig Charles jako Dave Lister, uslin­ta­ný posled­ní žijí­cí člo­věk po svém uvěz­ně­ní ve stá­zi na 3 mili­o­ny let.

-Danny John-Jules jako Kocour, sebestřed­ný mód­ní nad­še­nec a posled­ní kočka, kte­rá zůsta­la na palubě Červeného trpas­lí­ka po nábo­žen­ských vál­kách rasy.

-Robert Llewellyn jako Kryton, mecha­no­id s lás­kou k pod­řad­ným domá­cím pra­cím.

-Norman Lovett jako Holly, super­po­čí­tač, kte­rý byl původ­ně na palubě Červeného trpas­lí­ka a měl IQ 6 000. Holly, kte­ré­ho posád­ka restar­to­va­la, postrá­dá své dří­věj­ší vzpo­mín­ky a osob­nost a dává posád­ce 7 dní na opuš­tě­ní lodi.

-Ray Fearon jako Rodon, nelí­tost­ný vůd­ce divo­kých koček a anta­go­nis­ta fil­mu.

-Tom Bennett jako bra­tr Sol, kle­rik pro­ná­sle­do­va­ný Rodonem.

-Mandeep Dhillon jako sest­ra Luna, koči­čí kle­rik pro­ná­sle­do­va­ný Rodonem.

-Lucy Pearman jako sest­ra Peanut, koči­čí kle­rik pro­ná­sle­do­va­ný Rodonem; dří­ve němá, po setká­ní s Listerem zno­vu zís­ká schop­nost mlu­vit.

-Al Roberts jako hra­bě Ludo, Rodonův pato­lí­zal­ský poskok.

Marketing

Koncem květ­na 2019 Llewellyn v roz­hla­so­vém roz­ho­vo­ru uve­dl, že se chys­tá tři­nác­tá řada tele­viz­ní­ho seri­á­lu, a v červ­nu téhož roku John-Jules pro­hlá­sil, že by měla být ukon­če­na do kon­ce roku 2019. V říj­nu 2019 však tele­vi­ze UKTV ozná­mi­la, že mís­to toho vznik­ne deva­de­sá­ti­mi­nu­to­vý celo­ve­čer­ní spe­ci­ál, kte­rý se bude natá­čet od pro­sin­ce 2019 do led­na 2020, při­čemž natá­če­ní na mís­tě je naplá­no­vá­no na lis­to­pad. Byly také ozná­me­ny tři 60minutové doku­men­ty, kte­ré jej měly dopro­vá­zet a kte­ré měly půso­bit jako retrospek­ti­va všech před­cho­zích 12 sérií.

V led­nu 2020 byly zve­řej­ně­ny prv­ní pro­pa­gač­ní foto­gra­fie spe­ci­á­lu, na nichž byl jako prv­ní potvr­ze­ný herec mimo stá­lé před­sta­vi­te­le seri­á­lu odha­len Fearon, kte­rý ztvár­ní Rodona, „vůd­ce divo­kých koček“. V úno­ru 2020, den před 32. výro­čím, kdy se Červený trpas­lík popr­vé vysí­lal, byla na ofi­ci­ál­ních strán­kách Červeného trpas­lí­ka zve­řej­ně­na synop­se děje. Do obsa­ze­ní byl také při­dán Al Roberts v blí­že nespe­ci­fi­ko­va­né roli a Norman Lovett ofi­ci­ál­ně ozná­mil, že se vra­cí jako Holly po svém „jed­no­rá­zo­vém hos­to­vá­ní ve XII. sérii“.

10. břez­na 2020 byl exklu­ziv­ně pro Radio Times zve­řej­něn tea­ser trai­ler ke spe­ci­á­lu. Bylo uve­de­no při­bliž­né datum vydá­ní někdy v dub­nu a o den poz­dě­ji, 11. břez­na 2020, ofi­ci­ál­ní twit­te­ro­vý účet Davea odha­lil název spe­ci­á­lu: Red Dwarf: The Promised Land. Následující týden, 17. břez­na 2020, byl zve­řej­něn pla­kát ke spe­ci­á­lu, na kte­rém bylo zob­ra­ze­no hlav­ní herec­ké obsa­ze­ní spo­lu s Fearonovou posta­vou, a něko­lik dní poté byl na ofi­ci­ál­ní YouTube kanál Davea nahrán trai­ler. V rám­ci pro­pa­ga­ce spe­ci­á­lu se hlav­ní herec­ké obsa­ze­ní Charles, Barrie, John-Jules a Llewellyn jako jejich posta­vy dosta­lo na obál­ku časo­pi­su SFX na duben 2020, při­čemž sou­čás­tí kaž­dé­ho výtis­ku byl con­cept art, samo­lep­ky a obou­stran­ný pla­kát ke spe­ci­á­lu.

Produkce

Red Dwarf: The Promised Land se natá­čel v Pinewood Studios před živým pub­li­kem ve stu­diu.

Vydání

Nespecifické dub­no­vé datum vydá­ní uve­dl pro spe­ci­ál Radio Times 11. břez­na 2020. Oficiální datum vydá­ní 9. dub­na 2020 bylo poz­dě­ji uve­de­no v rám­ci vydá­ní ofi­ci­ál­ní­ho trai­le­ru ke spe­ci­á­lu 20. břez­na 2020.

Recepce

Rachel Knightley v člán­ku pro Starburst udě­li­la spe­ci­á­lu 9 bodů z 10: „Fanoušci nebu­dou zkla­má­ni, ale ani jim není pří­liš vyho­vě­no. Předchozí dob­ro­druž­ství nikdy neza­stí­ní sou­čas­ný děj; ten­to pří­běh se ode­hrá­vá ve svém vlast­ním čase a pro­sto­ru, jen s tro­chou doda­teč­né zába­vy díky aso­ci­a­cím pro ty, kte­ří zachy­tí odka­zy, a s nový­mi spo­jen­ci a nepřá­te­li, k jejichž vychut­ná­ní nepo­tře­bu­je­te žád­nou his­tor­ku z minu­los­ti.“ James Walton pro The Spectator napsal: „Vtipy při­ro­ze­ně při­chá­ze­ly rych­le a houst­ly v podá­ní her­ců, kte­ří jsou už teď napros­to sehra­ní a záro­veň napros­to uvol­ně­ní. Jako vždy nechy­bě­lo ani melan­cho­lic­ké vědo­mí osa­mě­los­ti postav - a neo­ká­za­lé, ale nikdy ne slav­nost­ní zachá­ze­ní s váž­ný­mi téma­ty, mezi něž v tom­to pří­pa­dě pat­ři­la i teo­lo­gie.“ Morgan Jeffery z Radio Times udě­lil 3 z 5 hvěz­di­ček a napsal: „Konečný výsle­dek je dob­rým, ale ne skvě­lým prv­ním poku­sem o celo­ve­čer­ní for­mát Červeného trpas­lí­ka - Zaslíbená země prav­dě­po­dob­ně neob­rá­tí na víru niko­ho, kdo se dosud cítil imun­ní vůči kouz­lu seri­á­lu, ale pro věr­né je to při­mě­ře­ně uspo­ko­ji­vá zába­va.“

Michael Hogan z dení­ku The Telegraph byl ve své recen­zi, v níž udě­lil 2 z 5 hvěz­di­ček, kri­tic­ký a napsal: „Příběh byl tak roz­ta­ha­ný, až se málem zlo­mil,“ a na závěr dodal: „Pro dlou­ho­do­bé fanouš­ky by to moh­la být lahůd­ka. Pro nás ostat­ní... to bylo spíš vytr­va­lost­ní cvi­če­ní než veli­ko­noč­ní pochout­ka.“ Podobně nega­tiv­ně se k dějo­vé struk­tu­ře vyjá­d­řil i Chris Farnell z Den of Geek: „Epizoda jako celek půso­bí jako Frankenstein z nedo­kon­če­ných nápa­dů na epi­zo­dy, kte­ré byly uhla­ze­ny dohro­ma­dy bez vět­ší­ho sjed­no­cu­jí­cí­ho téma­tu.“ Ačkoli Rebecca Nicholsonová, píší­cí pro The Guardian, ve své retrospek­ti­vě s tře­mi z pěti hvěz­di­ček poda­la mír­né shr­nu­tí: „Stejně jako ten domá­cí chléb, kte­rý jste najed­nou cíti­li nutká­ní upéct, je to tro­chu hrubé na hra­ně, ne úpl­ně stej­né jako kupo­va­né v obcho­dě, ale je to dosta­teč­ně sluš­ný způ­sob, jak zabít čas.“


Zdroj: Anglická Wikipedie


Podívejte se na hodnocení Červený trpaslík na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47220 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72574 KB. | 20.05.2024 - 05:17:49