Kritiky.cz > Domácí rady > Trénink Westside Barbell

Trénink Westside Barbell

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Posilovani

Trénink Westside Barbell vymys­le­li v šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí v ame­ric­ké Kalifornii. U vzni­ku toho­to tré­nin­ku stál Louie Simmons, kte­rý se nechal inspi­ro­vat silo­vý­mi tré­nin­ky panů Georgie Frenna a Billa Westa. Louie Simmons zkom­bi­no­val jejich efek­tiv­ní tré­nin­ky se svý­mi a tak vzni­kl tré­nink pod názvem Westside Barbell.

Jak trénink Westside Barbell vypadá?

Hlavní prin­cip tré­nin­ku Westside Barbell je jeho roz­čle­ně­ní. Trénink se dělí na maxi­mál­ní zatí­že­ní, dyna­mic­ké zatí­že­ní a opě­tov­né zatí­že­ní.

Série maxi­mál­ní­ho zatí­že­ní je urče­na pře­de­vším k nárůstu síly. Tato série by se měla pro­vá­dět cel­kem tři­krát. Poté při­chá­zí série dyna­mic­ké­ho zatí­že­ní. Je to série, kte­rá by měla být pro­vá­dě­ny s maxi­mál­ní mož­nou silou půso­bí­cí na čin­ku. Nakonec pak násle­du­je série opě­tov­né­ho zatí­že­ní, kte­ré jsou vyme­ze­ny k vybu­do­vá­ní veli­kos­ti síly sva­lů na pří­dav­ných cvi­cích, kte­ré se sho­du­jí s kul­tu­ris­tic­ký­mi cvi­ky. V této sérii jsou zde kupří­kla­du cvi­ky na tri­cepsy nebo cvi­ky na upev­ně­ní pomoc­ných par­tií v základ­ních cvi­cích.

Co je jádrem Westside Barbell tréninku?

Westside Barbell tré­nink je v pod­sta­tě tré­nin­ko­vá meto­da, kte­rá kal­ku­lu­je se čtyř­mi dny na tré­nink. Z toho dva dny jsou vyčle­ně­ny na hor­ní par­tie těla, zatím­co zby­lé dva dny jsou zamě­ře­ny na dře­py a na mrt­vý tah. Jeden den tré­nin­ku je zamě­řen na maxi­mál­ní zatí­že­ní a dru­hý den je pak věno­ván tré­nin­ku na dyna­mic­ké zatí­že­ní. Pro vylep­še­ní kon­di­ce byly začle­ně­ny do tré­nin­ku tak­též cvi­ky jako tahá­ní těž­kých aut či saní. Westside Barbell pou­ží­vá také ke své­mu tré­nin­ku vel­ké čin­ky, jed­no­ruč­ní čin­ky, řetě­zy, klad­ky a elas­tic­ké popru­hy.

Trénink Westside Barbell je určen pře­de­vším pro střed­ně pokro­či­lé a pokro­či­lé kul­tu­ris­ty. Nejdůležitějším cílem tré­nin­ku je zvý­še­ní síly. Tréninkový plán by se měl dodr­žo­vat po dobu osmi týd­nů.


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum 16. říj­na 2009
Zdroj United States Army
Autor Courtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,37596 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71944 KB. | 24.02.2024 - 22:41:40