Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mezi námi děvčaty - poslední úspěšný film Lindsay Lohan

Mezi námi děvčaty - poslední úspěšný film Lindsay Lohan

MeziNami
MeziNami
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Povedená taš­ka­ři­ce na téma, co se sta­ne, když je mat­ka v kůži své puber­tál­ni dce­ry a dce­ra v kůži své úspěš­né mat­ky. A ve všem má prs­ty Číňanka z jed­né čín­ské restau­ra­ce.

Anna (Lindsay Lohan) si se svou mat­kou (Jamie Lee Curtis), úspeš­nou psy­cho­lož­kou, pří­liš nero­zu­mí. Je prav­da, že Anna pro­ží­vá tako­vé to revo­luč­ní obdo­bí, kte­rým si pro­jde kaž­dý. Ale v řadě kon­flik­tů s mat­kou hra­je svou roli i její malý bráš­ka Harry, kte­ré­ho nesmír­ně těší ség­ru popi­cho­vat.

A pak najed­nou při rodin­né veče­ři v čín­ské restau­ra­ci dojde k zvlášt­ní­mu jevu: Anna a její mat­ka zaži­jí zemětře­se­ní, kte­ré způ­so­bí, že se dru­hý den obě pro­bu­dí v kůži té dru­hé. Obě jsou z toho jak­se­pat­ří vyjuka­né, kaž­dá svým způ­so­bem. Anna v těle mat­ky se hro­zí, že vypa­dá jako mumie, ale na dru­hou stra­nu znač­ně poo­k­ře­je, když najde ve své/mámině peně­žen­ce zla­té a pla­ti­no­vé kre­dit­ní kar­ty. Matka celou situ­a­ci bere dale­ko váž­ně­ji. Musí mís­to Anny do ško­ly, kde nara­zí na idol své dce­ry, z jehož vizá­že není zrov­na nad­še­na. Jake je najed­nou pat­řič­ně zma­ten, jak se Anny vystu­po­vá­ní od minu­lé­ho dne změ­ni­lo.

Daleko víc je však pople­te­ný malý Harry. Když jde jeho máma kolem, ksich­tí se na něho a občas do něj str­čí. A ta nesná­šen­li­vá ség­ra? Ta ho zase mimo­děk pohla­dí a říká mu brouč­ku. Tady něco nehra­je. Celý pátek je pro všech­ny zúčast­ně­né jak­se­pat­ří naru­by (což je i doslov­ný pře­klad fil­mu). Anna ve ško­le mora­li­zu­je své kama­rá­dy, mat­ka v TV pře­no­su sko­ta­čí po stu­diu a kla­de nesmy­sl­né otáz­ky na svých psy­cho­lo­gic­kých sean­cích s kli­en­ty.

Je to celé hod­ně vese­lá kome­die, kte­rou pro­vá­zí dob­rá rocko­vá hud­ba. Anna má totiž s kama­rá­dy kape­lu. Za povšim­nu­tí taky sto­jí posta­va dědeč­ka a zejmé­na jeho úžas­ný úprk z domu, když si mys­lí, že došlo k zemětře­se­ní.


Photo © 2003 WALT DISNEY Pictures


Podívejte se na hodnocení Mezi námi děvčaty na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 10,85530 s | počet dotazů: 8135 | paměť: 75972 KB. | 18.05.2024 - 04:53:46