Kritiky.cz > Divadelní recenze > Vanya - Čechov pro 21. století

Vanya - Čechov pro 21. století

NT live
NT live
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Anton Pavlovič Čechov je prav­dě­po­dob­ně jeden z nej­zná­měj­ších rus­kých dra­ma­ti­ků. Je před­sta­vi­te­lem tzv. lyric­ké­ho dra­ma­tu, kde se důle­ži­té pasá­že děje ode­hrá­va­jí niko­liv v reál­ném živo­tě ale v cito­vém nit­ru postav. Zejména pro své nej­vý­znam­něj­ší dílo - čtve­ři­ci vel­kých diva­del­ních her se stal nejen svě­to­vě pro­slu­lým auto­rem, ale vstou­pil i do povin­ných škol­ních osnov a sezna­mů matu­rit­ní čet­by. A ty, kte­ré snad ve škol­ních lavi­cích minul, si jej budou ale­spoň pama­to­vat z fil­mu Jára Cimrman leží­cí, spí­cí, kde má s naším vel­kým mis­trem násle­du­jí­cí dia­log: „A na čem pra­cu­je­te dok­to­re Čechove?“ „Píši dvě sest­ry.“ „A není to málo Antone Pavloviči?“.

NT live
NT live: Vanya

Autoři scé­ná­ře tím­to roz­ho­vo­rem dvou veli­ká­nů svě­to­vé lite­ra­tu­ry samo­zřej­mě odka­zu­jí na Čechovovo dra­ma Tři sest­ry. Ovšem já bych se chtěl zamě­řit na jiné jeho dílo, kte­ré jsem měl mož­nost zhléd­nout v rám­ci pře­no­sů z Londýnského národ­ní­ho diva­dla NT live. Jedná se o adap­ta­ci hry Strýček Váňa, kte­rá v ori­gi­ná­le zahr­nu­je osm postav a vyprá­ví kom­pli­ko­va­ný pří­běh neo­pě­to­va­né lás­ky na osa­mě­lém stat­ku kde­si na rus­kém ven­ko­vě plném hádek a nepo­cho­pe­ní. Mnohem důle­ži­těj­ší než původ­ní hra je ale u této insce­na­ce její zpra­co­vá­ní. Protože to posou­vá význam toho­to díla do úpl­ně jiných rovin. A to výbor­ných rovin.

Jak už jsem řekl, insce­na­ce je dílem kolek­ti­vu Londýnského národ­ní­ho diva­dla, kte­ré v původ­ní hře pro­ved­lo řadu změn. Děj je pře­su­nut do blí­že neu­r­če­né, ovšem nej­spí­še nám blíz­ké doby, pro­to­že napří­klad z posta­vy spi­so­va­te­le je zde posta­va fil­mo­vé­ho scé­náris­ty, což je z mého pohle­du výbor­ný krok. Aktualizace je zejmé­na v oblas­ti diva­dla z mého pohle­du vel­mi důle­ži­tým kro­kem, tím spí­še, pokud se jed­ná o tak­to slo­ži­té­ho a kla­sic­ké­ho auto­ra jako je Čechov. Pokud totiž vel­ké­ho mis­tra při­blí­ží­te aktu­a­li­za­cí jeho díla divá­ko­vi, může se stát, že si snad­ně­ji najde ces­tu ke kom­pli­ko­va­né lát­ce. Nejvýraznější změ­nou ovšem je krok týka­jí­cí se postav. Protože auto­ři zde z původ­ních osmi děla­jí jed­nu jedi­nou. To je samo­zřej­mě vel­mi odváž­ný krok, pro­to­že v tako­vém pří­pa­dě vel­mi zále­ží na tom, aby herec zvlá­dl vyjá­d­řit nenu­ce­ný­mi a jem­ný­mi pře­cho­dy mezi posta­va­mi jejich niter­né emo­ce, tak, aby to divák poznal, ale aby si toho nevši­ml. A obsa­ze­ní se zde pod­le mého názo­ru obzvláš­tě poved­lo. Hlavní roli zde totiž hra­je Andrew Scott, kte­rý sice asi není tolik význam­ným fil­mo­vým her­cem (jeho nej­vý­raz­něj­ší fil­mo­vou rolí byla nej­spíš posta­va pro­fe­so­ra Moriartyho v jed­né z posled­ních adap­ta­cí Sherlocka Holmese), ovšem o to více je hvězdou diva­del­ních prken. Uznání si zís­kal mimo jiné za své ztvár­ně­ní Hamleta a nyní herec­ky exce­lu­je i ve Váňovi.

Právě vel­mi při­ro­ze­ný herec­ký pro­jev Andrewa Scotta je pod­le mě nej­lep­ší čás­tí celé hry. Jeho situ­a­ce, ve kte­ré si nemů­že pomá­hat pro­sto­rem, pro­to­že vel­ká scé­na je vel­ká scé­na, nemů­že se spo­lé­hat na výko­ny kole­gů, pro­to­že tam jed­no­du­še žád­né nemá, mu nedá­vá pro­stor pro chy­bu. Jeho jedi­ným part­ne­rem je tak pub­li­kum, kte­ré Scott téměř vta­hu­je do hry, což ješ­tě zin­ten­ziv­ňu­je váš divác­ký záži­tek. Velmi jed­no­du­še a cit­li­vě pře­chá­zí z posta­vy do posta­vy, sám se sebou inter­a­gu­je, milu­je se i nená­vi­dí. Všechno to pak zvlá­dá s ele­gan­cí a noble­sou a daří se mu i poměr­ně dob­ře držet řetěz a dyna­mi­ku před­sta­ve­ní, což si pros­tě zaslou­ží obdiv. A urči­tě zde pla­tí tvr­ze­ní, kte­ré se v sou­vis­los­ti s Čechovem čas­to obje­vu­je: to nej­dů­le­ži­těj­ší je zde řeče­no tichem.

Tato hra asi nebu­de pro fanouš­ky kla­sic­ké­ho Čechova. Pokud pros­tě chce­te vidět více her­ců a kla­sic­ké sta­ro­mód­ní diva­dlo s boha­tou scé­nou, bude­te muset jinam. Ale pokud vás zají­má moder­ní diva­dlo, kte­ré se nebo­jí expe­ri­men­to­vat a pro­gre­siv­ně při­stu­po­vat k mož­nos­tem, kte­ré mu kla­sik dává, smě­le se na někte­rý z pře­no­sů do kina vydej­te.

Případně mrk­ně­te na trai­ler.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • LIVE | Sweden vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds12. května 2022 LIVE | Sweden vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Pasažéři - Obsah/O filmu30. prosince 2016 Pasažéři - Obsah/O filmu OBSAH              Jennifer Lawrence (Aurora) a Chris Pratt (Jim) jsou hlavními představiteli napínavého akčního thrilleru o dvou členech posádky kosmické lodi na 120 let dlouhé cestě k […] Posted in Speciály
  • Legend of Hell House, The (1973)9. srpna 2018 Legend of Hell House, The (1973) Tajemné sídlo Belasco je místem, jemuž byste se měli vyhnout velkým obloukem. Nejen kvůli jeho pochmurné minulosti ale i děsivé přítomnosti… Doktor Barrett dostane […] Posted in Horory
  • Dám ti slunce28. dubna 2017 Dám ti slunce Sourozenci Jude a Noah si jsou už od raného dětství neuvěřitelně blízcí. A není to jen tím, že to jsou dvojčata. Znamenají pro sebe všechno – jsou nejlepšími kamarády, o vše se dělí, hrají […] Posted in Recenze knih
  • Avatar: The Way of Water15. prosince 2022 Avatar: The Way of Water Ačkoli prvního Avatara moc nemusím, The Way of Water jsem si zamiloval. I přes to, že je to téměř totožný příběh, tak je mnohem lidštější a poutavější, především díky skvěle napsaným […] Posted in Krátké recenze
  • RECENZE – Víš, kdo se dívá?2. prosince 2020 RECENZE – Víš, kdo se dívá? Autorka: Catherine Ryan HowardováPřeklad: Petr KotoušNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2020Počet stran: 360ISBN: 978-80-271-2577-7Anotace:PŘEHRÁTJe noc a Andrew, manažer […] Posted in Recenze knih
  • Hilda se vrací - 95 %2. března 2017 Hilda se vrací - 95 % Knize "Hilda" jsem dal plný počet, ale u druhého dílu jdu trochu dolů. Ten důvod je v podstatě jen jeden jediný - na knize "Hilda" se mi nesmírně líbilo, že se děj odehrával v horách, v […] Posted in Recenze knih
  • PS4 verze Need For Speed: Hot Pursuit Remastered dostala v...22. září 2020 PS4 verze Need For Speed: Hot Pursuit Remastered dostala v... PS4 verze Need For Speed: Hot Pursuit Remastered dostala v Jižní Koreji rating. Očekávaný ale neoznámený remaster by měl ke konci roku vyjít na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Princezna zakletá v čase – Recenze – 70%30. dubna 2021 Princezna zakletá v čase – Recenze – 70% Po přehlídce několika fádních a omšelých pohádek v posledních mnoha letech, trpících nezábavným a hloupým dějem, neživotnými postavami a nesoudržným fikčním světem, představuje pohádka […] Posted in Filmové recenze
  • Techland prolomil ticho o Dying Light. Ve středu 17. 3. se s...14. března 2021 Techland prolomil ticho o Dying Light. Ve středu 17. 3. se s... Techland prolomil ticho o Dying Light. Ve středu 17. 3. se s námi polské studio podělí o nové informace z vývoje. Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04851 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71634 KB. | 14.06.2024 - 02:26:52