Kritiky.cz > Divadelní recenze > Legendární muzikál Tomáše Vorla na prknech Divadla Na Fidlovačce

Legendární muzikál Tomáše Vorla na prknech Divadla Na Fidlovačce

Divadlo Na Fidlovačce
Divadlo Na Fidlovačce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Každý, kdo se jen tro­chu zají­má o čes­kou kine­ma­to­gra­fii, jis­tě někdy sly­šel o fil­mo­vém muzi­ká­lu, nebo lépe řeče­no ryt­mi­ká­lu reži­sé­ra Tomáše Vorla Kouř. Tento dnes již kul­tov­ní sní­mek vzni­kl na zákla­dě něko­li­ka jeho před­cho­zích pra­cí. Příběhově vychá­zí z jeho krát­ko­me­tráž­ní­ho absol­vent­ské­ho fil­mu Ing., kte­rým zakon­čo­val své stu­di­um na FAMU. Co se týče sty­lu, tak ten vychá­zí z jeho před­cho­zí spo­lu­prá­ce s diva­dly Pražské pět­ky, zejmé­na ze sty­li­zo­va­né­ho herec­ké­ho pro­je­vu, kte­rý byl typic­kým zna­kem Recitační sku­pi­ny Vpřed, vede­né Lumírem Tučkem, kte­rý je také spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře. Na cho­re­o­gra­fi­ích se pak podí­lel Šimon Caban (tak­též před­sta­vi­tel DJ Arnoštka), v té době vedou­cí Baletní jed­not­ky Křeč, kte­rá byla též sou­čás­tí Pražské 5. V době své pre­mi­é­ry, tedy těs­ně po Sametové revo­lu­ci, film dost zapa­dl, zejmé­na pro to, že po desít­kách let cen­zu­ry zde byl divác­ký hlad zejmé­na po zaka­zo­va­ných západ­ních fil­mech. Málokdo pak byl zvě­da­vý na něja­ký podiv­ný čes­ko­slo­ven­ský film, jehož děj se ode­hrá­vá v tem­ném pro­stře­dí oce­lo­vé­ho měs­ta. Postupem času ale vykrys­ta­li­zo­val do krá­sy a násle­du­jí­cí gene­ra­ce se k němu zača­li vra­cet jako ke kul­tov­ní­mu dílu cha­o­tic­ké a nesnad­né pře­vra­to­vé doby.

Tento text ale nemá reflek­to­vat geni­a­li­tu toho­to díla. Jeho výji­meč­nost sice nemů­že­me dolo­žit žád­nou fil­mo­vou cenou (zejmé­na pro­to, že v době pre­mi­é­ry se ješ­tě neu­dě­lo­val ani Český lev), nepo­čí­tá­me - li oce­ně­ní od FITESu, ale může­me odka­zo­vat na jeho stá­lou divác­kou popu­la­ri­tu a tře­ba i klad­né hod­no­ce­ní na čsfd. A mož­ná prá­vě poz­děj­ší divác­ký úspěch a zařa­ze­ní fil­mu mezi per­ly čes­ké kine­ma­to­gra­fie jsou důvo­dy, proč ten­to pří­běh začal vzbu­zo­vat pozor­nost diva­del. První adap­ta­ce, kte­rou se mi poda­ři­lo dohle­dat, vznik­la v ost­rav­ském Divadle Petra Bezruče v roce 2018. Zajímavé je, že na ofi­ci­ál­ních strán­kách diva­dla nelze dohle­dat, kdo je auto­rem této insce­na­ce. Po krát­kém pát­rá­ní na webech jiných diva­del, kde byl ost­rav­ský ánsán­bl s tím­to před­sta­ve­ním na hos­to­vač­kách jsem dohle­dal jmé­na reži­sér­ské dvoj­ce Kristýny Kosové a Adama Svozila. Dalším zará­že­jí­cím fak­tem je, že z původ­ně osm­de­sá­ti­mi­nu­to­vé­ho fil­mu vznik­la na ost­rav­ských diva­del­ních prk­nech více než dvou­ho­di­no­vá adap­ta­ce. To je důle­ži­tý fakt, ten si zapa­ma­tuj­te, k tomu se ješ­tě vrá­tí­me.

Vůbec posled­ní adap­ta­cí pak je před­sta­ve­ní stu­dent­ské­ho spol­ku proFIdivadlo z letoš­ní­ho roku. Vzhledem k tomu, že se ale jed­ná o sotva odpre­mi­é­ro­va­nou insce­na­ci, zatím o ní nelze dohle­dat mno­ho infor­ma­cí. A tak se koneč­ně dostá­vá­me k před­sta­ve­ní, kte­ré chci recen­zo­vat. A to adap­ta­ci Divadla Na Fidlovačce.

Tato nezá­vis­lá praž­ská scé­na se v posled­ní době začí­ná spe­ci­a­li­zo­vat prá­vě na fil­mo­vé adap­ta­ce. V minu­los­ti uved­la napří­klad před­sta­ve­ní Absolvent (dle stej­no­jmen­né­ho fil­mu a romá­nu), Rain man, Někdo to rád hor­ké a v posled­ní řadě tře­ba i Hoří, má panen­ko. Adaptaci Kouře diva­dlo uved­lo v roce 2021 a vzhle­dem k tomu, jak jej pre­zen­tu­jí na svém webu, mě oka­mži­tě toto před­sta­ve­ní zau­ja­lo. Režíroval ho totiž samot­ný Šimon Caban, tedy člo­věk, kte­rý se podí­lel na tvor­bě legen­dár­ní­ho fil­mu, tak ten k té lát­ce pře­ci musí mít něja­ký vztah ne? Nooo, abych řekl prav­du, nevim nevim. Stejně jako ost­ra­vá­ci i Caban nata­hu­je dél­ku před­sta­ve­ní na více než dvoj­ná­so­bek (na svých strán­kách diva­dlo uvá­dí 180 min.), což je z mého pohle­du násle­dek něko­li­ka ne úpl­ně pozi­tiv­ních fak­to­rů. V prvé řadě auto­ři před­sta­ve­ní do děje při­dá­va­jí mno­ho ved­lej­ších linek, např. roz­ví­je­jí vztah Bédi a Helenky, nebo pro­hlu­bu­jí poza­dí vzta­hu Koťete a Arnoštka, čímž do jis­té míry mění vyzně­ní celé­ho pří­bě­hu. Druhým fak­to­rem s tím sou­vi­se­jí­cím jsou při­da­né melo­die a hudeb­ní čís­la, evi­dent­ně napsa­ná pří­mo pro muzi­kál. A tře­tím důvo­dem, kte­rý dél­ku hry pro­ta­hu­je jsou neu­stá­lé změ­ny na scé­ně. Ač se to nemu­sí zdát, tak film se ode­hrá­vá na poměr­ně vel­kém množ­ství loka­cí, což vede k tomu, že když se jej sna­ží­te věr­ně adap­to­vat, musí­te mít k před­sta­ve­ní ješ­tě par­tu kuli­sá­ků, kte­ří neu­stá­le na scé­ně něco pře­ná­še­jí tam a zpět. Dalším fak­to­rem, kte­rý mi na této adap­ta­ci vadil, je to, že z původ­ní­ho ryt­mi­ká­lu, se tu dělá muzi­kál. Pokud vám není patr­ný ten roz­díl, tak ryt­mi­kál se vyzna­ču­je reci­to­vá­ním tex­tu do hud­by, pří­pad­ně tem­nou až depre­siv­ní atmo­sfé­rou (pomy­sl­ný pro­ti­klad pro­ti tra­dič­ním muzi­ká­lům). V ori­gi­nál­ním fil­mu se to pro­je­vu­je spe­ci­fic­kým frá­zo­vá­ním pro­mluv mezi jed­not­li­vý­mi her­ci a vyjma dis­co­hi­tu Je to fajn může­me toto sly­šet i u vět­ši­ny ostat­ních pís­ní. V diva­dle nám ale auto­ři při­dá­va­jí spous­tu dal­ších pís­ní, kte­ré jsou ale zpí­va­né a dokon­ce, to je mož­ná pro mě vůbec nej­hor­ší, pře­tex­to­vá­va­jí do zpěv­né­ho jazy­ka původ­ní melo­die. Otázkou tedy zůstá­vá, o co se Šimon Caban sna­žil. Vzhledem k tomu, jak se neu­stá­le pro­mě­ňu­je scé­na ve sna­ze při­blí­žit se fil­mo­vé­mu stři­hu se asi Caban sna­žil být co nej­ví­ce věr­ný ori­gi­ná­lu. Ovšem tím, že si do pří­bě­hu při­dal spous­tu nových prv­ků a zpěv­ných čísel, se vlast­ně ori­gi­ná­lu z mého pohle­du maxi­mál­ně oddá­lil.

Návštěvu toho­to před­sta­ve­ní bych tak asi dopo­ru­čil těm, kte­ří původ­ní film nevi­dě­li, ane­bo jim na věro­hod­nos­ti tolik nesejde. Pokud ale pat­ří­te mezi fanouš­ky původ­ní­ho díla, asi bude­te hod­ně zkla­ma­ní. Protože si mys­lím, že na roz­díl od fil­mu, toto před­sta­ve­ní se mezi kul­tov­ní oprav­du neza­řa­dí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57619 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71607 KB. | 14.06.2024 - 02:42:16