Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bojovník | Southpaw [70%]

Bojovník | Southpaw [70%]

rp southpaw05.jpg
rp southpaw05.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Režisér Antoine Fuqua (Training Day, Slzy slun­ce, Odstřelovač) si budu­je za svo­ji kari­é­ru jmé­no oso­bi­té­ho reži­sé­ra. Někomu jeho styl sed­ne, jiné­mu ne. Po výbor­ném Equalizerovi, kte­ré­ho na plát­na čes­kých a slo­ven­ských kin při­ve­dl loni v září, při­chá­zí ten­to­krá­te s boxer­ským dra­ma­tem, ve kte­rém si hlav­ní roli zahrál Jake Gyllenhaal. Bohužel ambi­ce na osca­ro­vou sezo­nu, kte­ré sní­mek během pro­duk­ce pro­vá­ze­ly, vzal po prv­ních pro­jek­cích za své a dis­tri­bu­tor se pro­to roz­ho­dl sní­mek poslat do kin mís­to toho už v dru­hé půl­ce léta. Stojí i přes stráh­ní zahra­nič­ní­mi kri­ti­ky novin­ka před­mi­nu­lé­ho týd­ne, Bojovník, za shléd­nu­tí, nebo je to jen zby­teč­ná ztrá­ta času, kte­rá pros­tě nevy­šla?


Boxer ve střed­ní váze Billy „The Great“ Hope (Jake Gyllenhaal) je už něja­kou dobu na vrcho­lu. Jako nepo­ra­že­ný šam­pi­on si uží­vá slá­vu, pře­de­vším díky tomu, že prá­vě pora­zil své­ho nej­vět­ší­ho vyzy­va­te­le. Dlouho ovšem Billyho mana­žer odmí­tá zaří­dit zápas s Miguelem „Magic“ Escobarem (Miguel Gomez), kte­rý se při kaž­dé pří­le­ži­tos­ti sna­ží nepo­ra­že­né­ho boxe­ra vypro­vo­ko­vat. Při jed­né z podob­ných pro­vo­ka­cí ovšem dochá­zí k šar­vát­ce, po kte­ré kon­čí Billyho man­žel­ka Maureen (Rachel McAdams) postře­le­ná jed­ním z čle­nů Escobarovy ochran­ky a umí­rá v Billyho náru­čí. Ten, aby zajis­til dce­ři živo­by­tí ve svět­le finanč­ních pro­blé­mů násle­du­jí­cích zane­dlou­ho poté, při­jí­má smlou­vu na dal­ší tři zápa­sy, i když po něm prá­vě Maureen chtě­la, aby toho mini­mál­ně na chví­li nechal. V důsled­ku toho vše­ho tak dří­ve feno­me­nál­ní boxer kon­čí ostud­ně pora­žen, žalo­ván za poru­še­ní smlou­vy, s rok trva­jí­cím boxer­ským distan­cem a v dlu­zích, kte­ré ani jeho veš­ke­rý maje­tek nestí­há popla­tit. Stát navíc díky jeho cho­vá­ní započne říze­ní na ode­brá­ní jeho dce­ry z jeho péče a umís­tě­ní do ústav­ní­ho zaří­ze­ní. I přes bez­vý­chod­nost svo­jí situ­a­ce se zlo­me­ný Billy roz­hod­ne se svo­jí situ­a­cí něco dělat a svo­ji budouc­nost, stej­ně jako budouc­nost svo­jí dcer­ky zajis­tit tou jedi­nou ces­tou, kte­rou umí... 
Bojovník je roz­hod­ně podiv­ný sní­mek. Musím naznat, že se mi sní­mek i napříč vel­ké­mu množ­ství chyb a nesmír­ně do kýče zahna­ných momen­tů líbil. A to i přes­to, že nena­bí­zí zho­la nic nové­ho a vše, co sní­mek nabí­zí je ve své pod­sta­tě jeden zaru­če­ný direkt na divác­ké emo­ce za dru­hým. Onen emo­ci­o­nál­ní apel na pub­li­kum je totiž účin­ný, to beze­spo­ru, nicmé­ně až na jeden dva momen­ty je to čis­tý kon­strukt, kte­rý nemá moc žád­ný základ. Bojovník totiž za ty dvě hodi­ny, co vám v kině zabe­re, stí­há recyklo­vat snad všech­ny ale­spoň tro­chu zásad­ní boxer­ská a zápas­nic­ká dra­ma­ta, kte­rá byla kdy nato­če­na s téměř nulo­vou inven­cí. Boxer pad­ne z výši­ny na hubu, pení­ze a všich­ni blíz­cí se roz­prch­nou, ode­pí­ší jej a on se nekon­venč­ním tre­né­rem vypra­cu­je zpět na vrchol aby čelil své­mu nej­vět­ší­mu nepří­te­li, kte­rý byl strůj­cem jeho pře­de­šlé­ho pádu. Zkrátka ta samá pís­nič­ka. Tady scé­náris­ta Kurt Sutter jede pod­le lety ově­ře­ných not, nicmé­ně ve výsled­ku mu chy­bí prá­vě ten důraz, kte­rý podob­né momen­ty a prv­ky podob­ných dra­mat uči­nil legen­dár­ní­mi. 
Tento neduh do znač­né míry vyna­hra­zu­je sám Jake Gyllenhaal. Jeho ode­vzda­nost rolím, pře­de­vším v posled­ních letech, je vše­o­bec­ně zná­má a Bojovník v tom­to tren­du není výjim­kou. Po feno­me­nál­ním výko­nu ve Slídilovi se opět polo­žil napl­no do role a ani na moment ji v rám­ci dvou hodin neo­pus­til. Škoda jen, že mu scé­nář fil­mu brá­ní čas­to v herec­kém roz­le­tu a nutí mu, podob­ně jako zbyt­ku postav, těž­ce uvě­ři­tel­né repli­ky a ne úpl­ně cha­rak­te­rům odpo­ví­da­jí­cí cho­vá­ní. Antoine Fuqua, kte­rý by měl ale­spoň v těch­to slab­ších momen­tech vytáh­nout něja­ké trum­fy, čas­to zkla­má­vá vlast­ní absen­cí audi­o­vi­zu­ál­ní pre­ciz­nos­ti. Na dru­hou stra­nu abych jen nesy­pal špí­nu, hned v něko­li­ka momen­tech se nao­pak vytáh­ne s audi­o­vi­zu­ál­ní lahůd­kou, kte­rá více než potě­ší. Bohužel ten poměr je zhru­ba pade­sát na pade­sát.        

Pokud jde o zby­tek obsa­ze­ní, neměl bych s ním nejmen­ší pro­blém. Rachel McAdams je i na onom zre­du­ko­va­ném pro­sto­ru téměř sto­pro­cent­ní, Forest Whitaker je tak­též fajn a dcer­ka v podá­ní Oony Laurence je tak­též v rám­ci mož­nos­tí parád­ní. Bohužel se ale dostá­vá­me zpět k hlav­ní­mu pro­blé­mu fil­mu, kte­rým je vylo­že­ně nedo­ta­že­ný scé­nář, kte­rý tro­chu nároč­něj­ší­mu divác­tvu hned něko­li­krát způ­so­bí mír­ný bolehlav. Zkrátka Bojovník není pre­ciz­ním boxer­ským dra­ma­tem, nýbrž kon­zum­ním pro­duk­tem, kte­rý se sna­ží být o něco víc, než ve sku­teč­nos­ti je. Pokud tedy neče­ká­te něco kdo­ví jak kul­tur­ně zásad­ní­ho, roz­hod­ně zkla­má­ni nebu­de­te. Spíše nao­pak.   
Antoine Fuqua opět tedy spí­še komerč­ně. Asi bylo blá­ho­vé čekat od Bojovníka, že bude něčím víc než jen dob­ře nato­če­nou a sluš­ně zahra­nou boxer­skou vykrá­dač­kou, kte­rá bude sice v rám­ci mož­nos­tí dob­rá, nicmé­ně také čás­teč­ně naiv­ní, mís­ty hlou­pá a plytká. Hudebně i vizu­ál­ně zají­ma­vá, herec­ky (mini­mál­ně co se týče hlav­ních akté­rů) parád­ní avšak pod veš­ke­rým tím pozlát­kem tak tro­chu prázd­ná. Zkrátka pokud od Bojovníka neče­ká­te nic víc než jen solid­ní dra­ma o boxe­ro­vě ces­tě zpět na vrchol, návště­vu kina si uži­je­te. Další Rocky, Warrior nebo Zuřící býk to ovšem není ani náho­dou.

Antoine Fuqua tak tro­chu pohl­cen vlast­ním stí­nem. Bojovník měl poten­ci­ál na to být po del­ší době zase zásad­ním zápas­nic­kým dra­ma­tem, nicmé­ně tato sna­ha bere doce­la rych­le za své. Ani opět výbor­ný Jake Gyllenhaal nezvlá­dá utáh­nout takhle plyt­ký scé­nář, kte­rý věří že umě­lé ždí­má­ní emo­cí z divác­tva = scé­nář s hloub­kou. Nikoliv. Audiovizuálně fajn, byť si vizu­ál­ní strán­ku nechá Fuqua mís­ty tro­chu zby­teč­ně utéct. V koneč­ném pohle­du solid­ní prá­ce, byť těž­ce neo­ri­gi­nál­ní a povrch­ní.  

 Koktejl: 

30% Box
30% Drama
40% Rodina

Bojovník
(Southpaw)
Drama / Akční / Sportovní / Thriller
USA, 2015, 120 min

Režie: Antoine Fuqua
Scénář: Kurt Sutter
Kamera: Mauro Fiore
Hudba: James Horner
Hrají: Rachel McAdams, Jake Gyllenhaal, Naomie Harris, Forest Whitaker, Miguel Gomez, Victor Ortiz, Beau Knapp, Curtis „50 Cent“ Jackson, Rita Ora, Clare Foley, Oona Laurence, Jimmy Lennon Jr., Jim Lampley, Roy Jones Jr.

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 23.07.2015 Forum Film CZ
Slovensko V kinech od: 23.07.2015 Forum Film SK
USA V kinech od: 24.07.2015 The Weinstein Company

http://www.csfd.cz/film/297825-bojovnik/
http://www.imdb.com/title/tt1798684/


Podívejte se na hodnocení Bojovník na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,93169 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71568 KB. | 24.06.2024 - 02:21:38