Kritiky.cz > Recenze knih > Velká kniha správného Čecha

Velká kniha správného Čecha

04Cecha
04Cecha
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Velkou kni­hu správ­né­ho Čecha by si měl pře­číst kaž­dý správ­ný vlas­te­nec, aby se dozvě­děl, proč být hrdý na zemi, v níž žije. Jelikož vlas­te­nec­tví by mělo být roz­ví­je­no už v raném věku, při­ná­ší tato kni­ha infor­ma­ce o nej­vý­znam­něj­ších úspě­ších naší vlas­ti prá­vě mla­dým čte­ná­řům.

„Děti si při­po­me­nou stříp­ky z naší his­to­rie, hym­nu, stát­ní zna­ky a sym­bo­ly, význam­né osob­nos­ti, kte­ré naši vlast pro­sla­vi­ly nejen doma, ale i ve svě­tě. Poznají mís­ta, kte­rá sto­jí za to navští­vit, neboť jsou čas­to svě­to­vým uni­ká­tem.“ Ačkoli je pub­li­ka­ce urče­ná dětem, i dospě­lí v ní najdou infor­ma­ce, kte­ré je zaru­če­ně pře­kva­pí.

Kniha je roz­dě­le­ná na tři vel­ké kapi­to­ly: Co má vědět správ­ný Čech, Co má poznat správ­ný Čech a Koho má znáít správ­ný Čech. Právě význam­ným osob­nos­tem (výběr asi pěti set jmen) je věno­vá­na více než tře­ti­na kni­hy. Jednotlivá hes­la v kapi­to­lách jsou řaze­na pod­le abe­ce­dy, prv­ní dvě kapi­to­ly jsou pro­to tako­vý „pel mel“, kte­rý za sebe řadí hes­la Ruchadlo, Ř, Sklárna v Tasicích, Slovenská stre­la, Sokol v Americe, Spejbl a Hurvínek a Stalinova socha. Jednotlivá hes­la jsou dopl­ně­na barev­ný­mi ilu­stra­ce­mi k téma­tu.

Autoři i na pocho­pe­ní slo­ži­tá téma­ta, kte­rá vyža­du­jí kon­text, vysvět­li­li dětem bez zby­teč­ných oklik, při­tom sro­zu­mi­tel­ně a na zákla­dě fak­tů. Třeba Stalinova socha: „Stalinova socha v Praze byla nej­vět­ší své­ho dru­hu na svě­tě. Možná i pro­to, že něco podob­né­ho nikdo jiný posta­vit nechtěl. Stalinův pomník (zná­mý též pod legrač­ním jmé­nem „fron­ta na maso“) v Praze byl nej­vět­ším sku­pi­no­vým sou­so­ším v Evropě, posta­ve­ným v Praze na Letné na počest sovět­ské­ho vůd­ce Josifa Vissarionoviče Stalina v 50. letech 20. sto­le­tí. Stavba byla zahá­je­na v roce 1949. Vlastní prá­ce na sou­so­ší zača­la ale až v úno­ru 1952 a celá stav­ba byla odha­le­na po setmě­ní 1. květ­na 1955. Sochařem byl Otakar Švec (se svou man­žel­kou), oba však ješ­tě před odha­le­ním díla spácha­li sebe­vraž­du. Pomník bylo roz­hod­nu­to umís­tit na dob­ře vidi­tel­né mís­to na Letné nad Čechovým mos­tem. Byl kon­ci­po­ván jako řada za sebou sto­jí­cích postav v čele s Josifem Stalinem. Za ním stá­ly posta­vy pra­cu­jí­cích (odtud pře­zdív­ka „fron­ta na maso“). Po Stalinově levé ruce to byli zástup­ci sovět­ské­ho lidu (děl­ník, vědec, kol­choz­ni­ce a rudo­ar­mě­jec). Po jeho pra­vé ruce pak stá­li zástup­ci lidu čes­ko­slo­ven­ské­ho (děl­ník, rol­ni­ce, nová­tor a vojín). Vlivem dal­ších spo­le­česn­kých změn však byli nuce­ni i komu­nis­té v ČSR pomník po sed­mi letech zlik­vi­do­vat. Pomník byl odstře­lo­ván něko­lik týd­nů; celá akce byla přís­ně stře­že­na poli­cií, bylo dokon­ce zajá­zá­no oblast foto­gra­fo­vat, deto­na­ce však byly sly­šet po celé Praze, tak­že akci nešlo dost dob­ře uta­jit.“

Tato dět­ská ency­klo­pe­die je zamě­ře­na hlav­ně his­to­ric­ky, ale i vlas­ti­věd­ně. Také při­ná­ší téma­ta z nedáv­né his­to­rie, kte­rou si star­ší děti tře­ba i samy pama­tu­jí.


  • Velká kni­ha správ­né­ho Čecha
  • Autoři: Michal Vaněček – Jana Vaněčková
  • Ilustrace: Václav Ráž
  • Vydala: Grada, Bambook
  • Rok vydá­ní: 2020
  • Počet stran: 447
  • Hodnocení: 100 %

Foto: Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25910 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71627 KB. | 14.06.2024 - 20:58:12