Kritiky.cz > Recenze knih > Krizové situace ve škole - Bezpečnostní problematika ve školní praxi

Krizové situace ve škole - Bezpečnostní problematika ve školní praxi

03Kriz
03Kriz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha Krizové situ­a­ce ve ško­le by nemě­la chy­bět v knihov­ně peda­go­gů, a to jak těch, kte­ří pat­ří co do prá­ce mezi osvěd­če­né mata­do­ry, tak těch, kte­ří učit tepr­ve začí­na­jí nebo se na kari­é­ru uči­te­lů tepr­ve chys­ta­jí. Její pří­nos spo­čí­vá v apli­ka­ci peda­go­gic­ké teo­rie a pro­ble­ma­ti­ky bez­peč­nos­ti do škol­ské pra­xe.

Knihu je mož­né číst po vybra­ných kapi­to­lách pod­le zájmu a potře­by čte­ná­ře. Kapitoly jsou řaze­ny postup­ně od běž­ných rizik až po mimo­žád­né situ­a­ce, do kte­rých se roz­hod­ně nechce dostat žád­ný uči­tel. Jak autor­ka kni­hy věří, je dob­ré se s těmi­to situ­a­ce­mi sezná­mit, pro­to­že obec­ně pla­tí, že infor­mo­va­ný člo­věk rea­gu­je lépe.

Jednotlivé kapi­to­ly jsou pře­hled­ně struk­tu­ro­va­né, po obec­ném sezná­me­ní s téma­tem zís­ká čte­nář vhled do pro­blé­mu. Následuje apli­ka­ce v podo­bě kon­krét­ních doved­nos­tí k jed­not­li­vým kri­zo­vým situ­a­cím. V závě­ru kaž­dé kapi­to­ly je čte­nář veden k refle­xi nad otáz­ka­mi k téma­tu.

Autorka sezna­mu­je čte­ná­ře také s postu­pem ana­lý­zy výcho­zí­ho sta­vu a potřeb ško­ly a bez­peč­nost­ní pro­ble­ma­ti­kou ve škol­ní pra­xi včet­ně legisla­tiv­ní­ho rám­ce kri­zo­vé­ho říze­ní ško­ly a pre­ven­ce rizi­ko­vé­ho cho­vá­ní v České repub­li­ce. V kapi­to­le Běžná rizi­ka ve ško­le  pojed­ná­vá autor­ka o úra­zech, jejich evi­den­ci a služ­bách zdra­vot­ní péče na ško­lách. Další kapi­to­la se věnu­je Dopravní bez­peč­nos­ti v pra­xi, nechy­bí ani kapi­to­la Požádní ochra­na ve škol­ní pra­xi. V kapi­to­le o výjez­do­vých akcích typu výle­ty či ško­ly v pří­ro­dě najde­te sou­pis toho, na co se roz­hod­ně nevy­pla­tí zapo­me­nout při orga­ni­za­ci tako­vé akce. Kapitola Mimořádné udá­los­ti je věno­vá­na cho­vá­ní za situ­a­cích, způ­so­be­ných pří­rod­ní­mi živly, při havá­rii, při pří­tom­nos­ti aktiv­ní­ho střel­ce ve ško­le. Zde autor­ka zmi­ňu­je již pro­běh­lé scé­ná­ře úto­ků, pře­de­vším v ame­ric­kých ško­lách.

Do pří­loh kni­hy jsou zařa­ze­né odka­zy na práv­ní před­pi­sy k zajiš­tě­ní bez­peč­nos­ti ve ško­lách a škol­ských zaří­ze­ních, vzor Krizové kar­ty a Záznamu o úra­zu. Najdete zde také test sestá­va­jí­cí se ze tři­ce­ti otá­zek, omo­cí něhož lze otes­to­vat pově­do­mí peda­go­gů o zajiš­tě­ní bez­peč­nos­ti ve ško­le. Nechybí ani seznam lite­ra­tu­ry a odka­zů na uži­teč­né webo­vé strán­ky.


  • Krizové situ­a­ce ve ško­le
  • Autor: Miroslava Kovaříková
  • Vydala: Grada
  • Rok vydá­ní: 2020
  • Počet stran: 125
  • Hodnocení: 100 %

Foto: Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20462 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71925 KB. | 21.02.2024 - 09:20:46