Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou a míšenka Apanači - Winnetou und das Halbblut Apanatschi (1966)

Vinnetou a míšenka Apanači - Winnetou und das Halbblut Apanatschi (1966)

Misenka
Misenka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Vinnetou a míšen­ka Apanači byl v pořa­dí šes­tým sním­kem, ve kte­rém si zahrá­li spo­leč­ně Pierre Brice a Lex Barker. Oblíbenost obou her­ců byla teh­dy stá­le vel­mi vyso­ká a byla to vlast­ně jejich záslu­ha, že i přes postup­nou kle­sa­jí­cí úro­veň fil­mů sla­vi­ly may­ov­ky rela­tiv­ní úspěch. Producent Horst Wendlandt se pou­čil z chyb, kte­ré napáchal při natá­če­ní fil­mu Old Surehand a roz­ho­dl se dát Pierru Briceovi více pro­sto­ru. Jeho Vinnetou však pře­stá­vá být váž­ným, respek­to­va­ným náčel­ní­kem a stá­vá se spí­še usmě­va­vým Indiánem, ochrán­cem Happyho a Apanači. Co je však pro pří­z­niv­ce Karla Maye zce­la nepři­ja­tel­né, jsou někte­ré dia­lo­gy, kte­ré pro Old Shatterhanda napsal scé­náris­ta Fred Denger: „Násilí bychom měli opla­tit nási­lím.“ Tuhle větu by pře­ce Mayův Old Shatterhand nikdy nevy­slo­vil.

Jedním z mla­dých hrdi­nů je ten­to­krát žena, objev pro­du­cen­ta Wendlandta, kte­ré­mu na jejím obsa­ze­ní vel­mi zále­že­lo. Dvaadvacetiletá býva­lá sekre­tář­ka Ursula Glas, dob­rý­mi přá­te­li oslo­vo­vá­na Uschi, hra­je ve fil­mu svou prv­ní vel­kou roli, přes­to ved­le svých slav­ných kole­gů vystu­pu­je s nenu­ce­nou při­ro­ze­nos­tí. „Horsta Wendlandta jsem pozna­la při jed­nom roz­ho­vo­ru po pre­mi­é­ře fil­mu Das Liebeskarussel,“ vzpo­mí­ná hereč­ka. „Povídali jsme si o fil­mu, utrousi­la jsem pár kri­tic­kých pozná­mek a jemu se to zřej­mě líbi­lo. Zeptal se mě, zda bych chtě­la hrát ve fil­mu, a když jsem při­kýv­la, slí­bil mi, že když pro mě něco bude mít, hned mi zavo­lá. Již za týden jsem zís­ka­la malou roli ve fil­mu Tajemný mnich.“ Wendlandt nepo­sky­tl mla­dé hereč­ce pou­ze herec­ké vzdě­lá­ní, ale pode­psal s ní záro­veň exklu­ziv­ní smlou­vu, čímž ji na pět let při­pou­tal ke své pro­dukč­ní fir­mě. Investice se vypla­ti­la a Wendlandt opět potvr­dil, že svou pře­zdív­ku „Muž se zla­tou rukou“ nosí opráv­ně­ně.

Další novou tvá­ří v tom­to fil­mu byl oblí­be­ný jugo­sláv­ský herec Ilija Džuvalekovski, kte­rý ztvár­nil padou­cha Curly-Billa. Ve svém čer­ném kabá­tě se sice sna­ží vypa­dat hro­zi­vě, jen­že mís­to toho půso­bí spí­še sta­ro­mód­ně, jako­by byl šéfem ban­dy z donu­ce­ní. Režisér Harald Philipp během natá­če­ní pocho­pil, že ten­to ban­di­ta není dost kru­tý. Proto pře­psal scé­nář a Curly-Billa nechal odstra­nit jeho pod­ří­ze­ným Judgem, jenž se tak mís­to něho stal hlav­ním padou­chem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10201 s | počet dotazů: 245 | paměť: 72392 KB. | 24.05.2024 - 03:51:26