Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti

Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti

Photo © Super International Pictures
Photo © Super International Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vinnetou a Old Shatterhand v údo­lí smr­ti je wes­tern ze série němec­kých fil­mů Karla Maye z roku 1968, kte­rý reží­ro­val Harald Reinl. V hlav­ních rolích může­me vidět Pierra Brice a Lexe Barkera.

V posled­ním fil­mu Karla Maye ze 60. let se zno­vu setká­va­jí někte­ří z hlav­ních her­ců z prv­ní­ho fil­mu Poklad na Stříbrném jeze­ře. Film nemá nic spo­leč­né­ho s romá­nem „Im Tal des Todes“ („V údo­lí smr­ti“), kte­rý vydal Karl May (vol­ná adap­ta­ce dějo­vých linií z kolá­žo­vé­ho romá­nu Karla Maye „Německá srd­ce - němeč­tí hrdi­no­vé“). Herecké obsa­ze­ní při­po­mí­ná prv­ní film „Poklad na Stříbrném jeze­ře“. Lex Barker hra­je „Old Shatterhanda“ napo­sle­dy. Naposledy také zazní zná­má hud­ba Martina Böttchera.

Zápletka

Vinnetou při­jíž­dí pří­liš poz­dě, aby zachrá­nil majo­ra Kingsleyho před Murdockovými ban­di­ty, a umí­rá mu v náru­čí. Vinnetou ho před­tím stih­ne ujis­tit, že mu pře­dal dopis od něj a aby o vojen­ském zla­tě mlčel až do pra­vé chví­le. Majoru Kingsleymu se poda­ři­lo během nájez­du ban­di­tů na pev­nost Dawson odnést váleč­nou truhlu armá­dy na taj­né bez­peč­né mís­to. U sou­du je major obvi­něn z krá­de­že armád­ní poklad­ny a útě­ku do Mexika. Soudní pro­ces je pře­ru­šen, dokud nepři­jde Kingsleyho dce­ra Mabel s poten­ci­ál­ně usvěd­ču­jí­cím dopi­sem.

U sou­du byl pří­to­men i padouch Murdock, kte­rý se tak o dopi­se dozvě­děl. Jeho muži pře­pad­nou dostav­ník s Mabel, aby jí dopis ukrad­li, ale pří­jezd Old Shatterhanda lou­pe­ži zabrá­ní. Shatterhand požá­dá Mabel, aby dopis neu­ka­zo­va­la sou­du, aby se jeho obsah nedo­stal do nepo­vo­la­ných rukou. Mabel tak uči­ní a poža­du­je, aby jí soud dal 60 dní na nale­ze­ní důka­zů o otco­vě nevi­ně.

Murdock vnik­ne do Mabelina poko­je, aby se zno­vu zmoc­nil dopi­su, ale je opět pře­kva­pen Old Shatterhandem a omrá­čen. Shatterhand pře­dá Murdocka šeri­fo­vi, kte­rý taj­ně spo­lu­pra­cu­je s ban­di­ty, a při nej­bliž­ší pří­le­ži­tos­ti ho nechá utéct.

Vinnetou se vydá­vá s Old Shatterhandem a Mabel uká­zat hrob její­ho otce jako důkaz jeho smr­ti a nevi­ny. Doprovází je poru­čík Cummings, kte­rý má zabrá­nit Mabelinu útě­ku a dosvěd­čit majo­ro­vu smrt.

Přátele dopro­vá­zí také Sam Hawkens a lord Castlepool, kte­rý si s ním domlu­vil schůzku, aby nepři­šli o dob­ro­druž­ství.

Cestou Murdock na sku­pi­nu nastra­ží past, kte­rou pokrev­ní brat­ři roz­po­zna­jí. Poručík Cummings do ní však vje­de, pad­ne Murdockovi do rukou a je mučen, aby je při­nu­til vydat dopis. Old Shatterhand se poku­sí požá­dat o pomoc indi­á­ny kme­ne Siouxů, ale je zajat novým náčel­ní­kem Rudým bizo­nem. Když Vinnetou usly­ší Siouxské koně, pře­dá Mabel Murdockovi dopis, kte­rý obsa­hu­je pou­ze zmín­ku o Apačích ohled­ně zla­ta. Siouxové zatknou Shatterhandovy přá­te­le a ban­di­ty. Murdock náčel­ní­ko­vi slí­bí polo­vi­nu zla­té­ho pokla­du, načež ban­di­ty pro­pus­tí. Vinnetou vypro­vo­ku­je Rudého bizo­na k sou­bo­ji o pro­puš­tě­ní jeho sku­pi­ny a vyhra­je. Šest osvo­bo­ze­ných mužů je na ces­tě na úze­mí spřá­te­le­ných Osagů, kde je zla­to ukry­to, pro­ná­sle­do­vá­no ban­di­ty a Siouxy. Poté, co Vinnetou sebe­re z úkry­tu mapu pokla­du a dove­de sku­pi­nu k hro­bu majo­ra Kingsleyho, se poru­čí­ku Cummingsovi ospra­ve­dl­ní.

Murdockovi se poda­ří zís­kat Mabel. Přinutí Vinnetoua, aby ho zave­dl na mís­to, kde se nachá­zí zla­to, do „Údolí mrtvých“, mís­ta náčel­nic­kých hrobů. Vinnetou, Shatterhand, Cummings a pět dopro­vá­ze­jí­cích Osagů mají při­nést zla­to z údo­lí, odkud uni­ka­jí jedo­va­té sir­né výpa­ry, ropa a zem­ní plyn. Když jich osm vytáh­ne vůz se zla­tem z úkry­tu, Siouxové zaú­to­čí. Jejich výstře­ly zapá­lí zem­ní plyn a zla­to se v moři pla­me­nů pro­pad­ne do země. Shatterhand uká­že Murdockovi mís­to, ale ten tomu odmí­tá uvě­řit a vyko­pe náčel­ní­kům hro­by. Sam Hawkens a lord Castlepool, kte­ré tu zane­cha­li ban­di­té, při­jíž­dě­jí s Osagery, k nimž se při­dá­va­jí Siouxové, kte­ří uprch­li před výbuchy ply­nu. Společnými sila­mi zabi­jí všech­ny ban­di­ty. U sou­du se potvr­dí nevi­na majo­ra Kingsleyho.

Pozadí

Poté, co Horst Wendlandt 3. břez­na 1967 ozná­mil konec série Vinnetou, před­sta­vil v lis­to­pa­du 1967 časo­pis pro mlá­dež Bravo pro­du­cen­ta Artura Braunera jako zachrán­ce fil­mů o Vinnetouovi. Brauner v roce 1967 jed­nal jak s rumun­ským Romania-Film, tak s jugo­sláv­ským Jadran-Film, kte­rý si vybral jako kopro­du­cen­ta. Po Braunerových stříz­li­vých zku­še­nos­tech s Rumunskem při natá­če­ní fil­mu Bitva o Řím nako­nec jeho boha­té zku­še­nos­ti s fil­my Vinnetoua pře­vá­ži­ly mis­ky vah ve pro­spěch Jadranu.

Brauner odmí­tl prv­ní návrh scé­ná­ře Wernera P. Zibase. Vinnetou si zahrál pou­ze malou roli po boku Old Firehanda. Brauner však chtěl pro Vinnetoua a Old Shatterhanda „sil­né a mimo­řád­né akce“. Scénář jeho dra­ma­tur­ga Hannese Dahlberga kri­ti­zo­va­lo nakla­da­tel­ství Karl May, pro­to­že neměl nic spo­leč­né­ho s kni­hou V údo­lí smr­ti. Z toho­to důvo­du byl nako­nec 18. břez­na 1968 najat Herbert Reinecker, kte­rý počát­kem dub­na dodal nový scé­nář, kte­rý byl při­jat jen s něko­li­ka změ­na­mi.

Natáčení zača­lo 1. čer­ven­ce 1968 v oko­lí Dubrovníku. Většina loka­cí byla již zná­má z před­cho­zích fil­mo­vých adap­ta­cí Karla Maye, včet­ně Popova Polje. Přepadení dostav­ní­ku se ode­hrá­lo ve vyschlém kory­tě řeky Trebišnjica, při­čemž hadí údo­lí se nachá­ze­lo na jiném mís­tě v kory­tě řeky. Přepadení sed­lá­ka Adamse se natá­če­lo v Župči. Nedaleko Dubrovníku bylo pro něko­lik scén pou­ži­to wes­ter­no­vé měs­teč­ko Ivanica, kte­ré zby­lo z ital­ské­ho wes­ter­nu.

Poté se film pře­su­nul do hote­lo­vé osa­dy Crvena Luka. Rybářské mís­to Osagů se natá­če­lo u vodo­pá­dů Krka a výlet Vinnetoua a Old Shatterhanda na kánoích se natá­čel u Rosských vodo­pá­dů (Roski Slap). U Benkovce se natá­če­la scé­na s vče­la­mi, kte­rá byla zčás­ti sku­teč­ná a zčás­ti oko­pí­ro­va­ná. Nové bylo zejmé­na Vranské jeze­ro, kte­ré slou­ži­lo jako motiv poza­dí pro ves­ni­ci Siouxů. Scéna muče­ní poru­čí­ka Cummingse se natá­če­la v kaňo­nu Zrmanja pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho závěs­né­ho zaří­ze­ní.

Dne 9. srp­na one­moc­něl Rik Battaglia žlou­ten­kou a byl hospi­ta­li­zo­ván v záhřeb­ské nemoc­ni­ci. Některé scé­ny pro­to Harald Reinl pře­psal tak, že majo­ra Kingsleyho neza­vraž­dil Murdock, ale ved­lej­ší padouch. Další bojo­vé scé­ny se ode­hrá­va­ly bez Battaglii, ale natá­če­ní bylo 22. srp­na zasta­ve­no. Dne 3. září se zača­lo zno­vu natá­čet nad Zrmandžou, i když Battaglia ješ­tě nebyl zce­la uzdra­ven, což zna­me­na­lo, že se poda­ři­lo dokon­čit jen malý objem prá­ce. Poslední zábě­ry byly nato­če­ny v sou­těs­ce Paklenica 11. září 1968.

Ve dnech 16. a 17. září se natá­če­ly posled­ní scé­ny v soud­ní síni ve fil­mo­vých ate­li­é­rech CCC v Berlíně. Jako zvlášt­ní atrak­ci natá­čel malý tým pod vede­ním reži­sé­ra Haralda Reinla od 1. říj­na ve Velkém kaňo­nu dal­ší jez­dec­ké scé­ny s dublé­ry, kte­ré byly do fil­mu zakom­po­no­vá­ny.

Premiéra se kona­la 12. pro­sin­ce 1968 ve vypro­da­ném Mathäser-Filmpalast v Mnichově. Navzdory vře­lé­mu při­je­tí se fil­mu dosta­lo jen poměr­ně málo kopií, tak­že ve Frankfurtu nad Mohanem a Hamburku byl uve­den až v dub­nu 1969 a v Berlíně a Kolíně nad Rýnem až v květ­nu 1969, mimo jiné pro­to, že Brauner nechtěl kon­ku­ro­vat své­mu vlast­ní­mu fil­mu Kampf um Rom. Výsledkem bylo, že Vinnetou a Shatterhand v údo­lí mrtvých dosá­hl v kino­se­zó­ně 1968/69 jen střed­ní­ho posta­ve­ní, ale ze všech fil­mů Karla Maye se udr­žel v pro­gra­mu kina Constantin Film nejdéle a poz­dě­ji jej ješ­tě dlou­há léta uvá­dě­la i Neue Constantin v rám­ci mlá­dež­nic­kých pro­jek­cí. Film se dob­ře pro­dá­val i ve svě­to­vé dis­tri­buci, kte­rou CCC z vel­ké čás­ti pře­vza­la sama.

Recepce

„Super rodin­ný film na moti­vy Karla Maye: věr­nost, ušlech­ti­lost, spra­ve­dl­nost, lás­ka - vše, po čem srd­ce fil­mo­vé­ho divá­ka tou­ží. Špičkový film ve své kate­go­rii. Není žád­nou novin­kou, že Harald Reinl to umí. Napínavé honič­ky, ner­vy drá­sa­jí­cí sou­bo­je, doko­na­lé širo­ko­úh­lé pano­ra­ma, ušlech­ti­lí muži, zlí padou­ši, pro­hna­ní rudo­kož­ci a spra­ved­li­vý dotek Manitoua, to vše při­spí­vá k úspě­chu fil­mu.“

- tz, 13. pro­sin­ce 1968

„Harald Reinl, vyná­lez­ce sty­lu may­o­vek, spo­jil pro ten­to pozd­ní film o Vinnetouovi vše, co má v tom­to žán­ru jmé­no, a prav­dě­po­dob­ně posled­ní may­ov­ka byla pře­kva­pi­vě nej­lep­ší. Scénář sice trpí opa­ko­vá­ním stá­le stej­ných situ­a­cí - uná­še­jí se a mučí nej­růz­něj­ší lidé, aby se „kla­ďa­so­vé“ cíti­li vydí­rá­ni -, ale z hle­dis­ka dia­lo­gů a sle­du scén je mno­hem zají­ma­věj­ší, než se dalo čekat.“

- Süddeutsche Zeitung, 14. pro­sin­ce 1968

„Haraldu Reinlovi se opět poda­ři­lo vytvo­řit deva­de­sá­ti­mi­nu­to­vé napě­tí bez dechu. Ale klišé nej­la­ci­něj­ší­ho dru­hu mu zřej­mě sta­či­la k tomu, aby zdů­raz­nil kon­trast mezi obě­ma pokrev­ní­mi bra­t­ry na jed­né stra­ně a nehod­nos­tí jejich pro­tiv­ní­ků na stra­ně dru­hé. Zapomněl, že jeho fanouš­ci jsou mla­dí fanouš­ci Karla Maye. Ale zasy­pá­vat dva­nác­ti­le­té děti minu­to­vý­mi scé­na­mi hrů­zy je nepři­ja­tel­né i v době bez tabu.“

- film-dienst, 24. pro­sin­ce 1968

„Svým sty­lem se film jeví jako (zamýš­le­ný nebo neza­mýš­le­ný?) rema­ke fil­mu DER SCHATZ IM SILBERSEE [...]. Nostalgické zakon­če­ní vel­ké fil­mo­vé série.“

- MICHAEL PETZEL: „Karl May Film Book“, 1998

„Poslední díl „Vinnetouovské“ série pod­le Karla Maye, zalo­že­ný výhrad­ně na bojo­vé akci, ješ­tě ste­re­o­typ­něj­ší a bez­vý­znam­něj­ší než všich­ni jeho před­chůd­ci.“

- Encyklopedie mezi­ná­rod­ní­ho fil­mu

„Pestrý a rutin­ně vyprá­vě­ný dob­ro­druž­ný pří­běh na moti­vy Karla Maye. Kvůli zby­teč­né scé­ně muče­ní by měl být film viděn až od 15 let.“

- Evangelical Film Observer


Zdroj: Německá Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Poklad na Stříbrném jezeře: Legenda mezi dobrodružnými filmy14. července 2024 Poklad na Stříbrném jezeře: Legenda mezi dobrodružnými filmy Pohádkový poklad, neohrožení hrdinové, dechberoucí příroda a nezapomenutelná hudba. Film „Poklad na Stříbrném jezeře“ z roku 1962, inspirovaný knihou Karla Maye, se stal klasikou […] Posted in Speciály
  • Poklad na Stříbrném jezeře20. prosince 2021 Poklad na Stříbrném jezeře Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee) je film Haralda Reinla natočený podle stejnojmenné knihy Karla Maye. Scénář se od románové předlohy značně odchyluje. V hlavních rolích […] Posted in Speciály
  • Vinnetou a míšenka Apanači17. ledna 2022 Vinnetou a míšenka Apanači Winnetou und das Halbblut Apanatschi je německo-jugoslávský film z roku 1966, velmi volně založený na motivy Karla Maye (Karl May film). Premiéra se konala 17. srpna 1966 v mnichovském […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Poslední výstřel21. prosince 2021 Vinnetou - Poslední výstřel Vinnetou - Poslední výstřel je celovečerní film z roku 1965, který natočil režisér Harald Reinl podle knihy Karla Maye. Hlavní role ztvárnili Lex Barker a Pierre Brice, dále Rik Battaglia, […] Posted in Speciály
  • Vinnetou18. prosince 2021 Vinnetou Winnetou 1. díl je celovečerní film natočený podle stejnojmenného románu Karla Maye (film Karl May) v režii Haralda Reinla. V hlavních rolích se představí Lex Barker a Pierre Brice, Mario […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu28. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou - Poslední výstřel proběhla 14. října 1965 v Essenu v kině Lichtburg. Zúčastnili se jí Lex Barker, Sophie Hardy a Ralf Wolter. Pierre Brice se premiéry v Essenu […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špatnými následky27. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špatnými následky U řeky Zrmanji se natáčely jak záběry apačského puebla, tak také pasáž s hořícími vory - scéna, která stejně jako mnoho jiných nepocházela z pera Karla Maye. Scenárista Harald G. Petersson […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetouova smrt26. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetouova smrt Po několika dnech bylo natáčení v Trogiru u konce a na programu stály nejdůležitější záběry: u Zadaru se měla natáčet Vinnetouova smrt. Štáb se ubytoval v úplně novém prázdninovém […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Z ateliérů CCC do Jugoslávie25. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Z ateliérů CCC do Jugoslávie Vinnetou - Poslední výstřel se začal natáčet v ateliérech společnosti CCC v Berlíně-Spandau. Poprvé se kamera rozsvítila v úterý 8. června 1965, tedy jen několik dní poté, co zde Harald […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít23. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít Závěrečný snímek z trilogie Vinnetou těží z přítomnosti obou hlavních hrdinů Lexe Barkera a Pierra Brice. Je to jejich film - film o věrném přátelství náčelníka Apačů Vinnetoua a jeho […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37660 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72015 KB. | 22.07.2024 - 15:06:48