Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou a míšenka Apanači - Náčelník, který nechtěl být Indiánem

Vinnetou a míšenka Apanači - Náčelník, který nechtěl být Indiánem

Misenka
Misenka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natáčení Míšenky Apanači zača­lo 4. dub­na 1966 u Omiše. Celý tým se uby­to­val v hote­lu Marijan ve Splitu. Jeden z nej­dů­le­ži­těj­ších moti­vů prv­ní čás­ti natá­če­ní, far­mu Maca Hallera, posta­vil Vladimir Tadej u Radmanových mlýnů na řece Cetině. Tato roman­tic­ká kra­ji­na se obje­vi­la již ve fil­mech Vinnetou - Rudý gentle­man, Petrolejový princ i Old Surehand. Mac Hallerova far­ma se však nachá­ze­la na opač­ném bře­hu řeky Cetiny, k němuž se neda­lo dostat auto­mo­bi­ly. Veškeré mate­ri­á­ly potřeb­né pro stav­bu far­my muse­ly být pře­ve­ze­ny na nafu­ko­va­cích člu­nech, stej­ně jako fil­ma­ři a her­ci kaž­dý den pře­plou­va­li na dru­hou stra­nu bře­hu.

Když fil­mo­vý štáb při­ces­to­val do Omiše, byla to pro obec sku­teč­ná sen­za­ce. Místní oby­va­te­lé měli účin­ko­vat ve fil­mu jako sta­tis­té - jaké vzru­še­ní v jejich dopo­sud klid­ném živo­tě. Asistent reži­sé­ra Slavko Andres byl pově­řen výbě­rem sta­tis­tů pro role Indiánů. Procházel Omiší a hle­dal vhod­né lidi s kost­na­tým obli­če­jem a orlím nosem. Moc nevy­svět­lo­val, jenom jim říkal, kdy a kam mají při­jít na natá­če­ní. U indi­án­ských sta­nů se pak shro­máž­di­lo vel­ké množ­ství lidí, kte­ří stá­li ve fron­tě, aby se necha­li nalí­čit. Maskér jim bar­vil těla i obli­če­je na rudo a pře­dá­val je pak kosty­mé­ro­vi. Tu se fron­ta Indiánů zasta­vi­la, což Slavko Andres ihned zpo­zo­ro­val a při­stou­pil k muži, kte­rý se nechtěl nechat nalí­čit. „Na co čeká­te, člo­vě­če? Svlékněte se!“ kři­kl Andres na muže. Tento poně­kud vybra­ně oble­če­ný muž na něj udi­ve­ně pohlé­dl: „Já jsem pře­ce nepři­šel kvů­li tomu!“ Oba muži se spo­lu zača­li hádat. Do věci se vlo­žil vedou­cí pro­duk­ce Stipe Gurdulić a celou situ­a­ci brzy vysvět­lil. Onen ele­gant­ní pán nebyl žád­ný sta­tis­ta, nýbrž sta­ros­ta Omiše, kte­rý se při­šel podí­vat na slav­nost­ní prv­ní klap­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77574 s | počet dotazů: 239 | paměť: 72156 KB. | 18.04.2024 - 03:13:07