Kritiky.cz > Speciály > Nejhorší základka na zemi? Rozhodně ta v South Parku

Nejhorší základka na zemi? Rozhodně ta v South Parku

cartman piracy
cartman piracy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letní prázd­ni­ny se nená­vrat­ně blí­ží ke své­mu kon­ci a mno­ho ško­lá­ků začí­ná poma­lu odpo­čí­tá­vat posled­ní dny radost­né­ho nic­ne­dě­lá­ní, kte­ré ukon­čí až prv­ní záři­jo­vé zvo­ně­ní. Jistě se mezi nimi najde spous­ta tako­vých, kte­ří vám budou tvr­dit, že prá­vě jejich ško­la je tou nej­hor­ší na celém svě­tě. I ta nej­za­pad­lej­ší ško­la v repub­li­ce však bled­ne v porov­ná­ní se základ­ní ško­lou v South Parku.

 Základní ško­la v South Parku je dějiš­těm veli­ké čás­ti epi­zod toho­to popu­lár­ní­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu, a tak by si jeden pomys­lel, že jsou zde míst­ní žáci v čele s Ericem Cartmanem spo­ko­je­ní. Stejně jako jiné děti ško­lou povin­né však zkrát­ka nema­jí na výběr. Přinášíme vám něko­lik důvo­dů, proč by kaž­dý rozum­ný člo­věk po jed­nom vyu­čo­va­cím dni strá­ve­ném v South Parku radost­ně vzpo­mí­nal na svou alma mater.

  1. Škola hrou

Učitelé nema­jí být zda­le­ka jen zpro­střed­ko­va­te­li vzdě­lá­ní. Mají být opo­rou, vzo­rem, pří­te­lem a ochrán­cem. V South Parku jsou však spí­še pro smích. Genderové eska­pá­dy pana Garrisona/paní Garrisonové, během kte­rých pro­šel něko­li­ka změ­na­mi pohla­ví a svou veřej­nou kri­zí iden­ti­ty při­dě­lal něko­lik vrá­sek nejen ředi­tel­ce ško­ly, ale i samot­ným žákům, jsou dnes již legen­dár­ní. To z něho nedě­lá špat­né­ho člo­vě­ka, ale spo­lu se zau­ja­tos­tí, igno­ran­stvím a pomstych­ti­vos­tí při­nejmen­ším špat­né­ho uči­te­le - i když v South Parku se řadí ješ­tě k těm lep­ším.

  1. Spolužáci jsou zví­řa­ta

Děti umě­jí být kru­té, a ty ze South Parku obzvlášť. Nejenže jim při­pa­dá nad­mí­ru vtip­né vyko­ná­vat vel­kou potře­bu do pisoá­rů, pomě­řo­vat si na škol­ních chod­bách při­ro­ze­ní a šika­no­vat slab­ší spo­lu­žá­ky, ale jsou schop­ni oprav­do­vých zlo­či­nů. Své by vám o tom moh­la pově­dět uči­tel­ka výtvar­né výcho­vy paní Claridgová, jež skon­či­la v pla­me­nech požá­ru zalo­že­né­ho míst­ní­mi chlap­ci. V South Parku se s vámi život zkrát­ka nemaz­lí.

 

  1. S dobrou radou nepo­čí­tej­te

Poslední záchran­nou sta­ni­cí pro ztrá­pe­né­ho stu­den­ta by se měla stát kan­ce­lář škol­ní­ho porad­ce. Té sou­th­parkské velí ne zrov­na pev­nou rukou pan Mackey, jenž kaž­dý den obě­ta­vě odpo­ví­dá na dota­zy míst­ních žáků a pomá­há jim navi­go­vat skrz slo­ži­té obdo­bí dospí­vá­ní. Co naplat, že stu­den­ti odchá­ze­jí z jeho kan­ce­lá­ře zpra­vi­dla ješ­tě zma­te­něj­ší, než když do ní vchá­ze­li.

  1. Bon appétit!

Achillovou patou té sebe­lep­ší ško­ly povět­ši­nou bývá škol­ní jídel­na. Nevzhledné omáč­ky hně­dé či čer­ve­né bar­vy, roz­va­ře­né pří­lo­hy a dochu­co­vá­ní podiv­ný­mi pří­sa­da­mi jsou stá­le usa­ze­ny hlu­bo­ko v pamě­ti mno­hých z nás. Tuzemské ško­ly se mohou ale­spoň čás­teč­ně vymlu­vit na relik­ty komu­nis­mu, gastro­no­mic­ká kouz­la škol­ní jídel­ny v South Parku jsou však čis­tě záslu­hou tam­ní­ho per­so­ná­lu, a tak se nikdo nebu­de podi­vo­vat, když jako Cartman radě­ji sáh­ne­te po bage­tě z auto­ma­tu.

O nej­hor­ší základ­ce, škol­ní jídel­ně i řadě neko­rekt­ních postav se může­te pře­svěd­čit sami na Prima Comedy Central, kde Městeško South Park vysí­la­jí. Po nestár­nou­cí kla­si­ce s Panem Hankey, milo­va­ným Šéfem a věč­ně závis­lým Ručníčkem se může­te brzy těšit na 22. sérii, kte­rá se vra­cí ke koře­nům toho­to legen­dár­ní­ho seri­á­lu – méně poli­ti­ky a více ztřeš­tě­ných nápa­dů ško­lou povin­né par­ty.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27097 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71571 KB. | 25.06.2024 - 19:34:47