Kritiky.cz > Speciály > Mezi Supy - Průběh natáčení

Mezi Supy - Průběh natáčení

MeziSupy
MeziSupy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natáčení fil­mu zača­lo 10. srp­na 1964 na pla­ni­ně Grobničko polje u Rijeky, kde se ješ­tě před dvě­ma týd­ny natá­čel dru­hý díl Vinnetoua. Nyní zde archi­tekt Vladimir Tadej vybu­do­val Baumannův ranč. Další vel­ké dějiš­tě se nachá­ze­lo na ces­tě k lyžař­ské oblas­ti Plataku, kde byla posta­ve­na ves­ni­ce Šošonů. Většina sta­nů a rekvi­zit byla pou­ži­ta z fil­mu Vinnetou - Rudý gentle­man a pro potře­by natá­če­ní byly jen mír­ně upra­ve­ny. Osamělou ves­ni­ci Šošonů stře­žil jeden hlí­dač z Jadran fil­mu. Jednou v noci ho pře­kva­pi­la dvo­ji­ce divo­kých med­vě­dů, kte­rým se naštěs­tí doká­zal ubrá­nit. Produkce oka­mži­tě navý­ši­la počet stráž­ných a dala jim k dis­po­zi­ci i zbra­ně. O dva dny poz­dě­ji se fil­ma­ři dozvě­dě­li, že v té samé oblas­ti zaú­to­či­li med­vě­di i na les­ní­ka, kte­rý bohu­žel svým zra­ně­ním pod­lehl.

Další nepří­jem­ný záži­tek s med­vě­dy si fil­ma­ři odnes­li z natá­če­ní úvod­ní čás­ti fil­mu, v níž se Vinnetou, Baumann a jeho syn Martin vydá­va­jí na lov med­vě­da. Tentokrát si fil­ma­ři nene­cha­li při­vézt cir­ku­so­vá zví­řa­ta z Německa, jako to uči­ni­li během natá­če­ní sním­ku Vinnetou - Rudý gentle­man, ale spo­ko­ji­li se s míst­ním med­vě­dem, kte­ré­ho od mlá­dí drže­li v zaje­tí lidé z neda­le­ké ves­ni­ce. Najali také míst­ní­ho lov­ce, kte­rý vlast­nil smeč­ku ost­rých pas­týř­ských psů a byli ujiš­tě­ni, že psi dají med­vě­do­vi na frak. Jenže po prv­ním vzá­jem­ném úto­ku ztra­ti­li psi svou bojov­nou nála­du a drže­li se od med­vě­da v ucti­vé vzdá­le­nos­ti. Druhý den při­ve­dl mys­li­vec jiné psy a opět sli­bo­val fil­ma­řům, že z med­vě­da nic nezů­sta­ne. Ale ani nová dvo­ji­ce se nechtě­la pouš­tět do krva­vé šar­vát­ky - jakmi­le psi utr­ži­li od med­vě­da prv­ní vět­ší šrá­my, stáh­li se opět do ústra­ní. Medvěd se oči­vid­ně nudil. Rozmrzelý lovec ho chtěl tro­chu popích­nout a hodil po něm kame­nem. Zvíře se oka­mži­tě roze­běh­lo pro­ti lov­ci a ten ho v posled­ním mož­ném oka­mži­ku zastře­lil. Filmaři se muse­li spo­ko­jit jen s vel­mi krát­ký­mi a neú­pl­ný­mi zábě­ry.

Jednou z dal­ších loka­lit, kde se natá­čel sní­mek Mezi Supy, je oko­lí zná­mé­ho leto­vis­ka Starigrad-Paklenica. V mís­tech býva­lé­ho El Dora z Pokladu na Stříbrném jeze­ře byla posta­ve­na zchát­ra­lá zla­to­ko­pec­ká osa­da se salo­o­nem. Ze ská­ly, z níž ban­di­té pře­pad­li v Pokladu na Stříbrném jeze­ředostav­ník, pozo­ro­val Vinnetou ban­du Supů. Významnou roli hra­je ve fil­mu hor­ský prů­smyk Mali Alan, kde byl posta­ven noč­ní tábor Supů, oče­ká­va­jí­cích Wellerovu zprá­vu o zahá­je­ní úto­ku na osad­ní­ky. Odehrával se tady i závě­reč­ný sou­boj mezi Old Surehandem, Martinem a Wellerem. Poté, co se štáb pře­su­nul do pobřež­ní­ho leto­vis­ka Splitu, vyda­li se pra­cov­ní­ci Jadran fil­mu hle­dat nové loka­li­ty. V oko­lí jeze­ra Peručko, u osa­dy Vrlika, obje­vi­li lidu­prázd­nou kame­ni­tou pla­ni­nu, kte­rá byla jako stvo­ře­ná pro natá­če­ní závě­reč­né­ho boje osad­ní­ků s ban­dou Supů. Fascinující obraz neru­ši­ly domy ani slou­py elek­tric­ké­ho vede­ní, jen osa­mě­lý pas­týř tu hlí­dal stá­do ovcí. Asi o kilo­me­tr dál, ve vyschlé čás­ti jeze­ra, se nachá­ze­la poušt­ní kra­ji­na se žluto-bílým pís­kem, kte­rá fil­ma­řům poslou­ži­la pro natá­če­ní scé­ny, v níž se Martin a Annie při­dá­va­jí k při­stě­ho­val­cům.

Ve Vrlice se štáb potý­kal s bórou, sil­ným nára­zo­vým větrem z hor, kte­rý už zapří­či­nil ško­dy u obou před­cho­zích dílů Vinnetoua. Tentokrát byl zce­la zni­čen obyt­ný pří­věs, v němž her­ci odpo­čí­va­li ve chví­lích vol­na. Nikomu se naštěs­tí nic nesta­lo - Elke Sommer, kte­rá v něm pobý­va­la jako posled­ní, opus­ti­la pří­věs krát­ce před niči­vým úde­rem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
4 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Martin Karas

zby­teč­né vraž­dě­ní zví­řat je fakt ubo­host

Jitka

Souhlas.

Brumak

Jako, ze je lep­si se nechat roz­tr­hat, jo? Uz vas vidim...

Zdeněk

Neměli med­vě­da úmy­sl­ně dráž­dit.

  • Mezi Supy - Premiéra filmu26. července 2019 Mezi Supy - Premiéra filmu Premiérové představení se uskutečnilo 8. prosince 1964 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Publikum ve zcela vyprodaném sále nadšeně vítalo Stewarta Grangera, Waltera Barnese, Gojka […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Scénář a režie24. července 2019 Mezi Supy - Scénář a režie Scénář k filmu napsalo autorské duo Eberhard Keindorff a Johanna Sibelius, k nimž se přidal ještě zkušený scenárista Harald G. Petersson. Šéf Rialta Horst Wendlandt měl obzvláště velkou […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Obsah filmu & Herecké obsazení & Filmový štáb23. července 2019 Mezi Supy - Obsah filmu & Herecké obsazení & Filmový štáb Obsah filmu Baumann se synem Martinem a přítelem Vinnetouem zahlédnou při stopování medvěda dva Šošony, pronásledující na koních bělochy. Při návratu na ranč najde Baumann svou ženu a […] Posted in Spoilery
  • Mezi Supy - Unter Geiern (1964)23. července 2019 Mezi Supy - Unter Geiern (1964) Snímek Mezi Supy je čtvrtou mayovkou z dílny producenta Horsta Wendlandta. Původní název filmu zněl Winnetou und der Bärenjäger - Vinnetou a lovec medvědů - a hlavním hrdinou se měl stát […] Posted in Speciály
  • Mezi supy30. ledna 2022 Mezi supy Mezi supy je německo-francouzský film Karla Maye z roku 1964 natočený na motivy stejnojmenné knihy Karla Maye. Premiéra se konala 8. prosince 1964 v mnichovském […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu Po smrti svého otce stal se náčelníkem všech Apačů žijících na rozsáhlých lovištích mezi Texasem a Novým Mexikem mladý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech končin světa pronikali do dalších a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman Premiéra filmu proběhla 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a desetitisíce diváků chtělo vidět Vinnetoua, Old Shatterhanda, Ribannu, Castlepoola a padoucha Forrestera, ale jen 4.416 z nich […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum Komparsisté dostávali za jeden natáčecí den odměnu ve výši 16 marek, specialisté si denně přišli na 53 marek a kaskadérům bylo vypláceno 160 marek za jeden pád. Pronájem jugoslávské […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak Už při natáčení prvních mayovek se skupina kaskadérů spřátelila s německým personálem i s režisérem Reinlem. Také on měl rád tyhle rozpustilé mladíky, zejména proto, že svoji kaskadérskou […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu11. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu Dne 28. května 1964 začalo natáčení jedné z nejakčnějších scén v celém filmu: požár v New Venangu. Petrolejové pole s dřevěnými věžemi, domy a skladišti postavil Vladimir Tadej […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

4
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95155 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72241 KB. | 19.04.2024 - 01:11:50