Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou a míšenka Apanači - Přípravy na natáčení filmu

Vinnetou a míšenka Apanači - Přípravy na natáčení filmu

Misenka
Misenka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roce 1966 zamýš­lel pro­du­cent Wendlandt nato­čit Míšenku Apanači a potom dru­hý díl Old Surehanda. Třetí sní­mek měl být věno­ván hrdi­no­vi Old Firehandovi, kte­rý se měl dokon­ce obje­vit již v Míšence Apanači. Jenže o Vánocích roku 1965 bylo již zřej­mé, že prá­vě pro­mí­ta­ný prv­ní díl Old Surehanda bude pro­pa­dák, a tak Wendlandt narych­lo změ­nil své plá­ny: dru­hý díl Old Surehanda zce­la vyškrt­nul a mís­to něho nasa­dil Old Firehanda.

Scénář k Míšence Apanači měl pod­le Wendlandtova roz­hod­nu­tí napsat Fred Denger. V jed­nom z prv­ních expo­sé se dočí­tá­me: „Vysoko ve Skalistých horách sto­jí srub lov­ce kože­šin Maca McLoweryho. Padesátiletý Ir zde žije šťast­ně a spo­ko­je­ně se svou rodi­nou, Apačkou Mine-Yotou, a dce­rou Pepiccou. Když se jim před pěti lety naro­dil ješ­tě syn, ze samé rados­ti ho pojme­no­va­li Happy.“ Toto expo­sé dozna­lo ješ­tě v prů­bě­hu psa­ní scé­ná­ře čet­ných změn. Hrdina fil­mu původ­ně nebyl Old Shatterhand, nýbrž Old Firehand. Ale pro­to­že fil­ma­ři nena­šli vhod­né­ho před­sta­vi­te­le, byla role pře­psá­na na Old Shatterhanda. To bylo pro Lexe Barkera štěs­tí, jinak by se v roce 1966 v žád­né may­ov­ce neob­je­vil.

Otazník se vzná­šel nad vol­bou reži­sé­ra. Po neú­spě­chu fil­mu Old Surehand se s Alfredem Vohrerem nepo­čí­ta­lo, ten se měl do budouc­na věno­vat řemeslu, kte­ré ovlá­dal nej­lé­pe - walla­ceov­kám. Harald Reinl byl po celý rok zaměst­nán natá­če­ním Nibelungů, a tak Wendlandtovi nezby­lo nic jiné­ho, než poslat „na fron­tu“ něko­ho jiné­ho. Vhodným reži­sé­rem se mu zdál být Paul May, kte­ré­ho pro­sla­vi­ly fil­my 08/15 nebo Via Mala. Vlastně by to byl i dob­rý obchod­ní tah: May zfil­mu­je Maye! Nakonec se ale všech­no udá­lo poně­kud jinak.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11550 s | počet dotazů: 239 | paměť: 72367 KB. | 20.05.2024 - 20:25:23