Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak

Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak

RudGantleman4
RudGantleman4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už při natá­če­ní prv­ních may­o­vek se sku­pi­na kaska­dé­rů spřá­te­li­la s němec­kým per­so­ná­lem i s reži­sé­rem Reinlem. Také on měl rád tyhle roz­pus­ti­lé mla­dí­ky, zejmé­na pro­to, že svo­ji kaska­dér­skou prá­ci děla­li pro­fe­si­o­nál­ně, ale sou­čas­ně s humo­rem. Kromě něm­či­ny ovlá­dal Reinl také ital­šti­nu a sna­žil se nau­čit i něko­lik chor­vat­ských slov, kte­rá mohl upo­tře­bit při natá­če­ní. Jedna ze scén se ode­hrá­va­la poměr­ně dale­ko od kame­ry a reži­sé­ra, a tak si Reinl domlu­vil s kaska­dé­ry zna­me­ní, po kte­rém se měli tryskem roz­jet na svých koních. Tím zna­me­ním bylo, že si sun­dá klo­bouk a zved­ne jej nad hla­vu. Jen mimo­cho­dem se zeptal své­ho asi­s­ten­ta Slavka Andrese, jak se chor­vat­sky řek­ne klo­bouk. „Šešir,“ odpo­vě­děl krát­ce Andres. Zavalitý kaska­dér a vti­pá­lek Stjepan Špoljarić rýpnul asi­s­ten­ta pod žeb­ra a přís­ně řekl: „No, co? V Zagorje říká­me škr­lak!“ Všichni kaska­dé­ři s mru­če­ním při­taka­li; tak zůsta­lo u škr­la­ku. Reinl zkou­šel to kom­pli­ko­va­né slo­vo vyslo­vit, ale byl totál­ně pople­te­ný. Po chví­li se mu ale poda­ři­lo těž­kost jazy­ka pře­ko­nat a se zjev­nou hrdos­tí hlá­sil kaska­dé­rům, že jakmi­le si sun­dá svůj škr­lak a opět ho rych­le nasa­dí, mají se tryskem roz­jet. Domluva se zda­ři­la, stej­ně jako nato­če­ní scé­ny. Tím ale his­tor­ka se škr­la­kem ješ­tě nekon­čí...

Režiséru Reinlovi děla­lo vždy vel­kou radost pou­ží­vat slo­vo škr­lak při růz­ných pří­le­ži­tos­tech, ať už to bylo vhod­né nebo ne, pro­to­že byl na sebe hrdý, že umí vyslo­vit tak obtíž­né slo­vo. Natáčení všech fil­mů o Vinnetouovi se muse­lo dokon­čo­vat v Berlíně, pokud měl film dostat „němec­kou stát­ní pří­sluš­nost“. V Berlíně účin­ko­va­li němeč­tí kaska­dé­ři, na což Reinl zapo­mněl a opa­ko­val jim pokyn: „Když zved­nu škr­lak a zase ho nasa­dím, je konec odpo­čin­ku!“ Němečtí kaska­dé­ři se po sobě nechá­pa­vě díva­li a jeden z nich se nako­nec Reinla zeptal: „Promiňte, pane dok­to­re, co zna­me­ná to slo­vo, kte­ré nemůžu ani vyslo­vit, natož pak pocho­pit?“ Režisér se plácl do čela. Požádal němec­ké kaska­dé­ry o pro­mi­nu­tí a nazval klo­bouk jeho němec­kým názvem.

Na pla­ni­ně Grobničko polje vznik­ly kuli­sy vojen­ské pev­nos­ti Niobrara. K tomu­to úče­lu byly pře­sta­vě­ny a obmě­ně­ny inte­ri­é­ry Butlerovy far­my, kte­rou vysta­věl scé­no­graf Duško Jeričević pro Poklad na Stříbrném jeze­ře, a kte­rá ješ­tě exis­to­va­la, včet­ně upra­ve­né­ho krbu. Jednou z posled­ních loka­lit, kde se natá­čel film Vinnetou - Rudý gentle­man, byl Platak. Hluboko v lese fil­ma­ři obje­vi­li pře­krás­nou roz­lehlou lou­ku, na kte­ré posta­vi­li tábor Assiniboinů. Nacházeli se však upro­střed zim­ní­ho spor­tov­ní­ho are­á­lu a kame­ra­man Kalinke musel dávat dob­rý pozor, aby se v zábě­rech neob­je­vil lyžař­ský vlek. Natáčení v exte­ri­é­ru skon­či­lo 20. čer­ven­ce 1964.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu Po smrti svého otce stal se náčelníkem všech Apačů žijících na rozsáhlých lovištích mezi Texasem a Novým Mexikem mladý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech končin světa pronikali do dalších a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman Premiéra filmu proběhla 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a desetitisíce diváků chtělo vidět Vinnetoua, Old Shatterhanda, Ribannu, Castlepoola a padoucha Forrestera, ale jen 4.416 z nich […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum Komparsisté dostávali za jeden natáčecí den odměnu ve výši 16 marek, specialisté si denně přišli na 53 marek a kaskadérům bylo vypláceno 160 marek za jeden pád. Pronájem jugoslávské […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu11. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu Dne 28. května 1964 začalo natáčení jedné z nejakčnějších scén v celém filmu: požár v New Venangu. Petrolejové pole s dřevěnými věžemi, domy a skladišti postavil Vladimir Tadej […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů10. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů Natáčení filmu Vinnetou - Rudý gentleman začalo 18. května 1964 jednou z nejtěžších scén, v níž Vinnetou zachraňuje ze spárů medvěda Ribannu, dceru náčelníka Assiniboinů. Vedoucí výroby […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964)8. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964) Horst Wendlandt, šéf produkční firmy Rialto, byl v roce 1964 na vrcholu své úspěšné kariéry. Oba filmy, Poklad na Stříbrném jezeře i Vinnetou, dosáhly nevídaného diváckého úspěchu, a tak […] Posted in Speciály
  • Mezi supy30. ledna 2022 Mezi supy Mezi supy je německo-francouzský film Karla Maye z roku 1964 natočený na motivy stejnojmenné knihy Karla Maye. Premiéra se konala 8. prosince 1964 v mnichovském […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Premiéra filmu26. července 2019 Mezi Supy - Premiéra filmu Premiérové představení se uskutečnilo 8. prosince 1964 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Publikum ve zcela vyprodaném sále nadšeně vítalo Stewarta Grangera, Waltera Barnese, Gojka […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Průběh natáčení25. července 2019 Mezi Supy - Průběh natáčení Natáčení filmu začalo 10. srpna 1964 na planině Grobničko polje u Rijeky, kde se ještě před dvěma týdny natáčel druhý díl Vinnetoua. Nyní zde architekt Vladimir Tadej vybudoval Baumannův […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Scénář a režie24. července 2019 Mezi Supy - Scénář a režie Scénář k filmu napsalo autorské duo Eberhard Keindorff a Johanna Sibelius, k nimž se přidal ještě zkušený scenárista Harald G. Petersson. Šéf Rialta Horst Wendlandt měl obzvláště velkou […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72870 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72201 KB. | 13.04.2024 - 03:57:47