Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964)

Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964)

W02A01
W02A01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Horst Wendlandt, šéf pro­dukč­ní fir­my Rialto, byl v roce 1964 na vrcho­lu své úspěš­né kari­é­ry. Oba fil­my, Poklad na Stříbrném jeze­ře i Vinnetou, dosáh­ly neví­da­né­ho divác­ké­ho úspě­chu, a tak bylo zce­la při­ro­ze­né, že chtěl v natá­če­ní may­o­vek pokra­čo­vat. Ze své­ho sezna­mu si vybral dru­hý díl romá­nu Vinnetou a kni­hu Mezi Supy, kte­rá zahr­nu­je dva na sebe nava­zu­jí­cí pří­běhy Syn lov­ce med­vě­dů a Duch Llana Estacada. V násle­du­jí­cím roce měl v plá­nu zfil­mo­vat romá­ny Petrolejový princOld Surehand a tře­tí díl Vinnetoua.

Vrásky na čele při­dě­lá­val Horstu Wendlandtovi jeho odvě­ký rival Artur Brauner, kte­rý s fil­mem Old Shatterhand navá­zal na úspěch prv­ních may­o­vek Rialta. Wendlandt se sice nemu­sel obá­vat, že by se Brauner pus­til do natá­če­ní dal­ší vin­ne­tou­ov­ky (pod­le exklu­zív­ní smlou­vy, kte­rou Pierre Brice a Lex Barker uza­vře­li s Horstem Wendlandtem, smě­li v rolích Vinnetoua a Old Shatterhanda účin­ko­vat pou­ze v may­ov­kách z pro­duk­ce Rialta), ale v natá­če­ní ori­en­tál­ních nebo mexic­kých may­o­vek nemohl Braunerovi nijak zabrá­nit. Koncem břez­na 1964 se v cen­t­rá­le dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­ti Constantin kona­la pora­da, kte­ré se kro­mě Horsta Wendlandta zúčast­ni­li také nový dra­ma­turg Manfred Barthel a nakla­da­tel Joachim Schmid. Pánové se shod­li na tom, že by Artur Brauner neměl natá­čet více než dvě may­ov­ky roč­ně, aby nedo­šlo k pře­sy­ce­ní trhu a pokle­su zájmu divá­ků. Zároveň si uvě­do­mo­va­li, že nema­jí prak­tic­ky žád­né mož­nos­ti, jak ovliv­nit jed­ná­ní nej­moc­něj­ší­ho němec­ké­ho pro­du­cen­ta. Na Braunerově stra­ně stál i Lex Barker, jemuž byl kon­ku­renč­ní boj obou pro­du­cen­tů víta­ný - jeho cena tím stou­pa­la. V těž­ké pozi­ci se nao­pak ocit­lo vede­ní Constantinu: na jed­né stra­ně by fir­ma ráda dis­tri­bu­o­va­la i Braunerovy may­ov­ky, aby měla celý byz­nys s Karlem Mayem pod kon­t­ro­lou, na dru­hou stra­nu bylo potře­ba zacho­vat se loa­jál­ně vůči Horstu Wendlandtovi, kte­rý mni­chov­ské­mu pod­ni­ku plnil kasy zla­tem. Problém se nako­nec vyře­šil sám od sebe, pro­to­že Brauner uza­vřel smlou­vu s dis­tri­buč­ní fir­mou Gloria.

Narozdíl od prv­ní­ho dílu romá­nu Vinnetou, kte­rý Karel May napsal pro kniž­ní vydá­ní u nakla­da­te­le Fehsenfelda, vzni­kl dru­hý díl seřa­ze­ním jed­not­li­vých poví­dek, kte­ré May už dří­ve pub­li­ko­val v růz­ných časo­pi­sech. Pro fil­ma­ře neby­lo jed­no­du­ché držet se před­lo­hy tak, aby výsle­dek byl sro­zu­mi­tel­ný širo­ké divác­ké veřej­nos­ti, a pro­to nako­nec z před­lo­hy vybra­li jen něko­lik postav a moti­vů, z nichž sesta­vi­li zce­la nový, smyš­le­ný pří­běh. Ve fil­mu chy­bí mno­ho zná­mých a stě­žej­ních postav, např. troj­lís­tek Sam Hawkens, Dick Stone a Will Parker, tajem­ný zále­sák Old Death, niče­ma Parranoh ali­as Tim Finnetey, nemé­ně dare­bác­ký Santer (kte­ré­ho necha­li fil­ma­ři umřít ve fil­mu Vinnetou) a stej­ně jako v Pokladu na Stříbrném jeze­ře i Old Firehand. Místo nich se ve fil­mu obje­vi­ly dvě komic­ké figur­ky, kte­ré sice pochá­ze­jí z pera Karla Maye, ale nevy­stu­pu­jí ve dru­hém dílu romá­nu Vinnetou: lord Castlepool a Gunstick Uncle.

Další kapi­to­la spe­ci­á­lu o fil­mu Vinnetou - Rudý gentle­man bude vydá­na 10.7.2018 v 8:00.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu Po smrti svého otce stal se náčelníkem všech Apačů žijících na rozsáhlých lovištích mezi Texasem a Novým Mexikem mladý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech končin světa pronikali do dalších a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman Premiéra filmu proběhla 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a desetitisíce diváků chtělo vidět Vinnetoua, Old Shatterhanda, Ribannu, Castlepoola a padoucha Forrestera, ale jen 4.416 z nich […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum Komparsisté dostávali za jeden natáčecí den odměnu ve výši 16 marek, specialisté si denně přišli na 53 marek a kaskadérům bylo vypláceno 160 marek za jeden pád. Pronájem jugoslávské […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak Už při natáčení prvních mayovek se skupina kaskadérů spřátelila s německým personálem i s režisérem Reinlem. Také on měl rád tyhle rozpustilé mladíky, zejména proto, že svoji kaskadérskou […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu11. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu Dne 28. května 1964 začalo natáčení jedné z nejakčnějších scén v celém filmu: požár v New Venangu. Petrolejové pole s dřevěnými věžemi, domy a skladišti postavil Vladimir Tadej […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů10. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů Natáčení filmu Vinnetou - Rudý gentleman začalo 18. května 1964 jednou z nejtěžších scén, v níž Vinnetou zachraňuje ze spárů medvěda Ribannu, dceru náčelníka Assiniboinů. Vedoucí výroby […] Posted in Speciály
  • Mezi supy30. ledna 2022 Mezi supy Mezi supy je německo-francouzský film Karla Maye z roku 1964 natočený na motivy stejnojmenné knihy Karla Maye. Premiéra se konala 8. prosince 1964 v mnichovském […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Premiéra filmu26. července 2019 Mezi Supy - Premiéra filmu Premiérové představení se uskutečnilo 8. prosince 1964 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Publikum ve zcela vyprodaném sále nadšeně vítalo Stewarta Grangera, Waltera Barnese, Gojka […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Průběh natáčení25. července 2019 Mezi Supy - Průběh natáčení Natáčení filmu začalo 10. srpna 1964 na planině Grobničko polje u Rijeky, kde se ještě před dvěma týdny natáčel druhý díl Vinnetoua. Nyní zde architekt Vladimir Tadej vybudoval Baumannův […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Scénář a režie24. července 2019 Mezi Supy - Scénář a režie Scénář k filmu napsalo autorské duo Eberhard Keindorff a Johanna Sibelius, k nimž se přidal ještě zkušený scenárista Harald G. Petersson. Šéf Rialta Horst Wendlandt měl obzvláště velkou […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10644 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72197 KB. | 18.04.2024 - 06:06:35