Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou - Rudý gentleman

Vinnetou - Rudý gentleman

RG
RG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vinnetou - Rudý gentle­man  je film z roku 1964 (Karl May film) reži­sé­ra Haralda Reinla, vol­ně zalo­že­ný na stej­no­jmen­né kni­ze Karla Maye. V hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Lex Barker a Pierre Brice, dále Anthony Steel, Karin Dor a Klaus Kinski.

Premiéra fil­mu se kona­la 17. září 1964 v Lichtburgu v Essenu.

Děj

Vinnetouovi se poda­ří na posled­ní chví­li zachrá­nit náčel­ní­ko­vu dce­ru Ribannu před med­vě­dem během ces­ty k indi­án­ské­mu kme­ni Assiniboinů. Její otec z vděč­nos­ti pro­pus­tí na Vinnetouovu žádost tři dří­ve zaja­té vojá­ky z kůlu. Mezi vojá­ky je i poru­čík Merril, syn veli­te­le pev­nos­ti Niobrara. Chce se posta­rat o to, aby se indi­á­ni a bělo­ši moh­li sejít v pev­nos­ti k míro­vé­mu jed­ná­ní. V indi­án­ském tábo­ře Assiniboinů se Vinnetou a Ribanna sezná­mí a zami­lu­jí se do sebe.

Old Shatterhand se od poru­čí­ka Merrila dozví, že ban­da ban­di­ty Buda Forrestera pře­padla sta­no­vý tábor indi­á­nů kme­ne Ponca, pro­to­že na jejich úze­mí se nachá­ze­jí ložis­ka ropy. Shatterhand se vydá­vá s lor­dem Castlepoolem hle­da­jí­cím dob­ro­druž­ství do New Venanga, síd­la ban­di­ty Forrestera. Když chce Shatterhand spo­lu s tam­ní­mi děl­ní­ky ban­di­ty zasta­vit, je rop­ný tábor v New Venangu zapá­len pře­ži­vším náčel­ní­kem Ponků. Forrester pou­ži­je hoří­cí olej pro­ti děl­ní­kům, Shatterhand se může na posled­ní chví­li zachrá­nit s lor­dem Castlepoolem.

Při setká­ní indi­á­nů v pev­nos­ti Niobrara sou­hla­sí poru­čík Merril, že si v zájmu míru vez­me Ribannu za ženu. Vinnetou je zne­po­ko­jen, ale obě­tu­je svou lás­ku k Ribanně v zájmu míru. Forrester se stá­le nevzdá­vá. Se svý­mi muži pře­pad­ne osad­ní­kův vlak s povo­zy a chce z toho obvi­nit Assiniboiny. Jeho poskok David Lucas se vojá­kům ve Fort Niobrara vydá­vá za posled­ní­ho pře­ži­vší­ho z výpra­vy; otec poru­čí­ka Merrila pak vyšle trest­nou výpra­vu. Poručík Merril taj­ně pře­dá Lucase Assiniboinům, ke kte­rým se po sva­teb­ním obřa­du v pev­nos­ti vydá s Ribannou.

Když Old Shatterhand, lord Castlepool a Vinnetou navští­ví mís­to úto­ku na ces­tu, jsou obje­ve­ni Forresterem a jeho ban­dou a oble­že­ni v pro­hlub­ni. Díky lsti se jim nako­nec poda­ří unik­nout a záro­veň při­vést vojá­ky na sto­pu gan­gu. Lucasovi se poda­ří zba­vit se strá­ží a varo­vat Forrestera, že na něj v Novém Venangu čeka­jí Assiniboinové. Forrester, kte­rý se nyní nemů­že dostat k záso­bám, sle­du­je Lucasův plán, kte­rý zasle­chl, že indi­án­ské ženy a děti jsou v jes­ky­ni. Tam Forrester zatkne Ribannu a poru­čí­ka Merrila. Od vojá­ků, kte­ří dora­zi­li se Shatterhandem, poža­du­je vol­ný odchod, jinak hod­lá dvo­ji­ci zabít.

Vinnetouovi se poda­ří s bojov­ní­ky Assiniboinů pro­plout pod­zem­ním pří­to­kem do jes­ky­ně a osvo­bo­dit Merrila a Ribannu, zatím­co vojá­ci a Shatterhand zaú­to­čí u vcho­du. Forresterovi, kte­rý jako posled­ní z ban­di­tů pře­žil, je umož­něn fin­go­va­ný útěk z jes­ky­ně, než zemře na násled­ky indi­án­ských šípů. Mír je zachrá­něn, Vinnetou a Old Shatterhand mohou vyra­zit vstříc novým dob­ro­druž­stvím.

Pozadí

Po vel­kém úspě­chu prv­ní­ho dílu Vinnetoua bylo nato­če­ní dru­hé­ho dílu jas­né. Vzhledem ke slo­ži­tos­ti romá­nu však bylo nevy­hnu­tel­né pro­vést výběr. Nakladatelství Karl May navr­ho­va­lo pou­žít epi­zo­du Stará smrt, ale na začát­ku roku 1964 se Horst Wendlandt na pře­hlíd­ce fil­mů Constantin roz­ho­dl, i kvů­li tomu, že se v epi­zo­dě Stará smrt obje­vil Ku-klux-klan, udě­lat zákla­dem děje radě­ji pří­běh Ribanny.

Druhý díl Vinnetoua nava­zu­je na moti­vy milost­né­ho pří­bě­hu. Vinnetouova lás­ka k Ribanně je v romá­nu také tema­ti­zo­vá­na, ale je vyprá­vě­na retrospek­tiv­ně, to zna­me­ná, že Vinnetou se v kni­ze Ribanně dvo­řil ješ­tě před­tím, než Old Shatterhand při­jel do Ameriky. I v kni­ze si Old Firehand, běloch, zís­kal Ribannovu pří­zeň. Tato posta­va z kni­hy se ve fil­mu neob­je­ví, ale Wendlandt se roz­ho­dl pro důstoj­ní­ka jako kon­ku­ren­ta Ribanny. Harald G. Petersson pro­to kon­cem břez­na před­lo­žil svůj scé­nář. Závěrečné jed­ná­ní o něm se usku­teč­ni­lo 15. dub­na 1964 v mni­chov­ské fir­mě Constantin. Scénář byl při­jat bez námi­tek, tak­že natá­če­ní moh­lo začít nepro­dle­ně.

Od začát­ku dub­na reži­sér Harald Reinl a jeho spo­lu­pra­cov­ní­ci inten­ziv­ně hle­da­li v Jugoslávii nové půso­bi­vé kra­jin­né moti­vy. Dne 18. květ­na 1964 zača­lo natá­če­ní u Postojny. Tam se natá­čel Vinnetouův sou­boj s med­vě­dem, pro kte­rý byli z Hamburku dodá­ni tři grizzly­o­vé z Varieté Rudiho Althoffa. Většinu scé­ny s med­vě­dem však hrál sám Althoff v med­vě­dí kůži, zatím­co pro zábě­ry dru­hé­ho týmu ztvár­nil med­vě­da Herbert Kerz. Nedaleko Postojnské jes­ky­ně se natá­če­la vel­ká část fil­mu. Zde Pierre Brice vle­zl do chlad­né­ho skal­na­té­ho jeze­ra Rakov Škocjan, aby zde nato­čil scé­nu Ribannina osvo­bo­ze­ní.

Filmový štáb se poté vydal do Splitu a uby­to­val se v hote­lu Marijan. Jižně od Splitu leží malá ves­ni­ce Stobreć. Natáčení epi­zo­dy New Venango zde zača­lo 28. květ­na 1964 ve starém lomu. Většina noč­ních scén byla nato­če­na ve dne a pře­ko­pí­ro­vá­na do noč­ní atmo­sfé­ry; za roz­sáh­lé explo­ze byl zod­po­věd­ný pyro­tech­nik Erwin Lange. Severně od Splitu poblíž před­měs­tí Solin byl nato­čen útok na osad­nic­ký trek a oblé­há­ní Vinnetoua a Old Shatterhanda ban­di­ty. Vladimir Tadej vybu­do­val umě­lý vchod do jes­ky­ně u výcho­du z řeky Cetiny neda­le­ko Omiše již­ně od Splitu. Zde se natá­če­ly exte­ri­é­ro­vé zábě­ry jes­ky­ně Assiniboin.

Třetí loka­ce byla nako­nec poří­ze­na v Karlobagu. Poblíž malé ves­ni­ce Lukovo se po čty­ři dny stří­le­lo na indi­á­ny na koních, vojá­ky a ban­di­ty. 18. červ­na se jed­not­ka Rialto/Jadran pře­su­nu­la do Rijeky. Na pla­ni­ně Grobnik Polje, kde se natá­če­ly důle­ži­té scé­ny pro fil­my Poklad na Stříbrném jeze­ře a Vinnetou - 1. část, nechal fil­mo­vý archi­tekt Vladimir Tadej posta­vit „pev­nost Niobrara“. Tábor Assiniboinů se nachá­zel na lou­ce neda­le­ko Plataku. Natáčení bylo dokon­če­no 20. čer­ven­ce 1964. Závěrečnou část tvo­ři­ly inte­ri­é­ro­vé zábě­ry ve stu­di­ích CCC v Berlíně, kde byly zachy­ce­ny inte­ri­é­ry obcho­dů v Novém Venangu.

Premiéra 2. dílu Vinnetoua v essen­ském Lichtburgu 17. září 1964 byla vyvr­cho­le­ním Vinnetouovského šílen­ství. Tři pre­mi­é­ry v diva­dle navští­vi­lo 4 416 lidí, tisí­ce čeka­ly v deš­ti. Hlavní akté­ry při­ví­ta­la sku­pi­na düs­sel­dorfské­ho klu­bu Sioux Nevada v původ­ních kos­tý­mech a násle­do­va­la recep­ce pro novi­ná­ře v Burghofu.

Do kin byla uve­de­na ang­lic­ky dabo­va­ná ver­ze fil­mu pod názvem „Last of the Renegades“.


 • Photo © Columbia Pictures
 • Zdroj: Německá Wikipedie

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu Po smrti svého otce stal se náčelníkem všech Apačů žijících na rozsáhlých lovištích mezi Texasem a Novým Mexikem mladý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech končin světa pronikali do dalších a […] Posted in Spoilery
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman Premiéra filmu proběhla 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a desetitisíce diváků chtělo vidět Vinnetoua, Old Shatterhanda, Ribannu, Castlepoola a padoucha Forrestera, ale jen 4.416 z nich […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum Komparsisté dostávali za jeden natáčecí den odměnu ve výši 16 marek, specialisté si denně přišli na 53 marek a kaskadérům bylo vypláceno 160 marek za jeden pád. Pronájem jugoslávské […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak Už při natáčení prvních mayovek se skupina kaskadérů spřátelila s německým personálem i s režisérem Reinlem. Také on měl rád tyhle rozpustilé mladíky, zejména proto, že svoji kaskadérskou […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu11. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu Dne 28. května 1964 začalo natáčení jedné z nejakčnějších scén v celém filmu: požár v New Venangu. Petrolejové pole s dřevěnými věžemi, domy a skladišti postavil Vladimir Tadej […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů10. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů Natáčení filmu Vinnetou - Rudý gentleman začalo 18. května 1964 jednou z nejtěžších scén, v níž Vinnetou zachraňuje ze spárů medvěda Ribannu, dceru náčelníka Assiniboinů. Vedoucí výroby […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964)8. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964) Horst Wendlandt, šéf produkční firmy Rialto, byl v roce 1964 na vrcholu své úspěšné kariéry. Oba filmy, Poklad na Stříbrném jezeře i Vinnetou, dosáhly nevídaného diváckého úspěchu, a tak […] Posted in Speciály
 • Mezi supy30. ledna 2022 Mezi supy Mezi supy je německo-francouzský film Karla Maye z roku 1964 natočený na motivy stejnojmenné knihy Karla Maye. Premiéra se konala 8. prosince 1964 v mnichovském […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Poslední výstřel21. prosince 2021 Vinnetou - Poslední výstřel Vinnetou - Poslední výstřel je celovečerní film z roku 1965, který natočil režisér Harald Reinl podle knihy Karla Maye. Hlavní role ztvárnili Lex Barker a Pierre Brice, dále Rik Battaglia, […] Posted in Speciály
 • Poklad na Stříbrném jezeře20. prosince 2021 Poklad na Stříbrném jezeře Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee) je film Haralda Reinla natočený podle stejnojmenné knihy Karla Maye. Scénář se od románové předlohy značně odchyluje. V hlavních rolích […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09026 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72614 KB. | 28.05.2024 - 02:56:46