Kritiky.cz > Recenze knih > Všechno je jinak - Vzpomínky prof. MUDr. Ervína Adama, M.D., Ph.D., (* 1922)

Všechno je jinak - Vzpomínky prof. MUDr. Ervína Adama, M.D., Ph.D., (* 1922)

DSC 0057
DSC 0057
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se v roce 2017 pře­hnal Texasem huri­kán Harvey a napáchal vel­ké ško­dy, pro­fe­sor Ervín Adam pro­ží­val již deva­de­sá­tý pátý rok své­ho živo­ta a stej­ně, jako se to sta­lo něko­li­krát v před­cho­zích letech, se přes svůj pokro­či­lý věk pus­til do obno­vy své­ho domu. A neby­la to jedi­ná prá­ce, kte­rou si naplá­no­val. Potřeboval ješ­tě dokon­čit kni­hu vzpo­mí­nek, na kte­ré pra­co­val spo­leč­ně s Irenou Jirků. Kniha s názvem „Všechno je jinak – Cesta čes­ké­ho epi­de­mi­o­lo­ga z Podkarpatské Rusi přes Auschwitz do Prahy a Houstonu“ vyšla v nakla­da­tel­ství Academia v edi­ci Paměť kon­cem roku 2018.

Paměti býva­jí zají­ma­vým čte­ním, pro­to­že pro­po­ju­jí osob­ní vzpo­mín­ky s pro­fes­ním živo­tem, kte­rý odrá­žím pomě­ry ve spo­leč­nos­ti. Profesor Adam začí­ná svou kni­hu vzpo­mín­ka­mi na Podkarpatskou Rus, kde se naro­dil, pro­ží­val dět­ství a cho­dil do škol. Zachycuje atmo­sfé­ru v Rachově i v dal­ších měs­tech, kam se dostal během škol­ních let. Předválečné obdo­bí i začá­tek vál­ky byla mezi oby­va­te­li vel­ká nein­for­mo­va­nost, před­sta­vy o budouc­nos­ti byly znač­ně naiv­ní a infor­ma­ce o situ­a­ci v ostat­ních zemích Evropy byly zkres­le­né. Přesto se mění­cí spo­le­čen­ské pomě­ry pode­psa­ly na změ­ně cha­rak­te­rů lidí i vzta­hů mezi nimi. Vzpomínky Adama se týka­jí jed­not­li­vých situ­a­cí, kte­ré se týka­jí pře­de­vším čle­nů rodi­ny a židov­ských sou­se­dů. Od zatče­ní rodi­čů až po osvo­bo­ze­ní z kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra jsou vzpo­mín­ky posta­ve­né na věc­ném popi­su, což ve své pod­sta­tě umoc­ňu­je kru­tý obraz strá­dá­ní, kte­rým uvěz­ně­ní lidé v té době muse­li pro­jít. Sám autor o tom­to obdo­bí říká, že někte­ré zážit­ky ze své pamě­ti nedo­ká­že vyma­zat.

Konec vál­ky při­ne­sl Adamovi dal­ší život­ní mož­nos­ti, stu­di­um, lás­ku i zaměst­ná­ní v Československu. Poměry na pra­co­viš­ti v Praze pod­lé­ha­jí také nové ide­o­lo­gii a tak není divu, že v roce 1968 emi­gru­je Adam s celou rodi­nou do Rakouska. Přestože je uzná­va­ný odbor­ník ve svém obo­ru, není začá­tek v emi­gra­ci snad­ný. Je zají­ma­vé, jak vstříc­nost jed­něch kon­tras­tu­je s pod­ce­ňo­vá­ním a před­sud­ky ze stra­ny dru­hých lidí. Rodina žije postup­ně v něko­li­ka zemích Evropy, ale pamě­ti začí­ná psát až po mno­ha­le­tém půso­be­ní na odbor­ných pra­co­viš­tích v USA. Vzpomíná na setká­ní s kole­gy v pro­fes­ní pra­xi, popi­su­je pra­cov­ní vzta­hy i pova­ho­vé vlast­nos­ti osob­nos­tí, se kte­rý­mi  Adam i jeho žena Vlasta během živo­ta spo­lu­pra­co­va­li.

Čím mě kni­ha zau­ja­la? Především nabí­zí zají­ma­vé osob­ní postře­hy ze sou­ži­tí růz­ných národ­nos­tí i lidí růz­né­ho vyzná­ní z Podkarpatské Rusi. Největší pozor­nost pak věnu­je autor vzpo­mín­kám na svou pra­xi na odbor­ných pra­co­viš­tích. Jedná se o něko­lik pra­cov­ních sku­pin odbor­ní­ků, kde panu­jí nejen pra­cov­ní vzta­hy.  Bez ohle­du na poli­tic­ké zří­ze­ní si autor váží lidí, kte­ří svo­ji prá­ci berou zod­po­věd­ně, pro­je­vu­jí empa­tii a mají pev­ný cha­rak­ter. Pro odbor­nou veřej­nost bude jis­tě zají­ma­vé, jak se autor doká­zal pro­sa­dit v zahra­ni­čí, i když bylo obtíž­né pro­sa­dit nové pro­jek­ty v pro­stře­dí sil­ně ovliv­ně­ném trž­ní eko­no­mi­kou.

V před­mluvě, kte­rou napsal Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., jsou vel­mi výstiž­ně vyjá­d­ře­ny mož­nos­ti, jak je mož­né ke kni­ze při­stu­po­vat. Knihu také dopo­ru­ču­je jako čet­bu pro žáky a stu­den­ty vyš­ší­ho stup­ně vzdě­lá­vá­ní. Domnívám se však, že sku­teč­nou hod­no­tu auto­bi­o­gra­fie význam­né osob­nos­ti, kte­rou pro­fe­sor Ervín Adam beze spo­ru je, oce­ní pře­de­vším lidé, kte­ří se zají­ma­jí o lid­ské osu­dy v his­to­ric­kých sou­vis­los­tech. Detailní popi­sy postu­pů a obtí­ží při pro­sa­zo­vá­ní nových vědec­kých obje­vů nebo postu­pů odrá­ží, jak byla pro auto­ra důle­ži­tá jeho prá­ce a jak vní­mal cel­ko­vou pra­cov­ní atmo­sfé­ru bez ohle­du na to, v jaké zemi pra­co­val.

Hodnotím:  70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Teorie všeho - Jaké je být Jane26. února 2015 Teorie všeho - Jaké je být Jane Ke ztvárnění Jane Hawking potřebovali filmaři herečku, která bude sice bojovat s méně fyzickými překážkami, ale se značným počtem těch psychických, když bude ztělesňovat pilíř, který […] Posted in Speciály
  • Mistrovský plán | Tower Heist [30%]16. února 2012 Mistrovský plán | Tower Heist [30%] Mistrovský plán http://www.csfd.cz/film/286459-mistrovsky-plan/ http://www.imdb.com/title/tt0471042/   Tower Heist   Majstrovský plán Mládeži nevhodný do 12 […] Posted in Filmové recenze
  • Smash Cut (2009)16. ledna 2012 Smash Cut (2009) Režisér je pro úspěch svého filmu schopný udělat opravdu cokoliv! Able Whitman je režisérem hororových filmů. Jeho snímky jsou však tak špatné, že se na něj valí velká várka kritiky ze […] Posted in Horory
  • Červnové premiéry1. června 2003 Červnové premiéry Co nám přinese červen? Moc velké filmy to nejsou, ale určitě si vyberete. 05. 06. 03 Nebezpečná známost      Lehkomyslný flirt s nesprávnou dívkou změní jeho spokojený život ve […] Posted in Filmové premiéry
  • Mezi Supy - Obsah filmu & Herecké obsazení & Filmový štáb23. července 2019 Mezi Supy - Obsah filmu & Herecké obsazení & Filmový štáb Obsah filmu Baumann se synem Martinem a přítelem Vinnetouem zahlédnou při stopování medvěda dva Šošony, pronásledující na koních bělochy. Při návratu na ranč najde Baumann svou ženu a […] Posted in Spoilery
  • O Vánocích není na co koukat, radši si užijte s rodinou :-)23. prosince 2018 O Vánocích není na co koukat, radši si užijte s rodinou :-) Tak zítra jsou Vánoce a znova nás čeká mnoho filmů, které už jsme x-krát viděly. Bohužel jenom ČT pro náš připravila novinku a tím je pohádka Kouzelník Žito. Na ČT 1 nás čeká ihned po […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Život Briana9. března 2022 Život Briana A vracíme se k seriálu Monty Python. Kdybych měl vybrat film, který mírně vyčnívá nad všemi jejich díly, byl by to asi Brian. Je svým způsobem geniální. Vrátit se do Judeje roku 33 po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kompromat16. února 2023 Kompromat Konspirace/Lov/Útěk. Výborný špionážní Thriller dle pravdivých událostí z Francie ala Uprchlík po Francouzsku od režiséra parádního Zulu. Gilles Lellouche se ocitne ve velmi […] Posted in Krátké recenze
  • Homer's Crossing: Návrat Simpsonových - Homerova cesta k moci a zpět2. října 2023 Homer's Crossing: Návrat Simpsonových - Homerova cesta k moci a zpět Simpsonovi, tato ikonická rodina z malého města Springfield, se vrací v první epizodě 35. série, nazvané "Homer's Crossing". Tato epizoda nám přináší klasický smích, absurditu a […] Posted in Zajímavosti
  • Studio Insomniac Games prozradilo, že jejich chystaný titul...22. září 2020 Studio Insomniac Games prozradilo, že jejich chystaný titul... Studio Insomniac Games prozradilo, že jejich chystaný titul Marvel's Spider-Man: Miles Morales se nebude prodávat fyzicky v krabičce a uložené pozice z PS4 verze se nepřenesou na PS5 Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27860 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71900 KB. | 18.07.2024 - 16:16:56