Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Chlapectví - 12 let natáčení a film získal několik cen - Oscara, Zlatý globus...

Chlapectví - 12 let natáčení a film získal několik cen - Oscara, Zlatý globus...

Chlap3
Chlap3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Americký scé­náris­ta a reži­sér Richard Linklater (Před úsvi­tem, Před sou­mra­kem, Před půl­no­cí) pro nato­če­ní zají­ma­vé­ho fil­mu nepo­tře­bo­val fil­mo­vé tri­ky nebo efek­ty. Pro svůj nový film o oby­čej­ném dospí­vá­ní si vymys­lel fik­tiv­ní rodi­nu s dvě­ma dět­mi, kdy si rodi­če nero­zu­mí a roz­vod nastar­tu­je dlou­hé obdo­bí pozná­vá­ní a vytvá­ře­ní nových vzta­hů. Hlavním hrdi­na šes­ti­le­tý Mason (Ellar Coltrane) je sypa­tic­ký kluk, kte­rý se musí se svou star­ší sestrou Sam (Lorelei Linklater) vyrov­nat nejen s roz­vo­dem milo­va­ných rodi­čů, ale pře­žít dal­ší zná­mos­ti své mámy (Patricia Arquette) i svá drob­ná dob­ro­druž­ství. Po roz­vo­du rodi­čů se děti pra­vi­del­ně setká­va­jí se svým dob­ro­druž­ně a bohém­sky nala­dě­ným otcem (Ethan Hawke) a jejich vztah zůstá­vá trva­le přá­tel­ský. Malý Mason se z cit­li­vé­ho a roz­to­mi­lé­ho chla­peč­ka postu­pem let změ­ní nejen fyzic­ky, ale zís­ka­né život­ní zku­še­nos­ti mění jeho ote­vře­nou a důvě­ři­vou pova­hu. Schopnost vní­mat pozor­ně své oko­lí a při­stu­po­vat k živo­tu s leh­kým nad­hle­dem si pone­chá.
Chlap1Film zachy­cu­je pro­mě­nu vzta­hů v roz­ve­de­né rodi­ně i sou­vi­se­jí­cí vzta­hy s přá­te­li a pří­buz­ný­mi. Dalším pro­stře­dím, kte­ré má vliv na dospí­vá­ní mla­dé­ho Masona je škol­ní pro­stře­dí, kde nachá­zí kama­rá­dy i prv­ní pla­to­nic­ké lás­ky. Nechybí mejda­ny a prv­ní zku­še­nos­ti v par­tě vrs­tev­ní­ků s účas­tí alko­ho­lu. Díky čas­té­mu stě­ho­vá­ní si mason ani jeho setra nevy­tvo­ří dlou­ho­do­bá přá­tel­ství mezi vrs­tev­ní­ky. Ve stře­du zájmu jsou rodin­né vaz­by a ty jsou také tím nej­dů­le­ži­těj­ším v živo­tě mla­dé­ho Masona. Ačkoliv se rodi­če roz­ve­dou, umí se dohod­nout na návště­vách a děti roz­cho­dem výraz­ně netr­pí. Každodenní nepří­tom­nost otce je však znát při řeše­ní cho­du domác­nos­ti, kdy veš­ke­rá roz­hod­nu­tí leží na mat­ce a děti mají k někte­rým roz­hod­nu­tím výhra­dy. Návštěvy u otce mají zpo­čát­ku báječ­nou atmo­sfé­ru, ale v prů­bě­hu let děti pozná­va­jí, že i jeho život nemá ani ona snad­ný a jeho pří­stup k povin­nos­tem se záko­ni­tě mění. Začátek a konec fil­mu pat­ří hlav­ní­mu hrdi­no­vi. Se zasně­ným pohle­dem leží Mason jako šes­ti­le­tý klou­ček na škol­ní zahra­dě a pře­mýš­lí o vzni­ku vosy. Se stej­nou váž­nos­tí mudru­je jako osm­nác­ti­le­tý mla­dík nad smys­lem živo­ta. Chlapecký věk se roman­tic­kým veče­rem posou­vá do dal­ší­ho obdo­bí. Bez žád­ných vel­kých emo­cí, bez vel­kých gest ale záběr na ská­ly ve svět­le zapa­da­jí­cí­ho slun­ce jsou dosta­teč­ně výmluv­né a pan reži­sér si je nedo­ká­zal neo­de­přít.
Chlap2Jestliže se ten­to film něčím výraz­ně odli­šu­je od běž­né ame­ric­ké pro­duk­ce, pak je to pře­de­vším sna­ha o zachy­ce­ní běž­né­ho živo­ta v roz­pad­lé rodi­ně, kde se neztrá­cí a stá­le fun­gu­je neo­ká­za­lá lás­ka k dětem. Scénář od počát­ku počí­tal s ome­ze­ným počtem her­ců, kte­ří budou po dva­náct let hrát své role, a epi­zod­ní role uči­te­lů, spo­lu­žá­ků a dal­ších postav obsa­zo­val v jed­not­li­vých rocích natá­če­ní. Hlavní posta­va chlap­ce Masona není ničím výji­meč­ná, ale urči­tě neby­lo snad­né najít a vlo­žit důvě­ru v šikov­né šes­ti­le­té dítě, kte­ré neztra­tí své nad­še­ní pro plně­ní úko­lů ze scé­ná­ře po celou dobu natá­če­ní. Do role Sam obsa­dil reži­sér svou vlast­ní dce­ru a do rolí rodi­čů zku­še­né her­ce. Scénář se musel nut­ně uzpů­so­bit mož­nos­tem dět­ských her­ců a dát i kva­lit­ní pro­stor pro­fe­si­o­ná­lů. Přesto, že film zachy­cu­je běž­né život­ní situ­a­ce jako je spo­leč­ný oběd nebo jízdy autem, jsou posta­vy sluš­ně upo­ví­da­né a pro­ží­va­jí emo­ce. Zajímavé jsou také situ­a­ce ze škol­ní­ho pro­stře­dí, kde jsou patr­né urči­té ritu­á­ly i pří­stup uči­te­lů k žákům. I na otáz­ku nábo­žen­ství film neza­po­mí­ná a uka­zu­je ten­to­krát vel­mi nezá­vis­lý pří­stup k víře. A je doce­la mož­né, že prá­vě urči­tá nezá­vis­lost a vol­ný pří­stup k infor­ma­cím je jed­ním ze základ­ních rysů fil­mu. Agrese a nási­lím dodr­žo­va­ná nesmy­sl­ná pra­vi­dla jsou pre­zen­to­vá­ny jako zásad­ně nežá­dou­cí a nebez­peč­né. Než pasiv­ně trpět, je lépe včas ode­jít, jak to v jed­né z vypja­tých scén musí mat­ka s dět­mi rych­le udě­lat. Role mat­ky je ve fil­mu veli­ce zvý­raz­ně­na a uka­zu­je nejen její důle­ži­tost pro děti a fun­gu­jí­cí vzta­hy, ale také na někte­ré nega­tiv­ní dopa­dy na ženu, kte­rá s dět­mi zůsta­ne po roz­vo­du sama. Autorům fil­mu se poda­ři­lo na někte­ré kaž­do­den­ní kom­pli­ka­ce uká­zat, ale jsou zob­ra­ze­ny jako jed­not­li­vé epi­zo­dy, kte­ré děti regis­tru­jí jako mno­ho dal­ších situ­a­cí.
Chlapectví je film dlou­hý 164 minut a po celou dobu jsem se nenu­di­la. Přestože jsou ve fil­mu jen tři scé­ny zob­ra­zu­jí­cí rodin­né nási­lí, nepů­so­bí film drs­ně ani depre­siv­ně. Postavy se sta­ví k živo­tu jako sil­ní jedin­ci s urči­tý­mi pochyb­nost­mi, ale nejsou to žád­ní super­hr­di­no­vé. Možná nebo prá­vě pro­to je zají­ma­vé sle­do­vat, jak bude jejich život pokra­čo­vat a s kým se pot­ka­jí. Režisér Linklater nato­čil film s vel­kou cit­li­vos­tí a s úctou k her­cům. Ponechal je hrát civil­ně a nej­spíš se zde osvěd­či­la i urči­tá míra impro­vi­za­ce. Ostatně tak pra­co­val s her­ci i ve fil­mech, kte­ré jsem už dří­ve jme­no­va­la a měly své pre­mi­é­ry v před­cho­zích letech. Tentokrát je ve fil­mu více zábě­rů, někdy se s tex­tem pří­mo šet­ří a občas je pou­ži­tý styl „ hýbej se a mluv o něčem důle­ži­tém“, tak, jak to při­ro­ze­ně ply­ne v živo­tě a jak je nato­če­na i scé­na, kdy jede Mason se svým otcem sta­no­vat.
Chlap3Při vší úctě k cel­ko­vé ori­gi­na­li­tě nápa­du, sty­lu natá­če­ní a k cel­ko­vé­mu vyzně­ní fil­mu se nemo­hu obrá­nit dojmu, že film je zide­a­li­zo­va­nou před­sta­vou o vaz­bách v roz­ve­de­né rodi­ně a může být v urči­tém smys­lu pohád­ko­vým pří­bě­hem pro mno­ho lidí, jejichž rodi­ny a vzta­hy dopadly po roz­vo­du dale­ko hůř. Doufám však, že někde sku­teč­ně exis­tu­jí táto­vé, kte­ří umí s dět­mi pro­ží­vat jejich hry a v dospí­vá­ním se k nim sta­ví jako kama­rá­di stej­ně dob­ře, jako to doká­zal zahrát Ethan Hawke. Stejně tak věřím, že jsou na svě­tě skvě­lé a obě­ta­vé mat­ky, kte­ré přes všech­na škobrt­nu­tí a pře­hma­ty zůstá­va­jí sil­né a milu­jí­cí, jako jsem to uvě­ři­la hereč­ce Patriciï Arquette. Výkon Ellara Coltrana byl bez­pro­střed­ní a věro­hod­ný pře­de­vším v obdo­bí z mlad­ší­ho škol­ní­ho věku. S při­bý­va­jí­cí­mi lety se mu patr­ně hrá­lo o pozná­ní hůř. Nepovažuji to však za jeho chy­bu. Ani Lorelei Linklater nedo­ká­za­la být ve všech letech prá­ce na fil­mu v odpo­ví­da­jí­cím nasa­ze­ní a se zájmem o natá­če­ní. Je to nej­spíš daň za ori­gi­nál­ní nápad auto­ra fil­mu. Vlastním vývo­jem a dospí­vá­ním si pro­šli samot­ní mla­dí her­ci a pro­mě­nou pro­šel i jejich vztah k jejich fil­mo­vým posta­vám a fil­mo­vá­ní.
Film se natá­čel od roku 2002 a v prů­bě­hu natá­če­ní se v něm odra­zi­lo i něko­lik his­to­ric­kých sku­teč­nos­tí, kte­ré něja­kým způ­so­bem zasáh­ly do živo­ta hrdi­nů. Objevuje se tu voleb­ní kam­paň Baracka Obamy nebo šílen­ství při uve­de­ní fil­mu Harry Potter. Je to úsměv­né poo­hléd­nu­tí do minu­los­ti a fil­mu to dodá­vá na auten­tič­nos­ti. Stejně tak se poda­ři­lo ve fil­mu vyu­žít něko­lik pís­ní, kte­ré zazní jako repro­du­ko­va­ný dopro­vod i živém pro­ve­de­ní. Ve fil­mu je mno­ho výbor­ných scén, kte­ré jako by autor někde okou­kal v doku­men­tár­ním fil­mu, i mno­ho scén prů­měr­ných, kte­ré by jin­de zce­la zanik­ly. Všechny však do sebe zapa­da­jí a to pova­žu­ji s ohle­dem na dél­ku natá­če­ní za dob­rý výsle­dek. Namíchaný fil­mo­vý koktejl nabí­zí zají­ma­vý pohled na dospí­vá­ní s mír­ně ide­a­lis­tic­kým a nauč­ným pod­tex­tem. Neobsahuje sice „Silné emo­ce“ ani „Velký pří­běh“, ale nechá­vá divá­ka pro­jít spo­lu s hlav­ním hrdi­nou někte­ré oka­mži­ky prů­bě­hu lid­ské­ho živo­ta.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46074 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71695 KB. | 20.06.2024 - 15:17:51