Kritiky.cz > Recenze knih > Nejznámější lidové tradice - obrázkové čtení

Nejznámější lidové tradice - obrázkové čtení

133857 350 0 fit
133857 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi tra­di­ce a růz­né zvy­ky? Dodržujete je doma? Chcete se dozvě­dět něco zají­ma­vé­ho? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou Bambook. Rozhodně totiž sto­jí za pře­čte­ní. 

Školák Kája žije s mamin­kou a tatín­kem v domeč­ku. Kája vás pro­ve­de růz­ný­mi tra­di­ce­mi a zvy­ky po celý rok. Nechybí zde tra­di­ce jako je vyná­še­ní Zimy, Velikonoce, Filipojakubská noc, prv­ní máj, otví­rá­ní studá­nek, Dožínky, babí léto, Dušičky, Svatý Martin, advent­ní čas, Tři krá­lo­vé i Masopust. V kni­ze nalez­ne­te ke kaž­dé tra­di­ci, či zvy­ku krát­ký pří­běh v podo­bě malo­va­né­ho čte­ní s vel­ký­mi pís­me­ny. Knihu si mohou číst začí­na­jí­cí čte­ná­ři, kte­ří se tepr­ve sezna­mu­jí s pís­men­ky a obráz­ky jim pomo­hou k lep­ší­mu pocho­pe­ní tex­tu, dále pro spo­leč­né čte­ní s dět­mi, kdy děti budou nad­še­né, že vlast­ně doká­žou číst, i když to ješ­tě neu­mí.

Kniha je napros­to úžas­ná a autor­ce i ilu­strá­tor­ce se oprav­du poved­la. Odvedly veli­ce pre­ciz­ní prá­ci. Doporučím ji všem, co mají rádi tra­di­ce a růz­né zvy­ky, dětem, co začí­na­jí číst a obráz­ky jim ve čte­ní pomo­hou, ale také dospě­lým, kte­ří chtě­jí svým dětem pře­dá­vat tra­di­ce dál a na žád­né neza­po­me­nout. Taktéž ji oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré s dět­mi v mateř­ské ško­le tra­di­ce pro­ží­va­jí od pod­zi­mu až do jara, dále také logo­pe­dic­kým asi­s­tentkám, jež mohou s dět­mi pra­co­vat pomo­cí této báječ­né pub­li­ka­ce, roz­ví­jet slov­ní záso­bu  a samo­stat­ný slov­ní pro­jev dětí. Obrázky v podo­bě pik­to­gra­mů je nutí pře­mýš­let, co to vlast­ně na obráz­ku je a jak to mohou správ­ně pojme­no­vat.

Kniha je pře­hled­ná, chro­no­lo­gic­ky řaze­ná od vyná­še­ní Zimy, přes celý rok a kon­čí Masopustem. Seznámí děti se základ­ní­mi tra­di­ce­mi a zvy­ky, kte­ré nás pro­vá­zí celým rokem. Některé jsou noto­ric­ky zná­mé, jiné jsou už tře­ba mož­ná tro­chu zapo­me­nu­té. Myslím si, že je nesmír­ně důle­ži­té dětem tyto tra­di­ce pře­dá­vat a vště­po­vat jim je do hla­vy, aby i ony je moh­ly pře­dá­vat svým dětem. Stále je pře­dá­vat z gene­ra­ce na gene­ra­ci. V dří­věj­ším dobách se lidé více ori­en­to­va­li na pří­ro­du, vší­ma­li si změn v pří­ro­dě, jak se cho­va­jí zví­řa­ta. Dnes tomu tak není a více se ori­en­tu­je­me na tech­ni­ku a není to úpl­ně dob­ře. Mnohdy sta­čí zpo­ma­lit, zavřít oči, vní­mat okol­ní zvu­ky i vůně a zjis­tí­me, a co všech­no vlast­ně při­chá­zí­me.

Ukázka z kni­hy:

Májová

Vykvetly keří­ky, vykvet­ly stro­my,

dej pozor, větev nesmí­me zlo­mit.

Pod stro­mem voňa­vým,

pusu si dáme,

ať úsměv na tvá­ři celý rok máme.

Posvícenská

Sedneme si ke sto­lu,

u jíd­la jsme tiše,

po pečín­ce s kned­lí­kem

nekru­čí nám v bři­še.

Naše nohy tan­cu­jí,

nikdo líný není,

všich­ni lidé se usmí­va­jí,

když je posví­ce­ní.

Kniha je urče­na pro děti od 4 let.

Autor: Ladislava Horová

Ilustrace: Petra Hauptová

Edice: Obrázkové čte­ní

Vydáno: 2022, Grada Publishing, a.s, Praha, pod znač­kou Bambook

Počet stran: 56

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN 978-80-271-3385-7

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04418 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71701 KB. | 18.06.2024 - 10:22:28