Kritiky.cz > Hudební recenze > Miley Cyrus: Flowers - Recenze

Miley Cyrus: Flowers - Recenze

Foto: Miley Cyrus - RCA Records Label
Foto: Miley Cyrus - RCA Records Label
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (15 hlasů, průměr: 3,53 z 5)
Loading...

Miley Cyrus pat­ří k před­ním tvá­řím sou­čas­né hudeb­ní bran­že. Zpěvačka s veli­ce uni­kát­ním pěvec­kým pro­je­vem si po des­ce Plastic Hearts (2020), jež byla sil­ně inspi­ro­va­ná rocko­vým žánrem a este­ti­kou 80. let, nachys­ta­la dal­ší mate­ri­ál. Osmá stu­di­ov­ka Endless Summer Vacation vychá­zí 10. břez­na (tedy dneska) a jako prv­ní vlaš­tov­ka z chys­ta­né­ho alba byl zvo­len sin­gl Flowers, kte­rý se aktu­ál­ně drží na před­ních mís­tech rádi­o­vých hit­pa­rád.

Flowers je popo­vá sklad­ba, ve kte­ré se Cyrus ohlí­ží za vzta­hem s ex-manželem Liamem Hemsworthem. Text se věnu­je roz­cho­du, záro­veň však pou­ka­zu­je na to, že člo­věk může mít sám sebe rád, aniž by v něja­kém vzta­hu vůbec byl. Občas boha­tě sta­čí milo­vat sama sebe a vážit si svých pova­ho­vých rysů. Radost totiž může­te zaží­vat i bez part­ne­ra po vašem boku.

Píseň si udr­žu­je poho­do­vý nádech. Během posle­chu postup­ně dosta­ne pod kůži, a to i přes­to, že nejde o rych­lou, sviž­ně odsý­pa­jí­cí hitov­ku, nýbrž o klid­nou, poma­lej­ší sklad­bu. Tempo je dle mého názo­ru vyvá­že­né a tex­to­vá slož­ka, byť není kdo­ví­jak sofis­ti­ko­va­ná, se k vyzně­ní pís­nič­ky doko­na­le hodí. Ocenit rov­něž musím výraz­nou basky­ta­ru, kte­rá pří­jem­ně dokres­lu­je výbor­né voká­lo­vé par­ty.

Pokud je řeč o dopro­vod­ném kli­pu, nemám k němu výhra­dy. Záběry zachy­cu­jí­cí kaž­do­den­ní akti­vi­ty (cvi­če­ní, pla­vá­ní v bazé­nu, spr­cho­vá­ní apod.) jsou pěk­ně nato­če­né a jed­not­li­vé sek­ven­ce mají něco do sebe. Video zkrát­ka potvr­zu­je zná­mé spo­je­ní - v jed­no­du­chos­ti je síla. Scény sice nepři­ná­ší nic ori­gi­nál­ní­ho nebo kdo­ví­jak objev­né­ho, per­fekt­ně však spl­ňu­jí svůj účel a z fil­mař­ské­ho hle­dis­ka jim není co vytknout.

Flowers je pove­de­ným sin­glem, ke kte­ré­mu se rád vra­cím. Hudební slož­ka v kom­bi­na­ci se skvě­lým zpě­vem Miley Cyrus vytvá­ří funkč­ní celek, jenž si vlnu popu­la­ri­ty zaslou­ží zce­la opráv­ně­ně. Song je chytla­vý a opět mi uká­zal, že Cyrus se neu­stá­le posou­vá kre­a­tiv­ně kupře­du, což je jenom dob­ře. S rados­tí sle­du­ji, jak se z mla­dé puber­ťač­ky, kte­rá byla hvězdou seri­á­lu Hannah Montana, sta­la zku­še­ná zpě­vač­ka se zla­tem v hrdle. Na chys­ta­nou novin­ku jsem natě­še­ný a jsem zvě­da­vý, s čím se Miley vyta­sí ten­to­krát.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12591 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72085 KB. | 22.04.2024 - 08:22:24