Kritiky.cz > Recenze knih > JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE

JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE

diktator3
diktator3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete-li poznat úska­lí, ale i výho­dy, kte­ré se pojí s tím­to neko­rekt­ním prů­vod­cem, ane­bo dokon­ce se i sami stát dik­tá­to­rem, a to doslo­va, je tahle pří­ruč­ka děla­ná a stvo­ře­ná prá­vě pro vás.

Kniha „Jak se stát dik­tá­to­rem,“ vám krů­ček po krůč­ku uká­že ces­tu a postup, jak se dostat na vysně­ný post „dik­tá­to­ra“, ale i jak se tam udr­žet, jak si vychut­nat s tím spo­je­né výho­dy a pri­vi­le­gia, a nao­pak, jak se důmy­sl­ně vypo­řá­dat s pří­pad­ný­mi nega­tiv­ní­mi vněj­ší­mi vli­vy, jež jdou ruku v ruce s tím, že jste dik­tá­tor, samo­vlád­ce, tyran a despo­ta.

Kdysi Henry Kisinger pro­hlá­sil, že „Moc je nej­vět­ší afro­di­si­a­kum.“

Ostatně exis­tu­je mno­ho důvo­dů, proč usi­lo­vat o moc, neboť dik­tá­to­ři žijí v úpl­ně jiném svě­tě, než my oby­čej­ní lidé. Nikdo je neob­tě­žu­je, nikdo jim neod­po­ru­je. S mocí jako tako­vou se jim pojí vel­ký vliv, nad­vlá­da, obdiv a čas­to i extrém­ně vel­ké bohat­ství.

Takový život dik­tá­to­ra je na dru­hou stra­nu i vel­mi nebez­peč­ný, pro­to­že mezi lid­mi vyvo­lá­vá obrov­skou vlnu odpo­ru a vytvá­ří vel­ké řady nepřá­tel, neu­stá­le musí­te čelit věč­né­mu rizi­ku mož­né­ho puče, revo­lu­ce či poku­sů o aten­tát, být neu­stá­le při­pra­ve­ni na povstá­ní či kri­ti­ku ze zahra­ni­čí a spous­tu jiné­ho. Hold život není peříč­ko!

diktator4

Ovšem jako dik­tá­tor může­te dělat prak­tic­ky coko­liv, co se vám zama­ne, neboť jako dik­tá­tor sto­jí­te nad záko­nem, a tudíž může­te napří­klad si nahro­ma­dit ohrom­né bohat­ství, psát best­selle­ry, sta­vět si pomní­ky, palá­ce a  měs­ta na svou počest, těšit se neo­me­ze­né­mu pří­stu­pu k atrak­tiv­ním sexu­ál­ním part­ne­rům, utá­pět se v luxu­su a peně­zích. Záleží pros­tě a jen na vás!

„Řekne-li o sobě někdo, že je bohem, bývá vět­ši­nou urych­le­ně odve­zen do blá­zin­ce. Mezi dik­tá­to­ry je však běž­né pro­hla­šo­vat se za boha nebo se sta­vět na jeho úro­veň.“

Ale jak těch­to mož­nos­tí co nej­lé­pe vyu­žít? To vám už napo­ví jed­not­li­vé kapi­to­ly kni­hy neko­rekt­ní­ho prů­vod­ce, kte­rý se zamě­řil již na kon­krét­ní jed­not­li­vé otáz­ky sou­vi­se­jí­cích s tím, jak se stát dik­tá­to­rem, a hlav­ně jak si tuto pozi­ci pokud mož­no udr­žet a ucho­vat co nejdéle.

Celá kni­ha sta­ví na jed­not­li­vých a kon­krét­ních pří­kla­dech někte­rých z nej­ú­spěš­něj­ších dik­tá­to­rů jako jsou např. Kim Čong-ila, Roberta Mugabeho, Muammara Kaddáfího, Nicolae Ceausesea, Francosise „Taťky dok­to­ra“ Duvaliera a jiných. Všechna jmé­na jste zce­la urči­tě sly­še­li a nebu­dou pro vás žád­nou nezná­mou veli­či­nou. Naopak se občas podi­ví­te a pou­smě­je­te nad někte­rý­mi jejich zvlášt­nost­mi a úchyl­ka­mi, kte­rý­mi je celá kni­ha napros­to pro­špi­ko­va­ná.

Pokud strikt­ně upo­slech­ne­te jed­not­li­vé, před­klá­da­né rady uve­de­né a napsa­né na strán­kách toho­to prak­tic­ké­ho prů­vod­ce a rád­ce, zce­la urči­tě máte vel­kou šan­ci stát se obá­va­ným a uzná­va­ným dik­tá­to­rem a vaše šan­ce na ten­to život dost radi­kál­ním způ­so­bem vzros­te. Ovšem abys­te moh­li být jed­ním z nich, musí­te si nej­pr­ve tuto moc zís­kat. Věřte, že v tom­to svě­tě nebu­de­te jedi­ní!

Ujmout se moci, pokud se vám to poda­ří, je vel­mi jed­no­du­ché, rela­tiv­ně snad­né, udr­žet si ji je mno­hem těž­ší. „Ocitnete-li se ve správ­nou chví­li na správ­ném mís­tě, stát se dik­tá­to­rem nemu­sí být až tak těž­ké. Udržet se však vyža­du­je maza­nost, šikov­nost a takt. “

Jedním z hlav­ních důvo­dů, proč se stát dik­tá­to­rem, je samo­zřej­mě i to, že to při­ná­ší bohat­ství. Ostatně jakmi­le si dik­tá­tor nahra­be, musí pení­ze scho­vat tam, kde je nikdo nena­jde.

Jednou věcí je pení­ze nahro­ma­dit, dru­hou je utra­tit. Chcete-li utrá­cet, učte se u mis­trů. Jen málo lidí pení­ze roz­tá­čí se stej­nou leh­kos­tí a aro­gan­cí jako dik­tá­to­ři a jejich rodi­ny. Diktátoři utrá­ce­jí do znač­né míry i s ohle­dem na kon­ku­ren­ci. Užitečnost a prak­tič­nost bývá až na dru­hém mís­tě. zdá se, že urči­té dru­hy luxus­ní­ho zbo­ží mezi dik­tá­to­ry vzbu­zu­jí zvláš­tě vel­kou sou­tě­ži­vost.

Budete-li se řídit poky­ny pospa­ný­mi v před­cho­zích kapi­to­lách, v pozi­ci dik­tá­to­ra nepo­chyb­ně uspě­je­te. Pokud jako dik­tá­tor uspě­je­te, čeká vás život plný vzru­še­ní a neo­me­ze­né moci. Obyvatelstvo vás bude uctí­vat jako boha a nesku­teč­ně zbo­hat­ne­te....

diktátor

Kniha mis­tr­ně kom­bi­nu­je prv­ky čer­né­ho humo­ru avšak s poli­tic­kým nad­hle­dem, je dopl­ně­na a oko­ře­ně­na občas děsi­vý­mi, jin­dy nao­pak komic­ký­mi his­tor­ka­mi ze sku­teč­né­ho živo­ta těch nej­vět­ších, nej­o­bá­va­něj­ších a nemoc­něj­ších dik­tá­to­rů svě­ta.

Občas žasne­te nad tím, jaké roz­ma­ry a mali­cher­nos­ti mohou mít tito obá­va­ní vůd­ci, a že ne vždy se cho­va­jí jako ti moc­ní.... ale svých vrto­chům lec­kdy snad­no pod­lé­ha­jí, mají svo­je sla­bos­ti, chout­ky a úchyl­ky, o kte­rých by mož­ná radě­ji poml­če­li....

Chcete-li se napl­no pono­řit do svě­ta dik­tá­to­rů a nahléd­nout pod rouš­ku jejich tajem­ství, ale i se poba­vit, je tato kni­ha urče­ná vám. Knihu nemu­sí­te číst chro­no­lo­gic­ky a může­te si vybrat kapi­to­lu, kte­rá vás zrov­na zaujme. Kromě leh­ké­ho, lec­kdy až čer­né­ho humo­ru na vás pro­mlou­vá i spous­tu fakt a infor­ma­cí z reál­né­ho svě­ta. Někdy tápe­te, zda je to oprav­du prav­da, ane­bo si z vás autor stří­lí, a tepr­ve se zdě­še­ním zjiš­ťu­je­te, že se lec­kdy obá­va­ní dik­tá­to­ři občas cho­va­jí jako děti se svý­mi „vrto­chy“, kte­rých se nehod­la­jí jen tak lehce vzdát, natož se ome­zit.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno v edi­ci Knihy Omega

JAK SE STÁT DIKTÁTOREM

NEKOREKTNÍ PRŮVODCE

Autor: Mihal Hem

Přeložil: Marek Pocestný

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2019

Počet stran:213

ISBN 978-80-7585-008-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79437 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71947 KB. | 18.07.2024 - 12:24:22