Kritiky.cz > Recenze knih > Tolerantní výchova - skvělá kniha o výchově dětí

Tolerantní výchova - skvělá kniha o výchově dětí

106226 350 0 fit
106226 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Máte doma děti? Nevíte si s nimi mnoh­dy rady? Přemýšlíte, zda je vede­te a vycho­vá­vá­te tím správ­ným smě­rem? Blanka Pöslová je autor­kou kni­hy Tolerantní výcho­va, kte­rou vyda­la Grada. 

Co vlast­ně v této pří­ruč­ce najde­te? V kni­ze nalez­ne­te cen­né rady o výcho­vě dětí od koje­nec­ké­ho věku až po dospě­lost. Hned na začát­ku kni­hy autor­ka vyme­zi­la tři základ­ní typy výcho­vy, co je ve výcho­vě důle­ži­té, něco málo o význa­mu dvou rodi­čů. Dále zde najde­te základ­ní aspek­ty výcho­vy v koje­nec­kém, bato­le­cím věku, před­ško­lá­ků, ško­lá­ků, dětí v puber­tě i ado­lescen­tů. Součástí kni­hy jsou i návo­dy, či recep­ty, jak řešit pro­blémy s jíd­lem, spa­ním, uče­ním, nemoc­ný­mi dět­mi, s reži­mem dětí, dále také infor­ma­ce o pro­blé­mech s mobi­ly, počí­ta­či. V kni­ze se dozví­te i řadu cen­ných rad o pěs­toun­ské péči. Nedílnou sou­čás­tí pří­ruč­ky jsou také pří­kla­dy z pra­xe, na kte­rých autor­ka vysvět­lu­je řadu častých výchov­ných potí­ží, se kte­rý­mi se rodi­če během výcho­vy svých dětí setká­va­jí. Na kon­ci kni­hy jsou zají­ma­vé odka­zy na lite­ra­tu­ru, kte­rou si mohou rodi­če dále pře­číst.

Naše děti jsou to nej­cen­něj­ší, co máme. Jsou pokra­čo­va­te­li naše­ho živo­ta a sto­jí nám za to, abychom se tro­chu namá­ha­li, pře­ko­ná­va­li, sna­ži­li se. Děti potře­bu­jí naše vede­ní, naši ener­gii, náš čas. To je to nej­cen­něj­ší, co jim může­me dát.

Toto je oprav­du zají­ma­vá myš­len­ka, kte­rá mě v této pří­ruč­ce zau­ja­la. Ano, děti jsou oprav­du to nej­cen­něj­ší co máme a je tře­ba se jim věno­vat již od naro­ze­ní. V době karan­té­ny máme obrov­ské mož­nos­ti se věno­vat svým dětem. Odpadly nám tré­nin­ky růz­ných spor­tov­ních akti­vit, dále také jiné krouž­ky a může­me se dětem napl­no věno­vat, učit se s nimi, cho­dit do pří­ro­dy, pra­co­vat na zahra­dě. Nesmírně si této zku­še­nos­ti vážím. Nebylo vždy tolik času se jim věno­vat, když při­jdu z prá­ce, kde jsem celý den byla také s dět­mi se hned věno­vat těm svým, úko­ly, vařit, stih­nout všech­ny domá­cí prá­ce. V sou­čas­né chví­li máme daný režim, kte­rý dodr­žu­je­me, pra­cu­je­me spo­leč­ně, vaří­me, peče­me, tvo­ří­me, cho­dí­me do pří­ro­dy, spo­leč­ně pra­cu­je­me na zahra­dě. Trávím se svý­mi dět­mi tolik času, jak nikdy a moc si toho vážím. Naučili mě spous­tu věcí, za což jsem ráda. Mám i více času na pře­mýš­le­ní, zda je vycho­vá­vá­me a vede­me s man­že­lem dob­rým smě­rem.

„Výchova je pro­ces, je to ces­ta, spo­leč­ná ces­ta, na kte­ré se vzá­jem­ně ovliv­ňu­je­me, mění­me se, zra­je­me.“

Kniha se mě moc líbi­la a roz­hod­ně jí dopo­ru­čím svým kole­gy­ním, kte­ré jsou také mamin­ky. Musím říci, že je oprav­du pří­nos­ná pro všech­ny rodi­če. Každý si tam najde to své, jeli­kož tato pří­ruč­ka pojed­ná­vá o výcho­vě jak malých dětí, tak i ado­lescen­tů a vlast­ně už sko­ro „dospě­lých dětí.“ Autorka má mno­ha­le­té zku­še­nos­ti s pra­cí s dět­mi i dospě­lý­mi.

Cenné rady, zku­še­nos­ti a pří­kla­dy z pra­xe je to hlav­ní, co činí tuto pří­ruč­ku výji­meč­nou. Musím říci, že se oprav­du poved­la a budu se k ní čas­to vra­cet. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, plná zají­ma­vos­tí, námě­tů, jak pra­co­vat s dět­mi, pří­kla­dů z pra­xe a cen­ných rad ohled­ně výcho­vy.

Několik slov o autor­ce:

Blanka Pöslová je kli­nic­ká psy­cho­lož­ka a rodin­ná tera­pe­u­t­ka. Více než 30 let hovo­ří s dět­mi o rodi­čích a s rodi­či o dětech. Ve své kni­ze odpo­ví­dá na čas­té otáz­ky a dopo­ru­ču­je vhod­nou výcho­vu s ohle­dem na věk, pova­hu a tem­pe­ra­ment dítě­te.

Kniha je urče­na všem rodi­čům, pra­ro­di­čům, ale i uči­te­lům a dal­ším peda­go­gic­kým pra­cov­ní­kům.

 

Autor: Pöslová Blanka

Žánr: edi­ce Pro rodi­če, pří­ruč­ka pro rodi­če

Vydáno: 2020, Grada, Praha

Počet stran: 152

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-0622-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04817 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71733 KB. | 14.07.2024 - 22:47:23