Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Zaklínač nejen Tv tip

Zaklínač nejen Tv tip

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Polským tvůr­cům se vel­mi daří, co se týče zfil­mo­vá­ním mnoh­dy obtíž­ných kniž­ních námě­tů s leh­kos­tí a bra­vu­rou. Získají si Vás zejmé­na svou výprav­nos­tí a malič­kost­mi, kte­ré dokres­lu­jí cel­ko­vý dojem vel­ko­le­posti s poměr­ně malý­mi finan­ce­mi nesrov­na­tel­ně niž­ší­mi než jsou např. „fil­my ame­ric­ké“. Jako pří­klad : Quo Vadis či Ohněm a mečem (nedáv­no také odvy­sí­lán na Čt) a pak zde zmí­ně­né­ho Zaklínače...........Podle lite­rár­ní před­lo­hy Andrzeje Sapkovského, byl nato­čen stej­no­jmen­ný film Zaklínač. Bohužel se na naše obra­zov­ky dostá­vá for­mou 13-ti díl­né­ho seri­á­lu na Čt 2, kte­rý je vysí­lán kaž­dé úte­rý kolem 21:00.

Škoda, že se Čt neroz­hod­la uvést toto dílo v cel­ku a v něja­kém lep­ším vysí­la­cím čase. Pak tedy trpě­li­vý divák musí strá­vit čeká­ním celý týden na dal­ší díl. Což jis­tě mno­hé odra­dí, nehle­dě na to, že pod­le roz­dě­le­ní řek­ně­me si to upří­mě nebu­de zrov­na kaž­dý díl tím pra­vým po týd­nu čeká­ní.

Dobrodružně- fan­tas­tic­ký pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se v tem­né době Draků, Elfů (ne však tako­vých jako v LOTR) a pře­de­vším Monster ohro­žu­jí­cím vše živé zejmé­na pak lid­ské plémě.

Proti zlu jsou tu Zaklínači. Jsou to vlast­ně zpo­čát­ku lidé, ale výcvi­kem se mění na bojov­ní­ky bez citu, zbystře­ný­mi smys­ly (síla,rychlost) a v nepo­sled­ní řadě cha­rak­te­ris­tic­kým zje­vem. Jejich prvot­ním poslá­ním je ochra­na lidí před růz­ný­mi mon­st­ry ( kterému-by oby­čej­ný smr­tel­ník nemohl čelit ) bez náro­ku na odmě­nu, ne však vždy. Také mají men­ší pra­vi­dlo roz­ši­řu­jí­cí jejich řady (zachrání-li člo­vě­ka kte­rý má doma potom­ka o kte­rém neví, Zaklínač si jej vyžá­dá za odmě­nu).

Dítě pak započne výcvik a poslé­ze, jeli vhod­ný se stá­vá Zaklínačem. Příběhem nás pro­vá­zí Geralt, kte­rý se stá­vá jed­ním z kan­di­dá­tů na Zaklínače. Prochází tvr­dým výcvi­kem v Kaer Morhen pod dozo­rem Mistrů. Jeho filo­zo­fie je neob­vyk­lá, vyu­ží­vá sla­bos­tí pro­tiv­ní­ka a zříd­ka při­stou­pí na ote­vře­nou výmě­nu úde­rů. Proto musí pod­stou­pit mnoh­dy těž­ší zkouš­ky než dru­zí. Přesto se stá­vá Zaklínačem. Sledujeme jeho puto­vá­ní a dob­ro­druž­ství, bar­vi­tá a nebez­peč­ná mnoh­dy zejmé­na kvů­li lidem. Poznává jejich nelo­a­jál­nost , nedů­vě­ru, opo­vr­ho­vá­ní a nao­pak. Opravdové nebez­pe­čí vní­má jako běž­nou zále­ži­tost.....

Hlavní posta­vu Geralta ztvár­nil výra­zo­vě slib­ný M.Zebowsky, kte­ré­ho jste moh­li vidět i ve zmí­ně­ném fil­mu „Ohněm a mečem“. Jediné co je tro­chu nepří­jem­né, že Zaklínač je poměr­ně zdlou­ha­vý, ale boha­tý na men­ší důle­ži­té děje. Zaměřuje se zejmé­na na cha­rak­te­ris­ti­ku posta­vy Geralta, kte­rá je i tak dost mlha­vá. Film je to spí­še pro fanouš­ky toho­to díla či žán­ru. Nečekejte per­fekt­ní tri­ky, ale i z toho mála je vel­mi pěk­ně zpra­co­ván. Myslím, že si najde své pří­z­niv­ce i když musím říci ‚že ve fil­mu není tolik sexu jako v kníž­ce :))

Zaklínač 2002
Polsko
Režie: M.Brodzky
Hrají: M.Zebowsky, A.Dymná, E.Wisniewská, G.Wolszcaková, A.Chyra, M.Kozlowski aj.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58770 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72220 KB. | 18.05.2024 - 08:34:07