Kritiky.cz > Spoilery > Zhrnutie epizódy – Flash S03E19 – 97%

Zhrnutie epizódy – Flash S03E19 – 97%

emo barry allen 992819
emo barry allen 992819
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po mesačnej prestáv­ke sa vrá­til seri­ál Flash. Je cítiť, že do kon­ca série ostá­va už len pár epi­zód a pre­to sa stup­ňu­je napä­tie. V dneš­nej epi­zó­de ces­to­val Flash do bud­úcnos­ti, aby odha­lil identi­tu Savitara.

Epizóda začí­na tam, kde skon­či­la pred­chá­d­za­j­úca - v STAR Labs. Vypukol tam cha­os, po tom ako Killer Frost zaú­to­či­la na Cisca, Juliana a H.R. Barry ju odpla­ší, Killer Frost ujde. Barry sa roz­hod­ne, že poces­tu­je do bud­úcnos­ti, aby zís­kal odpo­veď, kto je Savitar.

V bud­úcnos­ti (rok 2024) je všet­ko tem­né, tím Flash sa roz­pa­dol, všet­ci sa zme­ni­li a vyze­rajú, že by potre­bo­va­li navští­viť naj­bliž­šie­ho odbor­ní­ka na dušev­né zdra­vie, lebo oči­vid­ne trpia depre­si­ou a iný­mi pro­blé­ma­mi. Joe trá­vi čas na cin­torí­ne ale­bo sa sta­rá o Wallyho (kto­rý išiel bojo­vať so Savitarom a nie­čo videl - mož­no videl jeho tvár, no odvte­dy je v takom šoku, že je zme­ra­ve­ný na vozí­ku a neho­vorí), Cisco nemá ruky (vďaka Killer Frost) a Barry z bud­úcnos­ti (Barry 2024) trá­vi čas sám v roz­pa­daj­úcom STAR Labs. Julian má pod zám­kou Killer Frost, jej stav sa však neme­ní.  H.R. je úspeš­ný spi­so­va­teľ a vlast­ní kavi­a­reň Jitters.

Budúcnosť nevy­ze­rá dob­re ani pre Barryho vla­sy

Budúcnosť je bez Iris, tú 23.mája 2017 (vte­dy bude finá­lo­vá epi­zó­da) zabil Savitar. A hoci ho po troch rokoch chy­ti­li a zavre­li do Speedforce, takmer nikto nevie jeho pra­vú totož­nosť. Killer Frost vie identi­tu Savitara, ale nepo­vie ju. Odkedy sa z nej sta­la Killer Frost, spri­ah­la sa so Savitarom a pomá­ha­la mu.

Barry 2024 vôbec nepo­má­ha Barrymu 2017, nao­pak utvr­d­zu­je ho, že všet­ko je stra­te­né, nech sa sna­ží ako­koľ­vek. Barry 2017 sa roz­hod­ne, že vle­je sta­rým kama­rá­tom aspoň tro­chu náde­je a spo­ločne s Barrym 2024 chy­tajú Mirror Mastera a Top.

Ak si porov­ná­me oble­ky Flasha 2017 a Flasha 2024, tak Flash 2017 vyze­rá ako ama­tér, kto­rý ide iba z kar­ne­va­lu. 

Barrymu by moh­la pomôcť neja­ká vedá­tor­ka Tracy, tá v roku 2020 zosta­ví pascu na Savitara. Barry sa vra­cia do roku 2017, aby tím infor­mo­val o svo­jich zis­te­ni­ach a pod­ni­kol kro­ky k záchra­ne Iris.

Epizóda kon­čí stret­nu­tím Killer Frost a Savitara. Savitar jej sľu­bu­je, že ju „vylie­či“ - a už nikdy nebu­de Caitlin Snow. Savitar Killer Frost uka­zu­je svo­ju pra­vú podo­bu, aby vede­la, že mu môže dôve­ro­vať. Je oči­vid­né, že ho pozná. My divá­ci však vidí­me iba jeho chr­bát a nohu.

Záverečné zhr­nu­tie:

Napínavá epi­zó­da, kto­rá však mala svo­je slab­šie chvíľ­ky - napr. keď Flash & Flash chy­ta­li Top a Mirror Mastera a oni sa len tak roz­beh­li preč. To váž­ne? Veď pro­ti nim sto­jí „naj­rých­lej­ší muž sve­ta“ v dvoch ver­zi­ách a oni sa len tak roz­behnú. A ako môže H.R vlast­niť kavi­a­reň, keď jeho tvár je zná­ma (bohuži­aľ kvô­li dvoj­ní­ko­vi) ako tvár vra­ha? Zároveň ma mier­ne skla­ma­lo vykres­le­nie bud­úcnos­ti v seri­á­li - svet bol pre­zen­to­va­ný ako čier­ny, ponu­rý, bezná­dej­ný.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16353 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71803 KB. | 20.07.2024 - 14:19:31