Kritiky.cz > Spoilery > Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93%

Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93%

flash barry will finally face savitar.jpeg
flash barry will finally face savitar.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V dvad­si­a­tej epi­zó­de sa Barry sna­ží pre­sved­čiť Tracy Brand, geni­ál­nu štu­dent­ku fyzi­ky, že jej nápa­dy mu môžu pomôcť navždy zasta­viť Savitara.

Tím Flash sa roz­hod­ne vypá­t­rať Tracy Brand, o kto­rej sa dozve­del od Barryho z bud­úcnos­ti, aby zostro­ji­la pascu na Savitara už teraz a tým zachrá­ni­la Iris. Tracy je v súčas­nos­ti len štu­dent­ka, navy­še chce sek­n­úť so štúdi­om. Jej prá­ca je podľa uči­teľov iba míňa­nie roz­počtu. Preto ju prekva­pí, keď ju kon­tak­tu­je tím Flash. Veci sa však skom­pli­kujú – po Tracy ide aj Savitar, resp. posie­la Killer Frost, aby ju zabi­la (Killer Frost má dva neú­speš­né poku­sy).

Tracy Brand má zachrá­niť bud­úcnosť

Tím Flash by mohol chy­tiť Killer Frost, ale pro­blém má Cisco. Stále v nej vidí Caitlin a bojí sa, že ak pou­ži­je svo­je schop­nos­ti, môže ju zabiť. Preto ju dva­krát rad­šej nechal ujsť.

Tracy začne pra­co­vať na pro­jek­te a hovorí Wellsovi teó­riu, ako by sa dal zasta­viť Savitar. Má pri­pra­ve­ný aj nákres, je potreb­né „už len“ zosta­viť zari­a­de­nie.

Epizóda poma­ly kon­čí - Joe, Wally, Iris a Barry sedia u Westovcov v oby­vač­ke a roz­prá­vajú sa. Vtedy Barrymu dôjde, že vie, kto je Savitar. Vybieha z domu a na opus­te­nej ces­te sa stretá­va so Savitarom. Barry mu hovorí, že vie, kto je. Savitar si skla­dá mas­ku a vidí­me, že je to Barry (Barry z bud­úcnos­ti – ale z vzdi­a­le­nej­šej, nie z roku 2024).

Súčasťou deja je aj mini love sto­ry - záplet­ka med­zi Joeom a Cecile. Cecile povie Joeovi, že ho milu­je a on, aby ju uchrá­nil od svoj­ho bláz­ni­vé­ho živo­ta (spo­lu­prá­ca s Flashom, Kid Flashom a iný­mi meta­ľuď­mi), sa s ňou rad­šej rozí­de. No nie nadlho. Krátko po jej odcho­de niek­to klo­pe – je to Cecil, ktorú unies­la Killer Frost a chce ju vyme­niť za Tracy. Keď tím Flash zachrá­ni Cecile, Joe jej hovorí prav­du.

Záverečné zhr­nu­tie:

Celá epi­zó­da mi prišla ako hra s časom (aby sme odha­li­li Savitara až na kon­ci) a toči­la sa v kru­hu – máme Tracy, je tu aj Killer Frost, ochra­ňu­je­me Tracy, naháňa­me Killer Frost, vyde­se­ná Tracy ušla, tak beží­me aj za ňou... Jediná svet­lá chvíľa v epi­zó­de, ktorú mala Killer Frost, bolo ces­to­va­nie po ľade. To bolo super, inak tam bola nao­zaj nanič.

Odhalenie Savitara nebo­lo až také dra­ma­tic­ké (samozrej­me, ak si odmys­lí­me, že to dali s dra­ma­tic­kou hud­bou v záve­re epi­zó­dy). To, že je Savitar prá­ve Barry, je tak tro­chu šia­le­né (vlast­ne ako sám Savitar). Dúfam, že bud­úce epi­zó­dy vysvet­lia, ako sa Barry mohol tak zbláz­niť, že si zabil Iris pred oča­mi (a záro­veň pre­čo chce, aby sa mu všet­ci klaňa­li).

A som zve­da­vá, ako ho zasta­via.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04129 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71996 KB. | 22.04.2024 - 08:58:16