Kritiky.cz > Recenze knih > TAJEMNÁ RECENZE: MJ Cullinane: Havraní tarot

TAJEMNÁ RECENZE: MJ Cullinane: Havraní tarot

IMG 20200602 145651
IMG 20200602 145651
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snad za to mohou jed­no­tvár­né a stá­le se opa­ku­jí­cí bar­vy, snad ten havra­ní pohyb, kte­rý je na obráz­cích zře­tel­ný, leč stá­le nechá­vá mís­to pro intu­i­ci a fan­ta­zii. Každý dal­ší výklad je jed­no­du­še dal­ší medi­ta­ce. Stále se opa­ku­jí­cí pocit, radost, vní­má­ní, hloub­ka. Symbolika je jed­no­du­chá i díky tomu, že autor­ka vychá­zí z kla­sic­ké­ho Rider Waite taro­tu a ele­gant­ní a neroz­tříš­tě­né bar­vy celé­ho díla jen dotvá­ří až medi­ta­tiv­ní cha­rak­ter karet. Ponořme se do krá­ká­ní havra­nů a vran.

A víte co?

Přijde vám tato magic­ká chví­le něčím zvlášt­ní? Když na pod­zim při­lé­ta­jí celá hej­na krá­ka­jí­cích havra­nů, co se vám vyba­ví? Někomu vánoč­ní pohád­ky, vždyť koli­krát se v zim­ních pohád­kách obje­vu­jí! Někomu svá­teč­ní chví­le a vůně sně­hu, kte­rá co nevi­dět při­jde.

Havrani chtě nechtě musí­me zařa­dit mezi ptá­ky s neob­vyklou aurou, kte­rá vždyc­ky zaujme pozor­nost. A pro­bu­dí zvlášt­ní emo­ce. Autorka v kníž­ce píše, že to jsou dojmy tajem­né­ho závo­je, havra­ni jsou sym­bo­lic­ky zví­řa­ty, kte­rá se umí převtě­lit do růz­ných podob a pro­mlou­vat k nám. Umí vidět do lid­ské duše a jed­no­du­še nám v poci­tem pře­dat hlu­bo­ké posel­ství naší duše, kte­ré na nás tře­ba i del­ší dobu zou­fa­le kři­čí a my ho nevi­dí­me.

Intuice: víte, jak k nám pro­mlou­vá?

Jak na kra­bič­ce, tak na kní­žeč­ce jsem se dočet­la více­krát o intu­i­ci, kte­rou umí tyto kar­ty pro­bou­zet. Ale na dru­hou stra­nu, při­šly mi kar­tič­ky troš­ku tem­né... Jenže nako­nec sta­či­lo pár dnů se s nimi sezna­mo­vat, pro­čí­tat a bylo mi zřej­mé, o čem tu je řeč. A musím kon­sta­to­vat, že sku­teč­ně to jsou jed­ny z karet, kte­ré hod­ně budí intu­i­ci.

Někdy je odpo­věď v bar­vách.

Jindy ve smě­ru, kte­rým se havra­ni díva­jí.

Někdy je to tuše­ný pohyb na kar­tě, kte­rý uka­zu­je směr.

Čím dál víc mne bavi­ly. Jejich odpo­vě­di byly stá­le přes­něj­ší, byť čas­to nes­ly jiné otáz­ky, než na kte­ré jsem se chtě­la ptát. Otázky, kte­ré zůsta­ly zastr­če­né někde v kout­ku, aby neo­tra­vo­va­ly. A vida je, jsou vlast­ně důle­ži­těj­ší než ta povrch­ní prv­ní otáz­ka. Krásné bar­vy, kte­ré víc a víc ladí, najed­nou se roze­stou­pi­la i ta domně­lá tem­no­ta.

Knížečka je také mimo­řád­ná, pro­to­že řadí kar­ty sestup­ně, čímž dává zvlášt­ní mož­nost poznat veš­ke­ré význa­my od výsled­ku k nule, k prvot­ním impul­sům. Snad ten nezvyk, že najed­nou se v kníž­ce o taro­tu nešpl­há­me od nuly k výsled­ky, ale pokor­ně sestu­pu­je­me, mohl za to, že si význa­mů a výsled­ků poci­to­vě více váží­me.

Takže roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji pře­číst si kní­žeč­ku tak, jak je: i to je mystic­ký záži­tek prá­vě díky té sestup­nos­ti.

Podíváme se, co se píše v kní­žeč­ce:

Což tře­ba Císař….

IMG 20200612 123909
IMG 20200612 123909

„Císař repre­zen­tu­je muž­skou otcov­skou ener­gii. Zatímco Císařovna je nosi­tel­kou lás­ky a péče, Císař posky­tu­je pev­ný základ v podo­bě řádu a pra­vi­del k zajiš­tě­ní bez­peč­nos­ti a sta­bi­li­ty. Havran sto­jí na meči, sym­bo­lu moci, ochra­ny, auto­ri­ty, síly a odva­hy. Beraní hla­va na trů­nu sym­bo­li­zu­je vůd­cov­ství a ini­ci­a­ti­vu. Císařova ener­gie vná­ší řád do cha­o­su. Není to dik­tá­tor ani tyran; je však sil­ný vůd­ce, jehož poža­da­vek odda­nos­ti je pod­lo­žen moud­ros­tí a osob­ní inte­gri­tou. O havra­nech je zná­mo, že pro­střed­nic­tvím DNA pře­dá­va­jí budou­cím gene­ra­cím infor­ma­ce, kte­ré je mají ochrá­nit před mož­ný­mi nebez­pe­čí­mi. Císař sedí na svém trů­ně při­pra­ve­ný sdí­let své vědě­ní a zajis­tit tak bez­peč­nost všem ve svém oko­lí. Čerpejte od něj sílu v nejis­tých dobách. Svou neo­hro­že­nos­tí, roz­hod­nos­tí a zku­še­nos­tí vás dove­de k úspě­chu.

V obrá­ce­né polo­ze může Císař varo­vat před pýchou a pře­hna­nou sebe­jis­to­tou. Nedáte-li si na ně pozor, ris­ku­je­te ztrá­tu respek­tu, po kte­rém tolik tou­ží­te.“

IMG 20200602 145651
IMG 20200602 145651

Autorka karet­ní sady:  MJCullinane je spi­so­va­tel­ka, malíř­ka, mat­ka a milov­ni­ce vše­ho magic­ké­ho. Z obtíž­né život­ní situ­a­ce vyšla jako úžas­ná uměl­ky­ně, což doklá­dá i cena CARTA 2019 za nej­lep­ší a nej­krás­něj­ší taro­to­vé kar­ty. Zamilovat se do živo­ta je ten nej­krás­něj­ší dar.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2020, www.synergiepublishing.com

 

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63720 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71883 KB. | 20.07.2024 - 13:44:52