Kritiky.cz > Články autora:Kristina Ištvánová

Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera

Kniha sa tiah­ne zrej­me naj­tur­bu­len­tej­ším obdo­bím kra­jín Česka a Slovenska (Československa). 20.storočie bolo význam­né pre mno­ho európ­skych, ale aj sve­to­vých kra­jín. Táto kni­ha sa venu­je (ako už názov napo­ve­dá) deji­na­mi... Read more »

Moje záhradní kuchařka

Kniha „Moje záhrad­ní kuchař­ka“ nesie podti­tul „sezón­ní recep­ty“ a pre­to je roz­de­le­ná na jed­not­li­vé obdo­bia: jar­ná, let­ná, jesen­ná a zim­ná. Recepty sú zame­ra­né na vyu­ži­tie toho, čo sa nachá­d­za v záhrad­kách. Páči sa... Read more »

Doris Wolf - Jak prekonať strach, úzkost, paniku, fobie

Chcete vedieť ako skro­tiť strach, úzkosť, pani­ku ale­bo fóbiu? Tak siahni­te po tej­to kni­he. Read more »

Niki Brantmarková - Lagom (Tajemství spokojneného života)

Lagom je švéd­ske slo­vo a zna­me­ná „tak aku­rát“. Koľko je to „aku­rát“ - povie­te si? Nuž, nie je to ani moc a ani málo, taká pra­vá mie­ra to je. Presne toľ­ko,... Read more »

William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%)

Tužili ste nie­ke­dy v živo­te byť čle­nom špe­ci­ál­nych jed­no­tiek? Alebo dokon­ca byť ich veli­teľom? Jasné, aj ja som mala život­né obdo­bie, kedy ma taká pred­sta­va nao­zaj nad­chýna­la. Že ste na... Read more »

Robert Moss – Tři pouhé věci (100%)

Hovorí sa – je to len sen, je to len náho­da, je to len fan­tá­zia... Teda, ak mám byť presnej­šia, hovorí to súčas­ná spo­loč­nosť. Domorodé kul­t­ú­ry tie­to „tři pou­hé... Read more »

Michal Breus – Síla správného okamžiku

Fráza „Byť v správ­ny čas na správ­nom mies­te“ dosta­ne po pre­čí­ta­ní tej­to kni­hy úpl­ne nový zmy­sel. Nie je tajom­stvom, že člo­vek nefun­gu­je náhod­ne – fun­gu­je podľa urči­tých cyk­lov, kto­ré sa v živo­te... Read more »

Rhonda Byrne – Tajomstvo (85%)

Kniha Tajomstvo je prvá z kolek­cie „Tajomstvo“. Autorka Rhonda Byrne zati­aľ vyda­la doko­py 4 kni­hy. No prá­ve Tajomstvo dosi­ah­lo naj­väč­ší úspech. Read more »

Luke Harding – Akta Snowden (91%)

Edward Snowden – pre nie­ko­ho neo­ce­ni­teľ­ný hrdi­na, pre iné­ho zlo­či­nec, kto­rý by mal strá­viť zvy­šok živo­ta za mre­ža­mi. Nech je Váš názor aký­koľ­vek, jed­no je isté – ten­to muž... Read more »

Jozef Petro – Slovenské klenoty UNESCO – 99%

Sú kni­hy, kto­ré člo­vek pre­čí­ta raz a zane­chajú na ňom sil­ný dojem. Jednou takou kni­hou je kni­ha Slovenské kle­no­ty UNESCO. Prečo? Read more »

Václav Smil - Globální katastrofy a trendy (75%)

Mnohí z nás túžia odha­liť bud­úcnosť. Dostať do ruky kni­hu, kto­rá o našej bud­úcnos­ti sku­točne hovorí, je pre­to spl­ne­ním taj­né­ho sna. Navyše, nejde len o bud­úcnosť našu vlast­nú, ale aj o bud­úcnosť našich... Read more »

Robert Fisher – Rytíř v rezavém brnění (91%)

Rober Fisher je autor mno­hých broadwa­yských hier a sce­ná­rov. Ale kni­ha „Rytíŕ v reza­vém brně­ní aneb o muži, kte­rý našel sebe sama“ je to, čo ho pres­lá­vi­lo med­zi­ná­rod­ne. O čom je táto kniž­ka? Kde... Read more »

Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99%

Ste vege­ta­ri­á­ni, ale­bo si ani nedo­ká­že­te pred­sta­viť jed­lo bez mäsa? Údenie je sta­ro­no­vým tren­dom v prí­pa­de jedál. Milovníci mäsa sa pri pre­čí­ta­ní názvu kni­hy Uzení pro labuž­ní­ky pote­šia. Avšak aj... Read more »

Travis Langley - Batman and Psychology (100%)

Najčastejšie zob­ra­zo­va­ným komik­so­vým hrdi­nom je asi Batman. Zaujímalo Vás nie­ke­dy, ako by ten­to samozva­ný ochran­ca spra­vod­li­vos­ti dopa­dol u psy­chi­at­ra? A čo jeho (ne)priatelia? Read more »

Zhrnutie epizódy – Flash S03E23 – 98%

Záverečná epi­zó­da tretej série seri­á­lu The Flash pri­nies­la dlho oča­ká­va­ný finál­ny súboj Savitara s Flashom. Ako to dopadlo? Read more »

Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%

Čas beží Barry... Tím Flash čelí neprí­jem­ne­mu fak­tu, že do smr­ti Iris ostá­va už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrá­niť? Read more »

Zhrnutie epizódy – Flash S03E21 – 95%

Po napí­na­vom odha­le­ní Savitarovej iden­ti­ty v pred­chá­d­za­j­úcej epi­zó­de sa dozve­dá­me, ako sa s tou­to infor­má­ci­ou vyrov­ná­va zvy­šok tímu Flash. Read more »

Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93%

V dvad­si­a­tej epi­zó­de sa Barry sna­ží pre­sved­čiť Tracy Brand, geni­ál­nu štu­dent­ku fyzi­ky, že jej nápa­dy mu môžu pomôcť navždy zasta­viť Savitara. Read more »

Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%

Úprimne ma pote­ši­lo, keď som v kníh­ku­pec­tve obja­vi­la kni­hu pro­fe­so­ra Enrighta. Problematika odp­úšťa­nia mi nie je nezná­ma a pre­to som vede­la, že táto kni­ha je poklad. Read more »

Zhrnutie epizódy – Flash S03E19 – 97%

Po mesačnej prestáv­ke sa vrá­til seri­ál Flash. Je cítiť, že do kon­ca série ostá­va už len pár epi­zód a pre­to sa stup­ňu­je napä­tie. V dneš­nej epi­zó­de ces­to­val Flash do bud­úcnos­ti, aby... Read more »

Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)

Ruku hore ten, kto je doko­na­lý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlá­sil nikto. Niektorí ľudia „musia byť doko­na­lí“ iba občas, niek­torí sú vyslo­ve­ne per­fek­ci­o­nis­ti a „musia byť doko­na­lí“ non­stop.... Read more »

Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%)

Kto z nás nezatú­žil v živo­te po tom, aby bol v nie­čom úspeš­ný? Líšime sa síce v tom, čo si ako úspech pred­sta­vu­je­me, ale  po neja­kom úspe­chu kaž­dý z nás túži. Read more »

Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%)

Perfekcionisti bežia za doko­na­los­ťou, kto­rá je aký­si spo­lo­čen­ský ide­ál. No kým ostat­ní majú doko­na­losť iba ako aký­si navi­gač­ný bod, per­fek­ci­o­nis­ti vidia doko­na­losť ako povin­nosť. Bežia vždy z plných síl k tomu jedi­né­mu... Read more »

Zhrnutie epizódy - Flash S03E18 - 94%

V dneš­nej epi­zó­de boju­je Flash s člo­ve­kom s bud­úcnos­ti menom Abra Kadabra. Abra je tech­no­lo­gic­ky vyspe­lý a na Earth-1 pri­šiel krad­n­úť tech­no­ló­gie. Read more »

Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%)

Táto epi­zó­da je cros­so­ve­rom (t.j stretom dvoch seri­á­lov Supergirl a Flasha) pre­to vám v dneš­nom zhr­nu­tí nemusia byť všet­ky posta­vy zná­me. Ďalšou zau­jí­ma­vos­ťou je, že to bol muzi­ká­lo­vý cros­so­ver. Read more »

Flash – zhrnutie epizódy –S03E16 (95%)

V šest­ná­stej epi­zó­de s Flash vybral do Speedforce, aby zachrá­nil Wallyho/Kid Flasha. Jeho návrat však nepre­be­hol hlad­ko – stretol sa so zná­my­mi tvá­ra­mi, kto­ré mu pri­po­me­nu­li minu­losť. Read more »

Flash – zhrnutie epizódy –S03E14 (97%)

Tím Flash po úspeš­nom odvrá­te­ní invá­zie goríl na Earth-1 sa chys­tá spo­koj­ne oslá­viť Valentín. To ale neve­dia, že Grodd má v zálo­he ďal­ší plán a úspeš­ne sa dostá­va na Earth-1. Read more »

Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%)

Flash išiel na Earth-2 zachrá­niť Harryho Wellsa do mes­ta goríl. Tam sa stretol so sta­rým zná­mym Groddom. Read more »

Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99%

Kto z nás sa vyhne život­ným ťaž­kos­ti­am? Zrejme nikto, všet­ci sa s nimi občas pasu­je­me. Ako zvlád­nuť svo­je život­né pro­blémy, aby sme zdo­la­li my ich a nie ony nás? To je nao­zaj... Read more »

Hovor ako TED - 100%

Videli ste nejakú z TED pre­zen­tá­cii? Prezentácie TED sú pre mňa syno­ny­mom úžas­ných pre­zen­tá­cii a doká­za­la by som ich poze­rať celé hodi­ny. Ako to tí ľudia robia? Vystupujú pred stov­kou ľudí,... Read more »

Flash S03E12 – zhrnutie epizódy (92%)

Yorkin, cel­kom neprí­jem­ný meta­člo­vek, strp­ču­je život vybra­ným oby­va­teľom Central City. Na muš­ke má poli­caj­tov – avšak, nie hoci­ja­kých, ale tých, ktorí mu „vo Flashpointe“ zava­ri­li. Read more »

Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%

V dneš­nom zhr­nu­tí epi­zó­dy si nie­len povi­e­me, čo sa odo­hra­lo v seri­á­li Flash, ale aj akú ďal­šiu zme­nu pri­nie­sol Flashpoint a báť by sa mal nie­len Barry. Read more »

Flash - zhrnutie epizódy 3x10 (94%)

Barry Allen sa po zim­nej prestáv­ke vrá­til. A zme­ne­ný úvod seri­á­lu nazna­ču­je, čo bude hlav­nou záplet­kou dru­hej polo­vi­ce tretej série. Read more »

Čo čaká Flasha po zimnej pauze?

Z dva týžd­ne sa vrá­ti seri­ál Flash. Po napí­na­vom zim­nom finá­le, kto­ré pri­nies­lo novú hroz­bu sa môže­me v dru­hej polo­vi­ci série tešiť na nové aj sta­ro­no­vé posta­vy, kopu akcie a samozrej­me ces­to­va­nie... Read more »

Julie Jansen - Nevím, co chci, ale rozhodně ne tohle (99%)

Nuž, názov kni­hy znie veľa­vrav­ne a mno­ho­vý­zna­mo­vo. Jej pod­nad­pis však uvá­d­za čita­teľa do obra­zu -  je to „prak­tic­ký sprie­vod­ca na ces­tu k povo­la­niu vašich snov…“ Úvodom vám  pre­zra­dím  jed­nu dôle­ži­tú vec... Read more »

Brian Tracy - Trefa do černého (97%)

Podnadpis kni­hy „Jak dojít do cíle a nene­chat se roz­ho­dit“  znie v prvej chví­li ako ria­d­ne ide­a­lis­tic­ké oča­ká­va­nie. Nerozhodí nás azda v živo­te kade­čo? Obsahuje táto kni­ha neja­ké ťaž­ko v bež­nom živo­te rea­li­zo­va­teľ­né... Read more »

Ailsa Franková -Zbavte se zbytečností v životě a mějte se skvěle (94%)

Počuli ste už nie­ke­dy nie­čo o „skve­lých zóna­ch“? Ich tvor­kyňa je ang­lic­ká hyp­no­te­ra­pe­u­t­ka Ailsa Franková, kto­rá je tiež autor­kou tej­to kni­hy.  O čom sú „skve­lé zóny“? Sú o pocho­pe­ní spô­so­bu živo­ta, kto­rý... Read more »

Flash S03E09 – Zhrnutie epizódy (98%)

Epizóda „The Present“ je posled­nou toh­to­roč­nou epi­zó­dou, seri­ál bude mať krát­ku pau­zu. Zimné finá­le pri­nies­lo veľa odpo­ve­dí a ešte via­cej otá­zok. Asi naj­väč­ší prekva­pe­ním bolo šokuj­úce odha­le­nie – jed­na z hlav­ných postáv... Read more »

Jak se domluvit s tygrem - 96%

Človek je člo­ve­kom len vo vzťa­hu k iným ľuďom, nedo­ká­že­me žiť mimo ľud­skej spo­loč­nos­ti, skrát­ka sme soci­ál­ne bytos­ti. Komunikovať s iný­mi ľuď­mi je pre­to pre nás pri­rod­ze­né rov­na­ko ako dýchať, jesť,... Read more »

Destrukční deník - Keri Smith - 90%

Teda, Keri Smithová ma dosta­la. Poviem vám, bola som z tej jej kni­hy pori­a­d­ne vedľa. To máte tak – je veľa kníh, takých páči­vých a dob­re čita­teľ­ných. Máte ich v ruke, pri... Read more »

Psychopatologie - nauka o nemocech duše - Miroslav Orel a kol - 99%

Konečne je tu 2. aktu­a­li­zo­va­né vyda­nie pub­li­ká­cie, na kto­ré netr­pez­li­vo už dlh­šiu dobu čaka­lo mno­ho odbor­ní­kov pomá­haj­úcich pro­fe­sií u nás i v Česku. Táto kni­ha, kto­rá prehľad­ným a veľ­mi efek­tív­nym spô­so­bom pon­úka širo­ký... Read more »

Flash S03E07 – Zhrnutie epizódy (93%)

Siedma epi­zó­da seri­á­lu Flash pred­sta­vi­la dvoch spe­ed­ste­rov, uká­za­la ľado­vú kráľov­nú Caitlin Snow v plnej pará­de a záro­veň odha­li­la identi­tu tajom­né­ho Alchemyho. Read more »

Coolinářka - Testováno na rodině - Svatava Vašková (96%)

Ak máte záľu­bu v dob­rom jed­le a zau­jí­majú vás recep­ty naň, potom upri­am­te pozor­nosť sem. Vezmite do ruky túto kni­hu a pozor­ne si ju pozri­te. Pretože prá­ve o nao­zaj dob­rom jed­le a nao­zaj zau­jí­ma­vých... Read more »

Tvoříme šperky z PET lahví - Irena Marie Hartingerová (97%)

Túžite aj vy nie­ke­dy, podob­ne ako ja, po nao­zaj ori­gi­nál­nych šper­koch? Alebo máte nie­ko­ho blíz­ke­ho, kto­rý po nie­čom takom rád siah­ne?  A pri­tom sumy, kto­ré za taký­to šperk môže­te dať roz­hod­ne nie... Read more »

Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%)

Po týžd­ňo­vej prestáv­ke sa seri­ál Flash vrá­til. Čo sa odo­hra­lo v šies­tej epi­zó­de? Read more »

 404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%)

Sú kni­hy, kto­ré máva­me ulo­že­né v polič­ke a vra­ci­a­me sa k nim opa­ko­va­ne a opa­ko­va­ne. Takou kni­hou, ktorú z rúk člo­vek len tak ľah­ko nepus­tí, je nepo­chyb­ne kni­ha 404 nej­krás­něj­ších oma­lo­vá­nek. Obsahuje 4 veľ­ké... Read more »

Flash S03E04 – Zhrnutie epizódy (94%)

Nová epi­zó­da Flasha pri­nies­la nesláv­ne zná­me­ho Flashovho pro­tiv­ní­ka - Mirror Mastera. Scudder, aké je pra­vé meno pána zo zrka­dla, túži po poms­te svojmu býva­lé­mu par­ťá­ko­vi Leonardovi Snartovi (Captain Cold). Ako to... Read more »

Flash S03E03 – Zhrnutie epizódy (94%)

V tretej epi­zó­de navští­vi­li Earth-1 starí zná­mi z alter­na­tív­nej rea­li­ty: Harry a Jesse. Nechcem spo­i­lo­vať už tak­to na zači­a­tok, no prišli pre­to, lebo mali pro­blém. Read more »

Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)

Druhá epi­zó­da seri­á­lu Flash nám konečne uká­za­la našich obľ­úbe­ných hrdi­nov, ale (vďaka Barrymu a jeho obľ­úbe­né­mu ces­to­va­niu časom) nie tak, ako si ich pamätá­me z pred­chá­d­za­j­úcich sérii. Čo zme­nil Flashpoint? Read more »

Flash S03E02 - Paradox - oficiálny popis epizódy

V uto­rok v noci (ale­bo skôr v stre­du ráno) nás čaká dru­há epi­zó­da seri­á­lu Flash s názvom Paradox. Read more »
Stránka načtena za 3,46504 s | počet dotazů: 229 | paměť: 48839 KB. | 25.02.2024 - 22:30:44