Kritiky.cz > Recenze knih > Zima už je zase tady, sníh nám vlezl do zahrady-tematické celky a pracovní listy pro MŠ

Zima už je zase tady, sníh nám vlezl do zahrady-tematické celky a pracovní listy pro MŠ

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce? Jste začí­na­jí­cí uči­tel­ka a neví­te si rady? Tak prá­vě vám je urče­na pub­li­ka­ce Marcely Kotové s názvem Zima už je zase tady, sníh nám vle­zl do zahra­dy. Pojďte se inspi­ro­vat a najít si to své pro prá­ci s před­škol­ní­mi dět­mi, roz­hod­ně nebu­de­te lito­vat. Publikace Marcely Kotové jsou vždy sáz­ka na jis­to­tu. 

Kniha obsa­hu­je 12 týden­ních blo­ků a je zamě­ře­ná na vánoč­ní a zim­ní obdo­bí. Jaké blo­ky zde najde­te? Veselé čer­to­vi­ny, Vánoční zvo­ně­ní, Vánoce u nás doma, Návštěva Tří krá­lů, Královna Zima při­chá­zí, Čím budu, až vyros­tu? Cestujeme tam a zpát­ky, Zimní rado­ván­ky, Objevujeme vel­ký svět, Karnevalový rej, Červená kar­kul­ka a Budulínek. Těchto 12 témat je detail­ně roz­pra­co­vá­no. Co v kaž­dém tema­tic­kém cel­ku najde­te? Od pon­dě­lí do pát­ku jsou zde námě­ty do komu­nit­ní­ho kru­hu, o čem si s dět­mi může­te poví­dat, bás­nič­ky, akti­vi­ty u sto­leč­ku i na kober­ci či v her­ně, také ven­ku, námě­ty na tvo­ře­ní, decho­vé akti­vi­ty, pohy­bo­vé či hudeb­ní a mno­ho dal­ších. U kaž­dé­ho cel­ku najde­te také 3 pra­cov­ní lis­ty, kte­ré na dané čin­nos­ti nava­zu­jí a děti si při nich pro­cvi­čí doved­nos­ti, kte­ré budou potře­bo­vat ve ško­le. Je to pře­de­vším zra­ko­vé vní­má­ní, gra­fo­mo­to­ri­ku, předčte­nář­ské i předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti, logic­ky uva­žo­vat, pro­sto­ro­vé před­sta­vy, pravo-levou ori­en­ta­ci, slu­cho­vé vní­má­ní, fone­ma­tic­ké roz­li­šo­vá­ní a mno­ho dal­ších doved­nos­tí. Na kon­ci kni­hy je uve­den seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry a růz­né inter­ne­to­vé zdro­je, ze kte­rých může­te dále čer­pat pro svou prá­ci.

Publikace je urče­na pro věko­vou kate­go­rii 4 až 5 let. U mlad­ších volí­me méně čin­nos­tí, u star­ších může­me zahr­nout slo­ži­těj­ší úko­ly.

Publikaci dopo­ru­čím všem uči­tel­kám, kte­ré se tepr­ve „rozkou­ká­va­jí“ a potře­bu­jí vede­ní při jejich prá­ci, ale i těm zku­še­ným, kte­ré zde najdou mno­ho inspi­ra­cí pro prá­ci s před­škol­ní­mi dět­mi. Tato pub­li­ka­ce vás pro­ve­de zim­ní­mi a vánoč­ní­mi akti­vi­ta­mi. Pokud bude­te mít všech­ny díly, máte v dis­po­zi­ci meto­dic­ké mate­ri­á­ly pro celý škol­ní rok, od pod­zi­mu až do léta.

Kniha je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, detail­ně roz­pra­co­va­ná, plná zají­ma­vých námě­tů na růz­né čin­nos­ti s dět­mi. Velice se mně líbí a při prá­ci s před­ško­lá­ky ji roz­hod­ně vyu­ži­ji. Zaujaly mě čer­no­bí­lé pra­cov­ní lis­ty, kte­ré může­te dětem dále kopí­ro­vat. Nejvíce mě zau­ja­lo pexe­so zim­ních spor­tů, kte­ré si mohou děti vyma­lo­vat a vystří­hat. Nabízené čin­nos­ti jsou pes­t­ré a pro děti zají­ma­vé. Na titul­ní obál­ce je barev­ná ilu­stra­ce se zná­mý­mi zna­ky Vánoc a zimy, jako je kome­ta, vánoč­ní stro­me­ček i sáň­ku­jí­cí děti. Ilustrace Ivety Jandové jsou oprav­du nád­her­né.

Ukázka z kni­hy:

Pečení (logo­pe­dic­ká pohád­ka)

Maminka pek­la bábov­ku a po svět­ni­ci se linu­la vůně (pro­ve­de­me hlu­bo­ký nádech a výdech).

Karkulka si ješ­tě dala sva­čin­ku, než se vyda­la na ces­tu (napo­do­bu­je­me kou­sá­ní sous­ta). Napila se čaje (dělá­me ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ) a olíz­la si cukr na rtech (oli­zu­je­me rty kolem doko­la). Dala mamin­ce pusu (našpu­lí­me rty). Usmála se na mamin­ku a zve­se­la vyšla za babič­kou (udě­lá­me širo­ký úsměv). Karkulka se v lese bála, sly­še­la div­né zvu­ky a ani se neo­hlí­že­la, jen se díva­la očka­ma do stran (oči­ma sle­du­je­me zle­va dopra­va, posi­lu­je­me oční sva­ly). Potkala vlka, ten měl dlou­hý jazyk (vyplázne­me jazyk co nej­dál). Dali si závo­dy k babič­či­ně  cha­loup­ce. Vlk běhal po lese sem a tam (jazy­kem kmi­tá­me z kout­ku do kout­ku). A jak to dopadlo? To víte urči­tě nej­lé­pe vy!

Několik slov o autor­ce a ilu­strá­tor­ce:

Marcela Kotová pra­cu­je jako ředi­tel­ka mateř­ské ško­ly. Ve své prá­ci se sna­ží vše­stran­ně roz­ví­jet děti i pomá­hat začí­na­jí­cím uči­tel­kám. Právě toto ji při­ved­lo k tvor­bě knih pro děti i peda­go­gy. V Portále vyšla např. Kniha pro začí­na­jí­cí uči­tel­ky a prv­ní díl této série pra­cov­ních lis­tů Vlaštovičky štěbe­ta­jí, z jara totiž radost mají.

Iveta Jandová pra­co­va­la na prv­ním stup­ni jako uči­tel­ka i vycho­va­tel­ka, ved­la výtvar­ný krou­žek dětí. Stejně tak uči­la i v mateř­ské ško­le a jako vedou­cí se zúčast­ni­la mno­ha let­ních tábo­rů.

Autor: Marcela Kotová

Ilustrace: Iveta Jandová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2022, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 71

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1967-5

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79594 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72387 KB. | 28.05.2024 - 03:39:54