Kritiky.cz > Recenze knih > Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají

Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají

pohadky z lesa co si stromy septaji
pohadky z lesa co si stromy septaji
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Pracujete v mateř­ské ško­le? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Lenky Jakešové s názvem Pohádky z lesa – Co si stro­my šep­ta­jí. Věřte, že se vám bude líbit, tak jako mně. 

V kni­ze na vás čeká cel­kem 20 pří­bě­hů o skřít­cích, vílách, čaro­dě­jo­vi a mno­ha les­ních zví­řát­kách, ale pře­de­vším stro­mech, kte­ré vám budou vyprá­vět ty nej­krás­něj­ší pohád­ky z lesa. Jaké stro­my najde­te v pří­bě­zích? Je to javor, jeřa­bi­na, habr, osi­ka, jilm, lís­ka, tis, akát, olše a pla­tan. V duti­ně sta­ré bří­zy se zabyd­le­li dva straka­pou­di, Otík a Ema, kte­ří pomá­ha­jí uzdra­vit stro­my v jejich oko­lí. Ty jim za odmě­nu vyprá­vě­jí mno­ho krás­ných pří­bě­hů a oni se s vámi urči­tě o tyto pohád­ky podě­lí.

Kniha je báječ­ná a její čte­ní jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce. Pohádky jsou tak ako­rát krát­ké, ani ne moc dlou­hé. Čtou se veli­ce dob­ře. Líbí se mně jejich obsa­ho­vé zamě­ře­ní, jeli­kož les mám moc ráda a skřít­ky také. Od této autor­ky to není prv­ní kni­ha, kte­rou čtu a urči­tě ne také posled­ní. Její styl psa­ní se mně moc líbí a mám její pohád­ky ráda. Ilustrace Dagmar Medzvecové se k těm­to pohád­kám nesmír­ně hodí a dotvá­ří tak krás­nou atmo­sfé­ru lesa. Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem dětem, dospě­lým, ale pře­de­vším milov­ní­kům lesa a milých pohá­dek. Pojďte se zasta­vit, posa­dit se a začíst se do této nád­her­né kni­hy.

Ukázka z kni­hy:

Před mno­ha a mno­ha lety k nám z dale­ké země při­šel kou­zel­ný skří­tek Akátek. Přinesl s sebou malé semín­ko, kte­ré zasa­dil hlu­bo­ko do země. Z něho poté vyros­tl krás­ný akát. Vlastně celým jmé­nem se strom nazý­vá trnov­ník akát.

Skřítek o svůj strom pečo­val, jak nej­lé­pe uměl. Neustále mu kyp­řil půdu, zalé­val ho v době, kdy bylo sucho, a když měl čas, opra­šo­val mu lis­ty.

Skřítek byd­lel vyso­ko v koru­ně stro­mu, aby se mohl kochat pohle­dem do dale­ké­ho oko­lí.

Akátek byl malý skří­tek se zele­ný­ma oči­ma, špi­ča­tý­ma uši­ma a veli­kou čer­ve­nou pusin­kou. Černé vla­sy čas­to ukrý­val pod zele­ným klo­bouč­kem zdo­be­ným voňa­vý­mi bílý­mi kvě­ty. Na sobě nej­ra­dě­ji nosil ves­tu z aká­to­vých lis­tů a krát­ké kalho­ty z mechu.

Akátek měl spous­tu kama­rá­dů. Byl to hod­ný a milý skří­tek, kte­rý kaž­dé­mu rád pomá­hal. Třeba pomohl sla­ví­ko­vi, kte­rý zne­na­dá­ní ztra­til svůj nád­her­ný hlas. Zřejmě se nachla­dil při ran­ním kon­cer­to­vá­ní.

Několik slov o autor­ce:

Lenka Jakešová se naro­di­la v roce 1966 ve Frýdlantě v Čechách. Vystudovala Střední peda­go­gic­kou ško­lu v Liberci. Od ukon­če­ní stu­dia do roku 2007 pra­co­va­la jako uči­tel­ka v MŠ ve Frýdlantě v Čechách, kde dlou­há léta ved­la pěvec­ký sbor Vlaštovky. Od roku 2007 pra­cu­je spo­lu se svým man­že­lem v obo­ru geo­dé­zie. Na mateř­skou ško­lu ale neza­ne­vře­la. Nyní v Hejnicích vede pěvec­ký sbor Zvoneček. Navštěvuje mateř­ské cen­t­rum Mateřídouška, tak­též v Hejnicích, kde hra­je a zpí­vá mamin­kám a jejich malým rato­les­tem.
V roce 2018 vyda­la zpěv­ník pro děti od před­škol­ní­ho do mlad­ší­ho škol­ní­ho věku Písničky pro děti, kte­ré se dočka­lo dvou pokra­čo­vá­ní.
Kniha Kamarádi na výle­tě je autor­či­na pohád­ko­vá prvo­ti­na, kte­rá je dopl­ně­ná pís­nič­ka­mi vhod­ný­mi pro děti před­škol­ní­ho věku. Další kni­hy, kte­rá napsa­la: Neuvěřitelné pří­běhy se Snovíkem, Nezbedné pří­běhy malé­ho Mňouka a něko­lik zpěv­níč­ků.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Dagmar Medzvecová je ilu­strá­tor­ka, kres­líř­ka, spi­so­va­tel­ka a máma dvou hol­či­ček. Svoji tvor­bu věnu­je pře­de­vším dětem. Nechává štět­ce, pas­tel­ky a gra­fic­ké pero utvá­řet fan­task­ní svě­ty plné pohád­ko­vých postav, les­ních víl, skřít­ků, zví­řat a pří­ro­dy.

Narodila se v roce 1986 v malém měs­tě Stod v západ­ních Čechách a v sou­čas­né době žije se svo­jí rodi­nou v Praze.

Malování, kres­le­ní a psa­ní ji baví od dět­ství – nevy­ne­cha­la snad jedi­nou výtvar­nou sou­těž. Přestože je jejím vzdě­lá­ním kni­hov­nic­tví a infor­ma­ti­ka (tomu­to obo­ru se věno­va­la jak na střed­ní, tak vyso­ké ško­le), po něko­lik letech prá­ce ve Studijní a vědec­ké knihov­ně Plzeňského kra­je a násled­né prá­ce v sou­kro­mém sek­to­ru se vrá­ti­la ke své nej­vět­ší lás­ce – k pas­tel­kám, štět­cům a psa­cí­mu peru.

Spojení knih a obráz­ků je pro ni tou nej­hez­čí mož­nou kom­bi­na­cí a inspi­ra­cí jsou jí její dvě malé dcer­ky.  Svými tex­ty a obráz­ky pra­vi­del­ně při­spí­vá do dět­ské­ho časo­pi­su Dráček.

Autorka: Lenka Jakešová

Ilustrace: Dagmar Medzvecová

Žánr: kni­ha pro děti, edi­ce Pohádkové čte­ní

Počet stran: 112

Vydala: Grada Publishing, pod znač­kou bam­book, Praha, 2022

ISBN 978-80-271-3483-0

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,32829 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72349 KB. | 24.05.2024 - 12:54:55