Kritiky.cz > Recenze knih > Nápadníček 2 - celoroční plán aktivit pro mateřské školy

Nápadníček 2 - celoroční plán aktivit pro mateřské školy

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Pracujete s dět­mi v mateř­ské ško­le či růz­ných zájmo­vých krouž­cích? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství Portál s názvem Nápadníček 2, jejíž autor­kou je Marcela Trantinová a kolek­tiv auto­rek. 

Hned na začát­ku pří­ruč­ky nalez­ne­te tabul­ku s pří­kla­dem plá­nu na celý týden. Kniha má cel­kem 8 hlav­ních témat, kte­rá jsou podrob­ně roz­pra­co­va­ná. Jaká téma­ta v pub­li­ka­ci najde­te? Povolání, První pomoc není věda, S kni­ha­mi se kama­rá­dím, Kam, Karkulko, kam? Šel zahrad­ník do zahra­dy, Týden plný rados­ti, Rodina a Na sil­ni­ci pozor dej.

Každý vzdě­lá­va­cí blok je detail­ně roz­pra­co­ván. Najdete zde přes­nou cha­rak­te­ris­ti­ku téma­tu, díl­čí cíle kore­spon­du­jí­cí s cíli z RV PV, jak lze spo­lu­pra­co­vat s rodi­či. Dále akti­vi­ty od pon­dě­lí až do pát­ku. Součástí kaž­dé­ho téma­tu je přes­né roz­dě­le­ní akti­vit pro nepří­mo říze­né čin­nos­ti v cen­t­rech akti­vit jako je Ateliér, Knihy a pís­me­na, Manipulační a stol­ní hry, Hudba, Pokusy a obje­vy, Kostičky a autíč­ka, Domácnost, Pohyb a rela­xa­ce, Dílna, Dramatika a Pískovnička. Na kon­ci kaž­dé­ho blo­ku je uve­de­na tabul­ka pro umís­tě­ní na nástěn­ku pro rodi­če.

Autorky v této pub­li­ka­ci při­pra­vi­ly pes­trou nabíd­ku růz­ných akti­vit, námě­tů na hudeb­ní či pohy­bo­vé a poly­tech­nic­ké vzdě­lá­vá­ní a mno­ho dal­ších. Na kon­ci pub­li­ka­ce jsou k dis­po­zi­ci pří­lo­hy s pra­cov­ní­mi lis­ty i růz­ný­mi obráz­ky, a také seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry a růz­né inter­ne­to­vé zdro­je, kde může­te dále čer­pat.

Nápadníček je určen pro všech­ny uči­tel­ky mateř­ských škol, jak začí­na­jí­cí, ta i pro ty zku­še­něj­ší, kde mohou načer­pat mno­ho nápa­dů pro prá­ci s dět­mi. Publikace mě moc zau­ja­la a těši­la jsem se, až vyjde. Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka je napros­to báječ­ná. Jelikož mám doma již prv­ní díl, moc jsem se na ten dru­hý díl těši­la a roz­hod­ně mě nezkla­mal. V mateř­ské ško­le pra­cu­ji již více než 10 let. Na začát­ku své peda­go­gic­ké pra­xe jsem měla mož­nost ten­to vzdě­lá­va­cí pro­gram „Začít spo­lu“ poznat. I když pra­cu­ji jin­de, někte­ré prv­ky pou­ží­vám dodnes. Gardnerova teo­rie mno­ho­čet­ní inte­li­gen­ce je veli­ce zají­ma­vá a pro­pra­co­va­ná.

Kniha je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně napsa­ná, plná zají­ma­vých nápa­dů a akti­vit, detail­ně roz­pra­co­va­ná, s daným postu­pem i pomůc­ka­mi, kte­ré k urči­té čin­nos­ti potře­bu­je­te. Nechybí ani sou­hrn­ná tabul­ka s kon­kre­ti­zo­va­ný­mi výstu­py i čin­nost­mi, kte­ré kore­spon­du­jí s cíli RVP MŠ.

Velké plus dávám za čer­no­bí­lé ilu­stra­ce Patricie Koubské, kte­ré tak nějak k dět­ským kni­hám a uči­tel­ským pub­li­ka­cím pros­tě pat­ří. Dále foto­gra­fie, kte­ré zachy­cu­jí růz­né čin­nos­ti i hoto­vé výrob­ky. Tuto meto­dic­kou pří­ruč­ku mohu jen dopo­ru­čit. A že jim doma mám oprav­du hod­ně.

Nabízená téma­ta kore­spon­du­jí s roč­ní­mi obdo­bí­mi, i se vzdě­lá­va­cí­mi oblast­mi Dítě a spo­leč­nost, Dítě a ten dru­hý, Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psy­chi­ka, Dítě a svět. Při plá­no­vá­ní vychá­zí z RVP PV.

Publikace je vydá­na se sou­hla­sem Step by Step ČR o.p.s., jedi­ným drži­te­lem licen­ce na šíře­ní vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu Začít spo­lu v ČR.

Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka nava­zu­je na úspěš­ný prv­ní díl.

Ukázka z kni­hy:

Vzdělávací pro­gram Začít spo­lu je zají­ma­vý, kre­a­tiv­ní, respek­tu­jí­cí zájmy a sil­né strán­ky dětí a vychá­zí z teo­rie mno­ha­čet­né inte­li­gen­ce. Stránky a schop­nost kaž­dé­ho jedin­ce popsal ame­ric­ký psy­cho­log H. Gardner ve své teo­rii mno­ha­čet­né inte­li­gen­ce. Prostřednictvím svých sil­ných strá­nek děti roz­ví­jí svůj poten­ci­ál a učí se novým doved­nos­tem. Takové poje­tí vzdě­lá­vá­ní vede děti k samo­stat­nos­ti, zod­po­věd­nos­ti vybra­nou čin­nost dokon­čit a násled­ně pou­ži­té pomůc­ky po sobě ukli­dit.

Několik slov o autor­kách:

Marcela Trantinová je uči­tel­ka MŠ s mno­ha­le­tou pra­xí. Zabývá se logo­pe­dií, roz­vo­jem komu­ni­kač­ních a řečo­vých doved­nos­tí dětí. Pracuje jako uči­tel­ka MŠ a věnu­je se spor­tov­ní čin­nos­ti dětí.

Jana Zetková vystu­do­va­la střed­ní peda­go­gic­kou ško­lu obor uči­tel­ství pro MŠ. Jako uči­tel­ka pra­cu­je víc než 30 let. Je lek­tor­kou kera­mic­ké díl­ny pro děti.

Marie Bartošová půso­bí jako uči­tel­ka MŠ. Věnuje se hudeb­ním pro­jek­tům a lek­tor­ství dět­ské jógy.

Petra Dvořáková je od roku 2010 ředi­tel­kou Mateřské ško­ly Šestajovice v Praze. Vystudovala Univerzitu Hradec Králové, obor Pedagogika před­škol­ní­ho věku. Je lek­tor­kou pro­gra­mu Začít spo­lu.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Patricie Koubská je výtvar­ni­ce a uči­tel­ka. Ilustrovala řadu dět­ských knih a vede výtvar­né díl­ny pro děti. Vystudovala Střední odbor­nou výtvar­nou ško­lu Václava Hollara v Praze a Pedagogickou fakul­tu UK. Zabývá se kresbou, mal­bou a ilu­stra­cí. Vystavuje samo­stat­ně i kolek­tiv­ně. Žije v Kutné Hoře.

Autor: Marcela Trantinová a kol.

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2022, Portál, Praha

Počet stran: 157

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1964-4

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62519 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72144 KB. | 22.04.2024 - 08:23:03