Kritiky.cz > Recenze knih > Hry se zemí, vzduchem, ohněm a vodou - živly v lesní škol(c)e

Hry se zemí, vzduchem, ohněm a vodou - živly v lesní škol(c)e

hry se zemi vzduchem ohnem a vodou zivly v lesni skol c e
hry se zemi vzduchem ohnem a vodou zivly v lesni skol c e
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtyři živly jsou v lid­ské pova­ze zako­ře­ně­ny už tisí­ce let, mno­ha kul­tu­ra­mi. Navzájem se pro­lí­na­jí a vzá­jem­ně se ovliv­ňu­jí. Jsou to země, oheň, voda a vzduch. Jako děti jsme trá­vi­ly mno­ho času ven­ku, na zahra­dě, u ryb­ní­ka či v lese. Dnes tomu tak není. Aby se děti potu­lo­va­ly samot­né může být nebez­peč­né. Ve měs­tech je mno­ho cizích lidí, kte­ré dětem mohou ublí­žit. Na ves­ni­ci je to ješ­tě pře­ci jen tro­chu jiné. Děti jsou více ven­ku  a všich­ni se tam vzá­jem­ně zna­jí. Dospělí svým způ­so­bem hlí­da­jí i „cizí“ děti. Pobyt ven­ku, hry a různá dob­ro­druž­ství ven­ku jsou nesmír­ně důle­ži­té pro cel­ko­vý roz­voj dětí, jak fyzic­ký, tak i psy­chic­ký. Pobyt je pre­ven­cí obe­zi­ty, slu­neč­né paprsky dodá­va­jí tělu tolik potřeb­ný vita­mín D, je to pre­ven­ce psy­chic­kých nemo­cí a nejen to. Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka se sta­ne vel­kým pomoc­ní­kem při prá­ci s dět­mi.

Forest School Association, nezá­vis­lé vzdě­lá­va­cí sdru­že­ní ve Velké Británii, les­ní ško­lu defi­nu­je jako „inspi­ra­tiv­ní pro­ces, kte­rý všem zúčast­ně­ným nabí­zí pra­vi­del­né pří­le­ži­tos­ti roz­ví­jet sebe­vě­do­mí a sebe­úctu pro­střed­nic­tvím pří­mé a prak­tic­ké zku­še­nos­ti v lese nebo jiném pří­rod­ním pro­stře­dí se stro­my. “

Publikace nabí­zí širo­kou šká­lu les­ních akti­vit, kte­ré vás při­ve­dou do kon­tak­tu s pří­rod­ní­mi živly jako je země, vzduch, oheň a voda. Je urče­na pro ty, kte­ří chtě­jí s dět­mi trá­vit více času ven­ku, ať už jsou to rodi­če, pra­ro­di­če, vycho­va­te­lé škol­ních dru­žin, i vedou­cí růz­ných zájmo­vých krouž­ků a nejen jim.

Hned na začát­ku pub­li­ka­ce najde­te struč­né­ho rád­ce, čemu je tře­ba se věno­vat, na co mys­let, než se pus­tí­te do jaké­ko­liv akti­vi­ty ven­ku. Rozhodně je na mís­tě bez­peč­nost všech zúčast­ně­ných i při růz­ných akti­vi­tách. Příručka je roz­dě­le­na pod­le živlů na zemi, oheň, vzduch i vodu. Každý živel vám nabíd­ne mno­ho námě­tů a inspi­ra­cí na růz­né akti­vi­ty. Každá z nich obsa­hu­je mís­to, kde ji lze usku­teč­nit, pro jakou věko­vou sku­pi­nu je urče­na, co k čin­nos­ti bude­te potře­bo­vat i na co je vlast­ně zamě­ře­na. Vše dopl­ňu­jí čty­ři kou­zel­né pří­běhy, kte­ré v dětech pro­bu­dí jejich fan­ta­zii.

Co vše díky této pří­ruč­ce může­te zažít či vyro­bit? Např. bahen­ní skluzav­ku, zahrát si na křiklou­ny, vyro­bit draka či dakot­ský oheň, pří­rod­ní bar­vi­vo nebo čaj z bře­zo­vých vět­vi­ček. Na kon­ci kni­hy auto­ři uved­li i podě­ko­vá­ní všem, co se na kni­ze podí­le­li.

Doma už mám kni­hy Hry z les­ní škol­kyRok v les­ní škol­ce. Obě dvě pub­li­ka­ce jsou veli­ce pří­nos­né, a jen tak je nedám z ruky. Kniha se mně moc líbi­la, je psa­ná sro­zu­mi­tel­ně, je pře­hled­nou pří­ruč­kou, kte­rá by nemě­la chy­bět v kni­hov­nič­ce žád­né uči­tel­ky. Načerpala jsem zde mno­ho inspi­ra­cí ohled­ně všech čtyřech živlů, kte­ré mě od dět­ství oprav­du fas­ci­no­va­ly. Pobyt v pří­ro­dě mám moc ráda a měl by být sou­čás­tí trá­ve­ní vol­né­ho času, i sou­čás­tí zájmo­vých krouž­ků , v dru­ži­ně i v mateř­ské ško­le.

V Nakladatelství KAZDA též vyšla pub­li­ka­ce karet s les­ní­mi akti­vi­ta­mi, kte­ré se vejdou do kapsy a může­te je vzít rov­nou do pří­ro­dy.

Ukázka z kni­hy:

O srd­na­tém monar­cho­vi

Bylo neby­lo jed­no krá­lov­ství zví­řat všech barev a veli­kos­tí, kte­ré­mu vlá­dl moud­rý a las­ka­vý král med­věd. Všichni žili v míru a nic je netrá­pi­lo, až na jed­no jedi­né. Nefoukal vítr. Svět byl bez vět­ru tak par­ný, že zví­řa­ta sotva dýcha­la a tak,tak, že něco ulo­vi­la.

Jednoho dne král med­věd dospěl k roz­hod­nu­tí, že takhle už to dál nejde. Svolal všech­na zví­řa­ta v lese a zeptal se jich: „Kdo z vás se vypra­ví k bohům na nebe­sích a požá­dá je, aby nás požeh­na­li větrem?“

Já,“ zasy­čel sup. Doletím ze všech nej­výš.“

Roztáhl majestát­ní kří­d­la a vzne­sl se do oblak. Horký vzduch ho vyná­šel výš a výš, až z něj zví­řa­ta na zemi vidě­la jenom malič­kou, čer­nou teč­ku.

„On to doká­zal!“ vyje­kl bobr a všich­ni se zača­li rado­vat.

Informace o autor­ce a ilu­strá­to­ro­vi:

Jane Worroll a Peter Houghton jsou kva­li­fi­ko­va­ní prů­vod­ci a spo­leč­ně vedou celo­roč­ní les­ní krou­žek pro děti z Londýna a oko­lí. Jana pra­co­va­la jako coun­try­si­de ran­ger (správ­ky­ně ven­kov­ské oblas­ti), zahrad­ni­ce a ošet­řo­va­tel­ka stro­mů, vystu­do­va­la eko­lo­gii a ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí.

Peter se věnu­je umě­lec­ké­mu řemeslu, zamě­řu­je se na prá­ci se dře­vem a dal­ší­mi mate­ri­á­ly a deset let pra­co­val jako koor­di­ná­tor cha­ri­ta­tiv­ní orga­ni­za­ce měst­ské čás­ti pro děti a mlá­dež.

Autor: Jane Worroll

Ilustrace: Peter Houghton

Přeložil: Vojtěch Ettler

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Počet stran: 176

Vydáno: 2021, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-7670-028-4

Nakladatelství KAZDA při­ná­ší čte­ná­řům výji­meč­né kni­hy o pří­ro­dě, udr­ži­tel­nos­ti, netra­dič­ním ces­to­vá­ní a umě­ní. Filozofií nakla­da­tel­ství je při­ná­šet kva­lit­ní čes­ké a zahra­nič­ní titu­ly, kte­ré zají­ma­vým obsa­hem čte­ná­ře vnitř­ně obo­ha­tí, pod­po­ří jejich vztah k pří­ro­dě a při­spě­jí k for­mo­vá­ní udr­ži­tel­něj­ší budouc­nos­ti. V nabíd­ce najde­te populárně-naučné kni­hy pro všech­ny gene­ra­ce – od lepo­rel přes pří­běhy inspi­ro­va­né pří­ro­dou, osu­dy zví­řat i lidí, ces­to­pi­sy, inspi­ro­ma­ty či atla­sy, až po nároč­něj­ší čte­ní od před­ních svě­to­vých bio­lo­gů, jaký­mi jsou brit­ský orni­to­log Tim Birkhead nebo myko­log Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším auto­rem nakla­da­tel­ství je zná­mý němec­ký les­ník a ochrán­ce pří­ro­dy Peter Wohlleben. Knihy, kte­ré mají smy­sl v Nakladatelství KAZDA vychá­zí od roku 2014.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde: https://www.knihykazda.cz/o-nakladatelstvi/

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72994 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71700 KB. | 14.06.2024 - 21:16:17