Kritiky.cz > Recenze knih > Jé, Ježíšek-zábavné hry, tvoření a recepty na předvánoční čas

Jé, Ježíšek-zábavné hry, tvoření a recepty na předvánoční čas

9788026220961
9788026220961
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vendula Hegerová a její ilu­stra­ce mně vždy vykouz­lí úsměv na tvá­ři a zahře­jí  u srdíč­ka. Předvánoční čas je vel­mi krás­ný a je tře­ba si jej spo­leč­ně s děti užít. Novinka s názvem Jé, Ježíšek by vám měla být nápo­moc­na, vidět a pro­žít advent oči­ma vašich dětí. Pojďte si něco hez­ké­ho vytvo­řit, upéct, spo­leč­ně si zkrá­tit to čeká­ní na Ježíška. Knihu vydal Portál v Praze. 

Hned na začát­ku pub­li­ka­ce najde­te u tex­tů znač­ky, kte­ré ozna­ču­jí, zda se jed­ná o to, zda si hra­je­te, poslou­chá­te, vaří­te nebo tvo­ří­te. Tyto pik­to­gra­my vám usnad­ní lep­ší ori­en­ta­ci v tex­tu. Kniha je plná námě­tů na tvo­ře­ní, akti­vit, infor­ma­cí od sva­té­ho Martina až po Tři krá­le a na závěr autor­ka při­pra­vi­la báje­né vystři­ho­ván­ky, kte­ré si s dět­mi může­te vystřih­nout a dotvo­řit si tak bet­lém, advent­ní kalen­dář, jme­nov­ky na dár­ky, či si při­pra­vit ten nej Silvestr. Jaké úko­ly na vaše děti vlast­ně čeka­jí? Různé pra­cov­ní lis­ty, námě­ty na tvo­ře­ní, mohou si vytvo­řit vloč­ky, vit­ráž, advent­ní věnec, dár­ky pro radost nebo vánoč­ní ozdo­by. Dále se děti i dospě­lí dozví infor­ma­ce o sva­tém Martinovi, sva­té Lucii, sva­té Barboře, o Mikuláši, ale tře­ba i o Třech krá­lích. Také něco o vánoč­ních tra­di­cích, zdo­be­ní vánoč­ní­ho stro­meč­ku i pra­nos­ti­ky pojí­cí se k tomu­to obdo­bí. Máte chuť na výbor­né per­níč­ky? I to vám tato pub­li­ka­ce spl­ní. Autorka neza­po­mně­la i na osla­vu Silvestra, vůni vánoč­ní­ho koře­ní, vánoč­ní kole­dy i mož­nost si zahrát báječ­né zim­ní hry.

Aktivit je oprav­du nepře­ber­né množ­ství a kaž­dý si vybe­re to, co se mu líbí a hodí. Publikace od zná­mé autor­ky a vel­mi oblí­be­né ilu­strá­tor­ky Venduly Hegerové nesmí chy­bět v žád­né kni­hov­nič­ce. Ocení ji uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce, dále také rodi­če i pra­ro­di­če, kte­ří chtě­jí se svý­mi dět­mi a vnou­ča­ty pro­žít ty nej­krás­něj­ší advent­ní dny.

Kniha je urče­na dětem od 4 let.

Velmi mě zau­ja­la kapi­to­la o tom, jak dětem vysvět­lit, co se pak po svát­cích děje s vánoč­ním stro­meč­kem. Publikace se mně moc líbi­la. Její čte­ní, ale pře­de­vším i pro­hlí­že­ní jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Rozhodně z ní načer­pám mno­ho inspi­ra­cí a námě­tů pro letoš­ní advent­ní dny pro své před­ško­lá­ci v mateř­ské ško­le. Mají vždy radost, s jakou kni­hou se zase příš­tě obje­vím. Publikace je plná krás­ných ilu­stra­cí. Je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná. Potěší jak dět­ské, tak i dospě­lé oko čte­ná­ře. Budete mít chuť si jen tak pro­hlí­žet a kochat se.

Ukázka z kni­hy:

Co se stro­meč­kem?

Většinou stro­me­ček odstro­ju­je­me na Tři krá­le 6.ledna. V této den by se měl z domu odstra­nit stro­me­ček i vánoč­ní výzdo­ba. Pověry tvr­dí, že pokud stro­me­ček odstro­jí­me dří­ve nebo nao­pak poz­dě­ji, bude­me mít celý dal­ší rok smůlu. Druhá mož­nost odstro­jit stro­me­ček je ž 2.února na Hromnice, v tako­vém pří­pa­dě tě žád­ná smů­la neče­ká. Ozdoby peč­li­vě zabal, světýl­ka smo­tej, per­níč­ko­vé ozdo­by sněz a ty pří­rod­ní z jablí­ček a citru­sů vyhoď. A co dál?

Nejčastěji odne­se­me stro­me­ček k popel­ni­cím. Takové strom­ky kon­čí nej­čas­tě­ji ve spa­lov­nách a máme z nich tep­lo. Máš zahrád­ku? Stromek s rodi­či nadrť­te (naštěp­kuj­te) na malé kous­ky a vyu­žij­te v kom­postu. Větve pou­žij­te jako chvo­jí k zakry­tí chou­los­ti­vých rost­li­nek.

Stromek můžeš s rodi­či odvézt do sběr­né­ho dvo­ra nebo kom­postár­ny. Některé obcho­dy, kde se stro­meč­ky kupu­jí, jej po svát­cích vykou­pí zpět. Máte umě­lý stro­me­ček s chce­te jej vyho­dit? Pokud není jiná mož­nost, odvez­te jej do sběr­né­ho dvo­ra k eko­lo­gic­ké­mu zlik­vi­do­vá­ní.

Stromečky nikdy nenos do lesa nebo zoo­lo­gic­ké zahra­dy. Zapomenutý háček nebo alo­bal by mohl zví­řát­kům ublí­žit. Vždy se poraď s les­ní­kem nebo správ­cem ZOO, útul­ku.

Několik slov o autor­ce:

Vendula Hegerová je výtvar­ni­ce, kte­rá se věnu­je pře­de­vším tvor­bě pro děti se naro­di­la 23.3.1976 ve Vysokém Mýtě.

Vystudovala Vyšší odbor­nou ško­lu gra­fic­kou v Jihlavě, kde také po stu­di­ích něko­lik let půso­bi­la. K ilu­stra­cím pro děti se dosta­la hlav­ně díky zakáz­ce na vyzdo­be­ní dět­ské­ho oddě­le­ní Jihlavské nemoc­ni­ce. Radost, kte­rou svý­mi deko­ra­ce­mi způ­so­bi­la ji pře­svěd­či­lo, že prá­vě děti nej­ví­ce oce­ní její vese­lé obráz­ky.

Je to mno­ho­stran­ná výtvar­ni­ce, kte­rá má na svém kon­tě lepo­re­la, komiksy, ani­mo­va­ný film, desig­ny poko­jíč­ků, přá­níč­ka, ale nej­ví­ce samo­zřej­mě kní­žek. Často jsou to kníž­ky nauč­né, kte­ré pod­ně­cu­jí dět­skou tvo­ři­vost a fan­ta­zii.

Kromě kniž­ní tvor­by spo­lu­pra­cu­je také s časo­pi­sem Puntík.

Je autor­kou oblí­be­ných posta­vi­ček Edy a Pepy.

Vydala kni­hy Měsíce, Nauč mě kres­lit, Edo! Ty nepo­se­do!, Zvířátka z lesa, Zvířátka ze stat­ku a mno­ho dal­ších úžas­ných kní­žek.

Autor: Vendula Hegerová

Ilustrace: Vendula Hegerová

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti, pra­cov­ní sešit

Vydáno: 2023, Vydalo nakla­da­tel­ství Portál, Praha

Počet stran: 88

Vazba kni­hy: vaz­ba bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-2096-1

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81500 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71720 KB. | 14.06.2024 - 20:53:46