Kritiky.cz > Recenze knih > Hry pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami-více než sto aktivit pro vaše děti

Hry pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami-více než sto aktivit pro vaše děti

9788026220282
9788026220282
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hra je nej­dů­le­ži­těj­ší pro­stře­dek výcho­vy. Prostřednictvím her roz­ví­jí­me u dětí fan­ta­zii a tvůr­čí myš­le­ní, jejich vnitř­ní pro­ží­vá­ní, nápa­di­tost, samo­stat­né myš­le­ní, před­sta­vi­vost, učí se spo­lu­pra­co­vat ve sku­pi­ně, naslou­chat ostat­ním a pre­zen­to­vat vlast­ní myš­len­ky, roz­ví­jí­me slov­ní záso­bu a záro­veň učí­me správ­né komu­ni­ka­ci. Děti se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi mají potí­že se sou­stře­dit, vydr­žet u čin­nos­ti, pří­pad­ně spo­lu­pra­co­vat ve sku­pi­ně s kama­rá­dy. Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka by pro ně měla být tzv. „kuchař­ka her, “ kte­rá by měla být nápo­moc­na rodi­čům i dětem. Hra je nej­dů­le­ži­těj­ší věc v živo­tě dítě­te. Prostřednictvím hry děti zkou­ma­jí pro­stře­dí, pozná­va­jí běž­né situ­a­ce ze živo­ta, baví je hrát si s něčím, či s někým. Poskytuje jim legra­ci, zába­vu, smys­lu­pl­né trá­ve­ní vol­né­ho času, či mož­nost zažít dob­ro­druž­ství. 

Co vlast­ně v kni­ze najde­te?

Kniha je roz­dě­le­na na 6 kapi­tol pod­le toho, kde může­te hru pro­vá­dět. A to pře­de­vším na zahra­dě, na pro­cház­kách, ale tře­ba také v kli­du v sedě, doma, pokud ven­ku prší. V této pří­ruč­ce nechy­bí námě­ty na tvo­ře­ní a vyrá­bě­ní vše­ho dru­hu a námě­ty na sen­zo­ric­ké hry.  Celkem 100 akti­vit zaba­ví vaše děti na růz­ných mís­tech, v době kli­du i při čin­nos­tech ven­ku, kdy nao­pak potře­bu­je­te, aby se zklid­ni­lo, zaži­lo zába­vu, zkrá­ti­lo čeká­ní v ordi­na­ci, v doprav­ních pro­střed­cích, také zahna­lo nudu při deš­ti­vých dnech, či boju­je se svý­mi emo­ce­mi a je tře­ba, aby se uvol­ni­lo. V kaž­dé akti­vi­tě je mno­ho uče­ní zalo­že­né­ho na doved­nos­tech, tak­že dítě si hra­je, ale záro­veň roz­ví­jí celou řadu doved­nos­tí. U kaž­dé akti­vi­ty najde­te přes­ný popis, co budou děti dělat, co k tomu bude­te potře­bo­vat, jak na to. Autorka tak­též při­da­la i růz­né vari­an­ty, jak hru ozvlášt­nit, dále také na co si dát při čin­nos­tech pozor a jaké doved­nos­ti při dané hře roz­ví­jí­te. Velice podrob­ně, detail­ně, sro­zu­mi­tel­ně autor­ka popsa­la všech­ny akti­vi­ty. Jaké hry zde najde­te? Třeba námě­ty na vytvo­ře­ní sen­zo­ric­ké stez­ky, pro milov­ní­ky dino­sau­rů je zde hra, jak hle­dat fosi­lie, jak hle­dat před­mě­ty pod­le pís­men nebo jak vytvo­řit hap­tic­kou hru se svě­tel­ným mini­bo­xem. Součástí her jsou i námě­ty na tvo­ře­ní, kte­ré někte­ré děti se vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi baví, jiné je berou jako nut­né zlo, pro­to­že jim moc nejde tvo­řit. Tato kapi­to­la by vám měla být nápo­moc­na, jak nadchnout vaše děti pro tvo­ře­ní, aby si moh­ly vyro­bit obráz­ky z roz­ta­ve­ných vos­ko­vek, jež­ky z kra­bic od papí­ro­vých kapes­ní­ků, pří­šer­ky z mode­lí­ny nebo obli­če­je ze šišek. Námětů je zde více než dost. Tato kni­ha nabí­zí dětem i dospě­lým sou­bor her, kte­rý je určen dětem bez roz­dí­lu věku.

Součástí pub­li­ka­ce jsou i námě­ty na sen­zo­ric­ké hry, kte­ré sti­mu­lu­jí smys­ly a mno­ho dětem pomá­ha­jí uvol­nit se a zklid­nit. Pokud má za sebou vaše dítě nároč­ný den nebo bojo­va­lo se svý­mi emo­ce­mi, může­te tyto hry roz­hod­ně vyu­žít, dále také před spa­ním, pomo­hou dětem zklid­nit se a dob­ře usnout. V celé kni­ze se opa­ko­va­ně autor­ka pou­ka­zu­je na sou­bor doved­nos­tí, kte­ré můžou jed­not­li­vé akti­vi­ty pomá­hat roz­ví­jet. je to např. jazyk a komu­ni­ka­ce, zna­lost čte­ní, počí­tá­ní, sou­stře­dě­ní, soci­ál­ní doved­nos­ti, řeše­ní pro­blé­mů, moto­ric­ké doved­nos­ti, zvlá­dá­ní emo­cí, sen­zo­ric­ká inte­gra­ce a nako­nec pra­cov­ní paměť.

Publikace je plná námě­tů pro prá­ci s dět­mi, za což jí dávám vel­ké plus. Kniha se mě moc líbi­la a roz­hod­ně jí dopo­ru­čím. Našla jsem v ní oprav­du hod­ně inspi­ra­ce. Jako uči­tel­ka ji roz­hod­ně vyu­ži­ji při své pra­xi, i při pořá­dá­ní pří­měst­ských tábo­rů, když potře­bu­ji najít něja­kou zají­ma­vou a neo­kou­ka­nou hru a děti zaujmout. Autorka dopl­ni­la tuto pří­ruč­ku o úsměv­né ilu­stra­ce, kte­ré vás poba­ví. Nesmírně se mně líbi­ly námě­ty na růz­né nevšed­ní tvo­ře­ní. Jak jsem již psa­la výše, někte­ré děti rády tvo­ří a čin­nos­ti je baví. Jsou ale děti s růz­ný­mi spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi, kte­ré tvo­ře­ní pří­liš neba­ví, nejsou tak šikov­né. Myslím si, že tato pří­ruč­ka je plná zají­ma­vých návo­dů, jak si vyzdo­bit svůj pokoj či byt. Je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s vel­kým množ­stvím mož­nos­tí na hry i tvo­ře­ní, dále také s růz­ný­mi vari­an­ta­mi, kte­ré lze hru oži­vit i na co si dát při hře pozor a na nic neza­po­me­nout. Jaké čin­nos­ti děti při hře pro­cvi­ču­jí, to už vidím jako vel­ký bonus na kon­ci kaž­dé hry, kte­ré roz­hod­ně vyu­ži­jí stu­den­ti peda­go­gic­kých fakult, kte­ří se mohou v této pří­ruč­ce inspi­ro­vat pro růz­né semi­nár­ní prá­ce.

Kniha je pri­már­ně urče­na rodi­čům dětí se spe­ci­ál­ně vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi, ale urči­tě bude pro­spěš­ná peda­go­gům prv­ní­ho stup­ně, vycho­va­tel­kám škol­ních dru­žin, či škol­ních klu­bů, také vedou­cím zájmo­vých krouž­ků, či pří­měst­ských tábo­rů.

Ukázka z kni­hy:

Věže z těs­to­vin

Popis akti­vi­ty:

Jednoduchá, ale vel­mi návy­ko­vá akti­vi­ta, kdy děti opa­tr­ně sta­ví věže z těs­to­vin a při­tom tré­nu­jí jem­nou moto­ri­ku a schop­nost sou­stře­dit se.

Co bude­me potře­bo­vat:

Modelína, samo­le­pí­cí hmo­ta, špage­ty a duté těstoviny-penne

Jak na to:

Na stůl polož­te malý kou­sek mode­lí­ny a kol­mo vzhů­ru do ní zapích­ně­te kou­sek špage­ty tak, aby samo­stat­ně stá­la. Poproste dítě, aby na sto­jí­cí špage­tu navlé­ka­lo duté těs­to­vi­ny a počí­ta­lo je, dokud se nedo­sta­ne k její­mu kon­ci. Dítě s vámi nebo se svý­mi sou­ro­zen­ci může závo­dit a zkou­šet, jak rych­le doká­že navlé­kat těs­to­vi­ny na špage­tu, aniž by ji při tom zlo­mi­lo.

Při této čin­nos­ti dítě roz­ví­jí sou­stře­dě­ní, soci­ál­ní doved­nos­ti, moto­ric­ké doved­nos­ti a zna­lost čte­ní a počí­tá­ní.

Několik slov o autor­ce:

Georgina Durrant je uči­tel­ka a koor­di­ná­tor­ka spe­ci­ál­ně peda­go­gic­ké péče. Má dvě malé děti. Vede oblí­be­né webo­vé strán­ky pro rodi­če a uči­te­le dětí se spe­ci­ál­ně vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi.

Autorka: Georgina Durrant

Ilustrace: Christopher Barnes

Přeložila: Zuzana Musilová

Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka

Vydáno: 2023, Portál, Praha

Počet stran: 127

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-2028-2

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48573 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71974 KB. | 22.07.2024 - 16:14:17