Kritiky.cz > Recenze knih > Životní (s)milníky - pro fanynky seriálu Sex ve městě

Životní (s)milníky - pro fanynky seriálu Sex ve městě

Foto: Lenka Štveráčková & Vydala Euromedia Group a.s.
Foto: Lenka Štveráčková & Vydala Euromedia Group a.s.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte své­ho život­ní­ho part­ne­ra a neví­te, pod­le čeho se roz­hod­nout? Chcete se od srd­ce zasmát? Máte rádi seri­ál Sex ve měs­tě? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka z pera Jitky Slavíkové s názvem Životní (s)milníky. 

Karolína má skvě­lé kama­rád­ky, se kte­rý­mi pro­bí­rá všech­ny hol­či­čí sta­ros­ti. Pracuje v jed­né redak­ci a prá­ce ji vel­mi baví. Potkává mno­ho zají­ma­vých lidí, pře­de­vším mužů. Hledá toho pra­vé­ho. Prožívá nád­her­né chví­le zami­lo­va­nos­ti, kte­ré postu­pem času vystří­dá vystříz­li­vě­ní a je zno­vu na začát­ku. Potká náru­ži­vé­ho sexuch­ti­vé­ho muže, ele­gá­na, star­ší­ho, zra­lé­ho muže, inte­lek­tu­á­la, ale i jed­no­du­ché­ho „živo­či­cha! se vším všu­dy. Který je vlast­ně ten pra­vý? Těžko říci. Každý má to své. Čeká vás pře­hlíd­ka nepo­ve­de­ných milost­ných avan­týr od začát­ku až do samé­ho kon­ce. Najde Karolína nako­nec toho pra­vé­ho? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Věřte, že jste se už tak dlou­ho neza­smá­li.

Kniha má cel­kem 200 stran, je roz­dě­le­na na kapi­to­ly s názvem muže nebo s názvem inter­mez­zo, kte­rá zna­čí, že je zrov­na hlav­ní hrdin­ka bez pro­tějš­ku. Čte se vel­mi dob­ře. Na tuto kni­hu jsem čet­la vel­mi pozi­tiv­ní ohla­sy a chtě­la jsem si ji také pře­číst. Musím říci, že mě roz­hod­ně nezkla­ma­la a nesmír­ně poba­vi­la. Tak dlou­ho jsem se neza­smá­la. Velmi oso­bi­té vyprá­vě­ní o sou­ži­tí muže a ženy. Nikdy jsem si neu­vě­do­mi­la, že exis­tu­je tolik pro­to­ty­pů mužů, se kte­rý­mi se může žena potkat. Jak píše sama autor­ka, zajis­té něko­ho z její­ho vyprá­vě­ní potká­te. Určitě i mně se poda­ři­lo v jed­nom z mužů najít své­ho býva­lé­ho život­ní­ho part­ne­ra, kte­rý se se mnou naštěs­tí roze­šel, za což mu už více než 18 let pěk­ně děku­ji, jeli­kož jsem našla své­ho život­ní­ho part­ne­ra a jen tak ho nepus­tím. Soužití ženy a muže má svá spe­ci­fi­ka. Při čte­ní jsem se v urči­tých chví­lích oprav­du neu­dr­že­la a muse­la se smát nahlas. Od této autor­ky je to její prvo­ti­na a věřím, že už nebu­de své poči­ny scho­vá­vat do šuplí­ku, ale vydá­vat, pro­to­že by to byla ško­da. Rozhodně se jí tato kni­ha poví­dek poved­la.

Čeká vás humor­ný, dojem­ný pří­běh jed­né ženy o jejich peri­pe­ti­ích s muži, o hle­dá­ní sebe sama skr­ze muž­ské pohla­ví.

Ukázka z kni­hy:

Ten večer jsem si dala oprav­du zále­žet na tom, bych vypa­da­la bož­sky. A oslo­vi­la jsem neza­da­nou a svo­bod­nou zná­mou, že jde­me na lov. Nijak to na ni neza­pů­so­bi­lo, pro­to­že lovi­la pra­vi­del­ně, ale chtě­la mi tenhle záži­tek dopřát, a tak se také zúčast­ni­la. při­nes­la tuž­ku na oči, kte­rá dělá svůd­ný pohled, a tak to vypa­da­lo, že nic nebrá­ní skvě­lým zážit­kům. Páteční noč­ní život ve vel­kém měs­tě je ovšem ve zna­me­ní lov­ců a lov­kyň, uvol­ně­né atmo­sfé­ry a tekou­cí­ho alko­ho­lu. Zpočátku jsem byla dost otrá­ve­ná. Vypadalo to, že snad budu muset těm chla­pům vlézt až do kalhot, aby si mě koneč­ně všimli. Po pár drin­cích už mě to netrá­pi­lo a skon­či­la jsem na klí­ně bar­ma­no­vi a děla­la jsem mu psy­cho­lo­gic­ký roz­bor osob­nos­ti. Zdálo se mi, že je tím úpl­ně uchvá­ce­ný. Ovšem jen do doby, než při­jel taxík, kte­rý mně objed­nal. Ve své vel­ké poste­li jsem skon­či­la sama a zby­tek noci pro­z­vra­ce­la. Po tvá­řích mi sté­ka­la třpy­ti­vá barva, kte­rou jsem si nama­lo­va­la oči.

Ráno bylo moud­řej­ší veče­ra. Řekla jsem si, že tři­ce­ti­le­tá inte­li­gent­ní dáma jako já by se tak měla cho­vat bez ohle­du na to, zda je sama nebo zada­ná. Nehodlám se upít k smr­ti kvů­li tomu, že mi chy­bí sex. Věnuji tu ener­gii něče­mu jiné­mu. Naplno jsem se zača­la sou­stře­dit na prá­ci. Už si to, hol­ka, zaslou­ži­la. Co na tom, že budu o všem psát v teo­re­tic­ké rovi­ně! Vždyť zku­še­nos­ti jsem posbí­ra­la dost. Řekla jsem si, že se opros­tím od inkon­ti­nenč­ních pomů­cek a prs­ních implan­tá­tů o osvě­žím časo­pis pora­den­skou rubri­kou.

Několik slov autor­ce:

Jitka Slavíková (1975) žije a tvo­ří v Táboře. Je uči­tel­ka a vět­ši­nu pro­fes­ní­ho živo­ta se věnu­je prá­ci s dět­mi s posti­že­ním. Relaxuje s dobrou kni­hou, při ruko­děl­ných čin­nos­tech a ces­to­vá­ní. Od mlá­dí psa­la ver­še a krát­ké povíd­ky pou­ze do šuplí­ku. Životní (s)milníky jsou její prvo­ti­nou.

Autorka: Jitka Slavíková

Žánr: roman­ti­ka, belet­rie

Vydáno: 2023, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 200

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4564-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41254 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71816 KB. | 28.02.2024 - 18:00:01