Kritiky.cz >

Rande-co se všechno mohlo stát

Čeká vás prv­ní ran­de? Nevíte, jak se na něj při­pra­vit? Do rukou se mně dostá­vá báječ­ná kni­ha z pera Haliny Pawlowské. Její oso­bi­tý humor se špet­kou sar­kas­mu vás chyt­ne za... Read more »

Italské mentolky

Itálie je sym­bo­lem pro slad­ké nic nedě­lá­ní ve stí­nu palem za zvu­ko­vé­ho dopro­vo­du cikád a šumě­ní moře. Středoevropan má pocit, že život tam ply­ne tak nějak poma­le­ji a v kli­du. Ale nako­lik... Read more »

Životní (s)milníky - pro fanynky seriálu Sex ve městě

Hledáte své­ho život­ní­ho part­ne­ra a neví­te, pod­le čeho se roz­hod­nout? Chcete se od srd­ce zasmát? Máte rádi seri­ál Sex ve měs­tě? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka z pera Jitky Slavíkové... Read more »

Mají v nebi skleničky? Něžně vtipná kniha malých  příběhů z velké doby od známé herečky

Kniha s názvem Mají v nebi skle­nič­ky? mě zau­jal a říka­la jsem si, o čem asi bude. Po jejím pře­čte­ní musím říci, že mě nesmír­ně pře­kva­pi­la v dob­rém slo­va smys­lu. Naivita, humor, v kon­tras­tu váž­nos­tí poli­tic­ké... Read more »

Adventní kalendář povídek: Kdysi v zimě

Adventní kalen­dář poví­dek: Kdysi v zimě je již tře­tím sbor­ní­kem poví­dek, kte­ré vyda­lo Nakladatelství BRK s.r.o., a jež potě­ší a zce­la urči­tě neu­ra­zí žád­né­ho čte­ná­ře. Jedná se o sbor­ník s cel­kem 24 poví­dek s jed­nou... Read more »

OBJÍŽĎKA. EROTICKÉ POVÍDKY Z AUTOBUSU

V posled­ní době se roz­tr­hl pytel s kva­lit­ní­mi ero­tic­ký­mi romá­ny, a tak není divu, že jsem chtě­la pro změ­nu sáh­nout po krat­ší for­mě tj. ero­tic­kých povíd­kách se špet­kou humo­ru.  Kniha „Objížďka. Erotické povíd­ky... Read more »

Martina Doležalová: Plovoucí po hvězdách - 100 %

Co dát mla­dé­mu čte­ná­ři jako dárek k pozd­ním Vánocům nebo do nové­ho roku? Nejspíš dru­hou povíd­ko­vou kni­hu Martiny Doležalové s názvem Plovoucí po hvězdách. Volně pro­vá­za­ný cyk­lus dva­nác­ti poví­dek se věnu­je téma­tům... Read more »

Upřímnou soustrast

Kniha „Upřímnou sou­strast“ mě upou­ta­la pře­de­vším pro svůj vel­mi nevšed­ní název a zvo­le­né téma, neboť co si bude­me nalhá­vat, o řemeslu „fune­b­rá­ka“ a smr­ti může psát buď jen oprav­do­vý blá­zen, ane­bo autor... Read more »

Pohádky v hantecu 2 - pikantní pohádky nejenom pro moravské uši

Nabitá Mary - žili byli dva brat­ři, jeden byl boha­tý a ten dru­hý byl chudý a navíc se sta­ral o dce­ru Marušku. K tomu byl vdo­vec. Staršího bra­t­ra nikdo kvů­li jeho lako­mos­ti nechtěl.... Read more »

Žena se lvem aneb Slušný výsledek s lehce otravnou kampaní

Když jsem popr­vé zasle­chl krát­ce před něja­kým dáv­něj­ším Conem název Lehké fan­ta­zij­no a viděl pla­kát, blesklo mi hla­vou „ha, něja­ký nová­tor­ský projekt“…pak jsem se dově­děl, že má jít o anto­lo­gii a můj... Read more »

Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse

Tom Hanks je zná­mý ame­ric­ký herec a drži­tel Oscara za role Forresta Gumpa a práv­ní­ka Andrewa v dra­ma­tu Philadelphia. Kromě toho je i reži­sé­rem a pro­du­cen­tem... a váš­ni­vým sbě­ra­te­lem psa­cích stro­jů. A prá­vě na jed­not­li­vých expo­ná­tech... Read more »

Suchý konce: Všichni jsme směšní při svém konání i čekání

V živo­tě jsou sil­né oka­mži­ky. Veskrze jsme u nich směš­ní sami sobě nebo dru­hým. Například, když napo­sle­dy zírá­te na stro­meč­ko­vý vzor na par­ke­tách v domě, ze kte­ré­ho se prá­vě stě­hu­je­te. A už nikdy... Read more »

Malostranské humoresky - kniha

Malostranské humo­res­ky jsou sou­bor poví­dek od spi­so­va­te­le Karla Pecky, roz­dě­le­ných do tří čás­tí, při­čemž dohro­ma­dy jich je v této kni­ze osm­náct a všech­ny jsou dob­ré, aspoň teda pod­le mého názo­ru. Hned... Read more »

Divné dny - Láska v pěti novelách - kniha - recenze - 100 %

Divné dny – prv­ní a nejdel­ší povíd­ka z kni­hy. Mladá dív­ka jmé­nem Alžběta má poměr­ně bez­sta­rost­ný život. Škola je v pořád­ku, bez­pro­blé­mo­ví rodi­če a cho­dí s Kamilem, i když ne nijak naváž­no. První trh­li­na se... Read more »

Synové přicházejí a odcházejí, matky to nevzdávají nikdy - kniha - recenze - 100 %

William Saroyan stvo­řil dal­ší kni­hu poví­dek, kde se ten­to­krát zao­bí­rá setká­ní­mi se slav­ný­mi lid­mi své doby. Některá jmé­na bude znát kaž­dý pro jejich pro­slu­lost, o jiných pro změ­nu čte­nář nikdy... Read more »

Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100%

Audioknihy sice nema­jí ješ­tě tako­vou pozi­ci jako nor­mál­ní kni­hy, ale i tak se dostá­va­jí do popře­dí. I Jazz Music pat­ří do vyda­va­te­lů, jenž mají na svém kon­tě krás­né titu­ly. Jedním z nich... Read more »
Stránka načtena za 3,35983 s | počet dotazů: 202 | paměť: 47719 KB. | 20.06.2024 - 14:09:25